Graduates of Naval Academy class 32nd

TOP page People TOP

Admiral of the Fleet Yamamoto, Isoroku
Admirals Shimada, Shigetaro Shiozawa, Koichi
Yoshida, Zengo
Vice-admirals Hori, Teikichi Inoue, Tsugumatsu
Kawamura, Giichiro Maebara, Kenji
Matsushita, Shigeru Niiyama, Yoshiyuki
Nobeta, Shigeoki Ono, Hiroshi
Suzuki, Giichi Wada, Nobufusa
Wanami, Hoichi
Rear admirals Hirota, Minoru Katayama, Noboru
Kida, Shinpei Masuda, Otsusaburo
Matsumoto, Chuza Mihori, Denzo
Mito, Motosuke Nagai, Minoru
Ota, Shichihei Sagara, Tatsuo
Sezaki, Nihei Shibayama, Shiba
Takeda, Tadayuki Tomioka, Aijiro
Yamaguchi, Seishichi Yamauchi, Toyonaka
Yoshitake, Junzo
Captains Ikeda, Takeyoshi Inoue, Takemasa
Mizushiro, Keiji Tanejima, ShigetoshiYamamoto, Isoroku Niigata Naval Academy 32nd (11/192)
Admiral of the Fleet Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1884. 4. 4     born
    2nd Medal  
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Nisshin
1905. 8.31 SUBLT   Member, Yokosuka ND
1905.12.12     Member, Yokosuka SC
1906. 2.24     Crew, Suma
1906. 8. 3     Crew, Kashima
1906.12.20     Crew, Mishima
1907. 4.22     Crew, Kagero
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Harusame
1908. 6.15     Crew, Aso
1909.10. 1     DC, Soya (acting)
1909.10.11 LT   DC, Soya
1910. 7.25     Member, Yokosuka ND
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Pay.Academy
1912.12. 1     Staff, Sasebo Res.Fleet
1913.12. 1     Chief Gun, Niitaka
1914. 5.27     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR    
1916.12. 1     Staff, 2F
1916.12.25     Wait
1917. 6. 9     Susp
1917. 7.21     Staff, B-NA, DoN
1917. 7.27     Staff, B-NA, DoN / Staff, NEC
1919. 4. 5     Resident in USA
1919.12. 1 CMDR    
1921. 5. 5     Order of Return
1921. 8.10     XO, Kitakami
1921.12. 1     Inst, Nav.College
1923. 6.20     Trip to Europe, USA
1923. 6.30     Att, NGS
1923.12. 1 CAPT    
1924. 3.31     Return
1924. 6.10     Member, Yokosuka ND
1924. 9. 1     Member, Kasumigaura fg
1924.12. 1     Chief Inst, Kasumigaura fg / XO, Kasumigaura fg
1925. 1. 7     XO, Kasumigaura fg / Chief Inst, Kasumigaura fg
1925.12. 1     Attache, USA
1927.11.15     Order of Return
1928. 3.15     Att, NGS
1928. 8.20     CO, Isuzu
1928.12.10     CO, Akagi
1929.10. 8     Att, NGS / Att, DoN
1929.11.12     Attendant to Plenipotentiary, London conference
1929.11.30 RADM    
1930. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN / Att, NAC
1930.12. 1     Chief, B-Tec, NAC
1933.10. 3     COM, 1Sf
1934. 6. 1     Att, NGS / Att, DoN
1934. 9. 7     Representative of preliminary negotiation for London conference
1934.11.15 VADM    
1935. 2.12     Return
1935.12. 2     Dir, NAC
1936.12. 1     VMoN / Member, AdmCommittee
1938. 4.25     VMoN / Member, AdmCommittee / Dir, NAC
1938.11.15     VMoN / Member, AdmCommittee
1939. 8.30     CinC, GF / CinC, 1F
1940.11.15 ADM    
1941. 8.11     CinC, GF
1943. 4.18   FADM
Grand Order
1st Medal
KIA (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimada, Shigetaro Tokyo Naval Academy 32nd (27/192)
Admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1883. 9.24     born
    3rd Medal  
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Izumi
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 7. 6     Member, 7btg
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Member, Training btg
1908.10.23     Crew, Niitaka
1908.12.23     Crew, Otowa
1909.10. 1     DC, Otowa (acting)
1909.10.11 LT   DC, Otowa
1909.11.16     DC, Yokosuka SC
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Gun.School Adv.Course
1911. 5.23     DC, Tsukuba
1912. 4.15     DC, Settsu
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR   Chief Gun, Shikishima
1916. 2.10     Resident to Ita
1916. 8. 1     Assist Attache, Ita
1917.12. 1     Attache, Ita / SVCO
1917.12. 7     Attache, Ita / SVO
1919. 3. 1     Order of Return
1919. 8. 5     Staff, Training Fleet
1920. 6. 3     Staff, NGS (S1, N1)
1920.12. 1 CMDR    
1922. 2. 1     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, NEC
1922. 9.20     Staff, NGS (S1, N1) / Staff, NEC / Staff, Military General Staffs
1922.11.20     XO, Hyuga
1923.12. 1     Inst, Nav.College
1924.12. 1 CAPT    
1926.10.15     Member, Kure ND
1926.12. 1     CO, 7sg
1927.11.15     Att, NGS
1928. 8.20     CO, Tama
1928.12.10     CO, Hiei
1929.11.30 RADM   CoS, 2F
1930.12. 1     CoS, 1F / CoS, GF
1931.12. 1     SM, Sub.School
1932. 2. 2     CoS, 3F
1932. 6.28     Chief, N3, NGS
1932.11.15     Chief, N1, NGS / Chief, N3, NGS
1932.12. 1     Chief, N1, NGS
1933.10. 1     Chief, N1, NGS
1934.11.15 VADM    
1935.12. 2     VCNGS
1937.12. 1     CinC, 2F
1938.11.15     CinC, Kure ND
1940. 4.15     Att, NGS
1940. 4.29   2nd Medal  
1940. 5. 1     CinC, CSF
1940.11.15 ADM    
1941. 9. 1     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1941.10.18     MoN
1944. 2.21     MoN / CNGS
1944. 7.17     CNGS
1944. 8. 2     NavCouncilor
1945. 1.20 Resv    
1948.11.12     Imprisonment for life
1976. 6. 7     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShiozawa, Koichi Nagano Naval Academy 32nd (2/192)
Admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1883. 3. 5     born
    3rd Medal
2nd Medal
 
1901.12.16     Cadet, Nav.Academy
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Asahi
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906. 7.16     Crew, Hibiki
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.29 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Mikasa
1909. 4. 1     DC, Chihaya (acting)
1909.10.11 LT   DC, Chihaya
1909.11. 1     DC, Sagami
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Gun.School Adv.Course
1910.12. 1     Staff, Yokosuka Res.Fleet
1911. 1.23     DC, Tone
1911.12. 1     Staff, Sasebo Res.Fleet
1912.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Pay.Academy
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1914.12. 1 LCDR    
1915.12.13     Staff, B-NA, DoN (S1)
1917. 6. 1     Resident in UK
1917.10. 2     Crew, HMS Resolution
1917.11.21     Crew, HMS Royal Oak
1918.10.10     left the ship
1918.12. 1     Resident in UK / Assist Attache, UK
1919. 4. 1     Resident in UK
1919.12. 1 CMDR   Order of Return
1920. 4.13     Staff, NEC (B1)
1920.11. 1     Staff, 1F
1920.12.17     Inst, Nav.College
1923. 3. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1923.12. 1 CAPT   Chief, S1, B-NA, DoN
1925. 5.15     CEO, Furutaka
1926. 3.31     CO, Furutaka
1926.12. 1     Attache, UK / CSVCO
1927. 4. 5     Attache, UK / CSVCO, NSC
1928.12.10 RADM   Order of Return
1929. 6. 1     Att, NGS
1929. 8.15     Assist Staff, 2F
1929. 9. 6     CoS, 2F
1929.11.30     CoS, 1F / CoS, GF
1930.12. 1     COM, 1st Expeditionary Fleet
1932. 6. 6     Att, NGS
1932.10. 1     Att, NGS / Att, DoN / Chief, B-PR, DoN
1932.12. 1     COM, Chinkai GD
1933.11.15 VADM    
1934. 1.17     Dir, NAC
1935.12. 2     COM, Maizuru GD
1936.12. 1     CinC, Sasebo ND
1937.12. 1     Att, NGS
1938. 2. 1     CinC, 5F
1938.12.15     Att, NGS
1939. 1.27     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1939. 8.30     NavCouncilor
1939.11.15 ADM    
1940. 9. 5     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1941. 9.10     NavCouncilor
1943.11.17     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshida, Zengo Saga Naval Academy 32nd (12/192)
Admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1885. 2.14     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Kasuga
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 5.10     Member, 5btg
1906. 8. 7     Crew, Anegawa
1906.11.26     Student, Gun.TrainingCenter
1907. 4.15     Student, Torp.TrainingCenter
1907. 8. 5     Crew, Asatsuyu
1907. 9.28 LTJG    
1907.10.28     Crew, Hashidate
1908.11.20     Member, Torp.School
1909. 4.23     Member, Training btg
1909. 5.25     DC, Yokosuka MLG (acting)
1909.10.11 LT   DC, Yokosuka MLG
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Torp.School Adv.Course
1910.12. 1     Inst, Torp.School / CO-Tbb, 4btg
1913. 4. 1     Inst, Torp.School / CO-Tbb, 4btg / CO-Tbb, 2btg
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR   Staff, 3F
1917.12. 1     Member, Yokosuka ND
1918. 4.25     Inst, Torp.School / Inst, Gun.School
1918. 6.13     Inst, Torp.School
1919.11.20     Staff, 1Sd
1919.12. 1 CMDR    
1920. 6. 3     Staff, Training Fleet
1921. 5.12     Staff, NEC
1923. 4. 1     Staff, B-Edu, DoN
1923.11.10     Chief, S2, B-Edu, DoN
1923.12. 1 CAPT    
1924. 3.25     CO, Hirado
1924.12. 1     CoS, Maizuru ND
1925. 4.15     Att, NGS / Att, DoN
1925. 5.15     Chief, S1, B-NA, DoN
1927.12. 1     CO, Kongo
1928.12.10     CO, Mutsu
1929.11.30 RADM   Chief, N2, NGS
1931.12. 1     CoS, 1F / CoS, GF
1933. 5.20     CoS, GF / CoS, 1F
1933. 9. 1     Att, NGS / Att, DoN
1933. 9.15     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1934.11.15 VADM    
1935.12. 2     Att, NGS / Att, DoN
1936. 2. 1     COM, Training Fleet
1936.12. 1     CinC, 2F
1937.12. 1     CinC, GF / CinC, 1F
1939. 8.30     MoN
1940. 9. 5     Att, NGS
1940.11.15 ADM   NavCouncilor
1942.11.10     CinC, CSF
1943.12. 1     NavCouncilor
1943.12.14     NavCouncilor / Dir, Nav.College
1944. 3.15     NavCouncilor
1944. 5. 3     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1944. 8. 2     NavCouncilor
1945. 6. 1 Resv    
1966.11.14     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHori, Teikichi Oita Naval Academy 32nd (1/192)
Vice-admiral Naval College 16th with honor

Date Rank Other title Job
1883. 8.16     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Mikasa
1905. 8.31 SUBLT    
1905. 9.23     Crew, Fuji
1906. 7. 6     Crew, Harukaze
1907. 1.18     Crew, Tsukuba
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Yodo
1909. 4. 1     DC, Yodo (acting)
1909.10.11 LT   DC, Yodo
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Gun.School Adv.Course
1910.12. 1     DC, Asahi
1911. 6.14     Staff, 3F
1913. 1.10     Resident in Fr
1914.12. 1 LCDR    
1916. 3.25     Order of Return
1916. 7. 1     DC, Fuso
1916.12. 1     Nav.College A-Course
1918.12. 1     Staff, B-NA, DoN
1919.12. 1 CMDR    
1921. 1.20     Staff, B-NA, DoN / Inst, Nav.College
1921. 9.27     Att, NGS / Attendant to Plenipotentiary, Washington conference
1922. 2. 6     Member, Yokosuka ND (Secretariat, MoN)
1922.12. 1     Staff, 1F / Staff, GF
1923.11.20     CO, Isuzu (acting)
1923.12. 1 CAPT   CO, Isuzu
1924. 3. 6     Att, NGS / Att, DoN
1924.11. 1     CO, Nagara
1925.10.24     Att, NGS
1925.11.24     Trip to Fr
1925.12. 1     Staff, NGS
1926. 2. 1     Attache of Navy, LN
1927. 4.26     Attache of Navy, LN / Attendant to Plenipotentiary, Geneva conference
1927. 7.13     Order of Return
1927.12. 1     CO, Mutsu
1928.12.10 RADM   CoS, 2F
1929. 9. 6     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1931.11. 2     Att, NGS
1931.12. 1     COM, 3S
1932.11.15     COM, 1S
1933.11.15 VADM   Att, NGS
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1959. 5.12     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsInoue, Tsugumatsu Gifu Naval Academy 32nd (8/192)
Vice-admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1883. .     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Asama
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 2.16     Crew, Anegawa
1906. 6.13     Crew, Asama
1906. 9.28     Crew, Asagiri
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Yugiri
1909. 2.20     Member, 9btg
1909. 4.29     DC, Iwate (acting)
1909.10.11 LT   DC, Iwate
1909.12. 1     Chief Torp, Chiyoda / DC, Chiyoda
1910. 3.22     DC, Chitose
1910. 9.26     DC, Maizuru SC
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Torp.School Adv.Course
1911.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1912. 4. 1     Staff, Training Fleet
1913. 5. 1     Member, Yokosuka ND
1913. 5.24     DC, Soya
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR   CO-Des, Sugi
1916.12. 1     Staff, 2Sd
1917.12. 1     Staff, Chinkai GD
1918.12. 1     Staff, 2Sd
1919. 9.15     Att, NGS / Staff, NGS
1919. 9.30     Att, NGS / Staff, NGS / Assist Staff, Vladivostok Expeditionary Army
1919.12. 1 CMDR    
1920. 9. 6     Staff, Maizuru ND / Coast WT Manager, Maizuru ND
1921.11.20     Staff, 2S
1922.11.10     Inst, Nav.College
1923.12. 1 CAPT    
1925.12. 1     CO, Izumo
1927. 2. 1     Chief, S1, B-Edu, DoN
1928.12.10     CO, Nagato
1929.11.30 RADM   Chief Inst, Nav.College
1931.12. 1     Att, NGS
1932. 2. 4     COM, 2Sd
1933.11.15     Dir, Nav.College
1934.11.15 VADM    
1935. 2.14     Dir, Nav.College / Member, High Technical Committee
1935.12. 2     Att, NGS
1936. 3.16     COM, Chinkai GD
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 3.15     Wait
1937. 3.25 Resv    
1966.12.24     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKawamura, Giichiro Hiroshima Naval Academy 32nd (60/192)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1883. 2. 8     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Asahi
1905. 8.31 SUBLT    
1906.12.20     Crew, Oboro
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Yaeyama
1909.10.11     DC, Katori (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Katori
1910. 6.24     DC, Iki / Inst, Gun.School
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     DC, Kawachi
1913.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Pay.Academy
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1916.12. 1 LCDR   Chief Gun, Mikasa
1917. 7.16     Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1917. 9.10     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     Chief Gun, Kurama
1918. 7.15     Chief Gun, Kashima
1918.12. 1     DC, Maizuru SC
1919. 4. 5     Staff, B-NA, DoN / Staff, NEC
1920.12. 1 CMDR    
1921.12.20     CO, Komahashi / Inst, Sub.School
1922. 4. 8     Staff, Training Fleet
1923. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 3.20     Staff, 2F
1923.11. 1     Att, NGS / Att, DoN
1923.12. 1     Chief, S2, B-NA, DoN
1924.12. 1 CAPT    
1925.12. 1     CO, Yahagi
1926.11. 1     CO, Hosho
1927.11. 1     CEO, Kaga
1928. 3. 1     CO, Kaga
1930.12. 1 RADM   CoS, Sasebo ND
1931.12. 1     Chief, B-Adm, NSC
1934. 6. 1     CO, Kasumigaura fg
1935.11.15 VADM   Att, NGS
1935.12.10     Wait
1935.12.14 Resv    
1957. 1. 7     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaebara, Kenji Yamaguchi Naval Academy 32nd (14/192)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1882. 6.15     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Chitose
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 5.10     Member, 21btg
1907. 5.28     Crew, Mishima
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Ushio
1908. 6.23     Crew, Asakaze
1909. 2.20     Member, Kure SC
1909. 4.29     Member, 9btg
1909. 5.25     DC, Akagi (acting)
1909.10.11 LT   DC, Akagi
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Torp.School Adv.Course
1911. 5.23     Crew, Soya
1912. 5.22     CO-Tbb, 6btg
1912. 6.29     Staff, Kure Res.Fleet
1913.12. 1     CO-Des, Wakaba
1915. 9. 8     Staff, 1Sd
1915.12.13 LCDR   TInsp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1917. 9.21     SVO (Trip to UK)
1919. 6.28     Order of Return
1919.12. 1     TInsp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd
1920.12. 1 CMDR    
1921. 6.17     Staff, NSC
1923. 4. 1     Staff, NSC / Staff, B-Sup, DoN
1924. 7. 1     Staff, NSC
1924.12. 1 CAPT    
1927. 4. 5     Chief, B-Adm, NAC
1929.11.30 RADM    
1931.12. 1     Chief, B-Ord, Yokosuka NYd
1933. 9. 1     Dir, Air Arsnl
1934.11.15 VADM    
1936.12. 1     Att, NGS
1937. 4.15     Wait
1937. 4.20 Resv    
1945. 8.10     Dir, 2nd Supply Depot, Department of Military supply
1945. 8.26     resigned
1963. 3. 7     died (80)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsushita, Shigeru Ibaraki Naval Academy 32nd (3/192)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1883. 9. 4     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Shikishima
1905. 8.31 SUBLT    
1905.12.12     Wait
1906. 1.25     Member, Sasebo SC
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906. 7. 6     Crew, Yudachi
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Katori
1908. 6.15     Crew, Aso
1909.10. 1     DC, Aso (acting)
1909.10.11 LT   DC, Aso
1909.10.15     DC, Satsuma / EO, Yokosuka NYd
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Gun.School Adv.Course
1910.12. 1     DC, Satsuma
1911.12. 1     DC, Settsu
1912. 4.20     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1912.12. 1     DC, Kongo (Trip to UK)
1913.11. 5     Return
1914. 3.23     Staff, 1F
1914.10. 1     Staff, 2nd Southern Detach
1914.12. 1 LCDR   Nav.College A-Course
1916.12. 1     Staff, Ordnance Storage, Sasebo NYd
1917. 8. 6     Staff, B-Ship, DoN
1919. 8.18     SVO (Trip to UK)
1919.12. 1 CMDR    
1921.10.18     Order of Return
1922. 2. 6     Staff, NGS
1923. 6. 1     CO, Karasaki
1923.10.15     CO, Kuma (acting)
1923.12. 1 CAPT   CO, Kuma
1924. 5.10     CO, Oi
1924.12. 1     Chief, B-Adm, Kure NYd
1925. 9.18     Chief, S2, B-Adm, NSC
1926. 1.14     Work in B-Industry, Department of Commerce and Industry
1926. 9.15     Work in B-Industry, Department of Commerce and Industry / Chief, S1, B-Adm, NSC
1926.10. 8     Chief, S1, B-Adm, NSC
1927.12. 1     CO, Nagato
1928.12.10 RADM   Dir, NF, Maizuru GD
1929.11.30     Chief, B-Adm, NSC
1932.10.10     Dir, Kure NYd
1933.11.15 VADM    
1936. 2.15     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1973. 9.30     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNiiyama, Yoshiyuki Wakayama Naval Academy 32nd (65/192)
Vice-admiral Naval College 17th

Date Rank Other title Job
1885. 7. 1     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Yakumo
1905. 8.31 SUBLT    
1906.12.16     Crew, Anegawa
1906.12.20     Crew, Satsuki
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Member, 7btg
1909. 3.11     Crew, Hashidate
1909.10.11     DC, Iki (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Iki
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Torp.School Adv.Course
1911. 5.23     Adj, Sasebo TC
1912. 5.22     CO-Tbb, 12btg
1912.12. 1     CO-Tbb, 15btg
1913.12. 1     CO-Des, Uranami
1915.12.13     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1916.12. 1 LCDR   Aide-dc, Councilor (to ADM Fujii, Koichi) / Att, NTC
1917.12. 1     Nav.College A-Course
1919.12. 1     Staff, 2F
1920.12. 1 CMDR   Inst, Nav.College
1922.12. 1     Inst, Nav.College / Inst, Mil.College
1924.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1925. 4. 1     CO-Aux, Naruto
1925.12. 1     CO, Tatsuta
1926. 5.20     Staff, NGS (Chief, S3, N2) / Staff, Military General Staffs
1928. 5.21     CEO, Nachi
1928. 9.10     CO, Nachi
1929.11. 1     CO, Nachi / CO, Myoko
1929.11.30     CO, Sasebo bg
1930.12. 1 RADM    
1931.12. 1     CoS, Sasebo ND
1933.11.15     COM, Mako GD
1934.11.15 VADM   Att, NGS
1935. 3.25     Wait
1935. 3.30 Resv    
1935. 9. 2     Job assistant, DoN
1954. 2.17     died (68)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNobeta, Shigeoki Tokyo Naval Academy 32nd (55/192)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1883. 2.19     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Akashi
1905. 8.31 SUBLT    
1905.11.21     Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Member, 1F
1909. 4.17     Crew, Tango
1909. 5. 7     Member, 1sbg
1910. 3.19 LT   DC, Takachiho
1910.12. 1     Chief Torp, Takachiho / DC, Takachiho
1911. 4. 1     DC, Takachiho
1911. 5.15     DC, Tsugaru
1912. 3. 1     DC, Yokosuka SC
1912. 8.13     CO-Subb, 1sbg
1913.12. 1     CO-Subb, 2sbg
1915. 4. 1     CO-Subb, 3sbg
1915.12.13     Nav.College A-Course
1916. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     CO-Subb, 4sbg
1918. 4. 1     CO-Subb, 4sbg / XO, Karasaki
1918.12. 1     Att, NGS
1918.12.13     Member, Yokosuka ND / Crew, Kanto
1919. 7.24     Member, Yokosuka bg
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND (S1, B-NA, DoN)
1920.10. 1     Staff, NSC
1920.12. 1 CMDR    
1921.12.10     SVCO (Trip to Europe, USA)
1922.12.24     Return
1923. 1.25     Assist Staff, 2Ss
1923. 5. 1     Staff, NSC
1924.12. 1 CAPT    
1925.10.20     CO, 24sg
1926.12. 1     Att, NGS / Inst, Nav.College
1927.11.15     Chief Inst, Sub.School
1928.12.10     SM, Sub.School
1930.12. 1 RADM   COM, 2Ss
1932.11.15     Chief, B5, NSC
1933. 4. 1     Chief, B6, NSC
1934.11.15 VADM   Att, NSC
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1952. 2.28     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOno, Hiroshi Aichi Naval Academy 32nd (23/192)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1883. 3.31     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Tsushima
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 4. 1     Crew, Shinonome
1906.12.10     Crew, Hashidate
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.26     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Asama
1909. 4.17     Crew, Tango
1909. 5. 7     Member, 1sbg
1909.10.11 LT    
1909.12. 1     CO-Subb, 1sbg
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Gun.School Adv.Course
1911. 5.23     DC, Tokiwa
1911. 7.22     DC, Aso
1912. 4. 1     DC, Ibuki
1912. 4.27     Wait
1912. 5.22     DC, Tsukuba
1913.11. 5     DC, Hiei
1914.12. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1915.12.13 LCDR   Inst, Gun.School
1917.12. 1     Staff, 2Sd
1918.12. 1     Staff, Yokosuka ND
1920. 3.29     Chief Gun, Nagato / EO, Nagato
1920.12. 1 CMDR    
1921.11.20     XO, Kuma
1922. 5.25     Wait
1922. 8.25     Member, Yokosuka ND
1922.11. 1     XO, Yamashiro / Inst, Gun.School
1923. 6.20     XO, Yamashiro
1923.11.10     CO-Aux, Muroto
1924.12. 1 CAPT   Chief Inst, Gun.School
1926.10. 1     Member, Yokosuka ND
1926.11. 1     CO, Kuma
1927.12. 1     CO, Hiei
1928.12.10     CO, Hyuga
1929.11.30 RADM   SM, Gun.School
1931.12. 1     COM, 1Ss
1932.11.15     COM, Ominato GD
1933.11.15     COM, 1S
1934.11.15 VADM   COM, Mako GD
1935.11.15     Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1956.10. 6     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSuzuki, Giichi Hyogo Naval Academy 32nd (15/192)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1882. 5.13     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Hashidate
1905. 5.20     Crew, Itsukushima
1905. 8.31 SUBLT   Crew, Mishima
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906. 8.10     Member, 20btg
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Tokiwa
1908.11.20     EO, Kure NYd
1909. 2. 1     Crew, Makigumo
1909. 5.25     CO-Tbb, 16btg (acting)
1909.10.11 LT   CO-Tbb, 16btg
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Gun.School Adv.Course
1910.12. 1     DC, Tsugaru
1911. 5.23     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1911. 6. 1     Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1911.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1912. 9.18     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1912.12. 1     DC, Ikoma
1913.12. 1     Staff, Sasebo ND Fleet
1914. 9.21     Staff, Sasebo ND Fleet / Adj, Sasebo ND Fleet
1914.11. 1     Member, Sasebo ND
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR    
1916.12. 1     DC, Tsukuba / Inst, Gun.School
1917. 1.20     DC, Tsukuba
1917. 5. 2     Staff, Sasebo ND
1919.12. 1     Staff, 4S
1920. 4. 7     Staff, NGS
1920. 4.20     Staff, NEC
1920.12. 1 CMDR    
1922.11.20     XO, Hiei
1923.10.20     CO, Wakamiya
1924.12. 1 CAPT   CO-Aux, Ondo
1925. 4.15     Member, Yokosuka ND
1925.12. 1     Staff, NGS (Chief, S2, N1)
1927.12. 1     CO, Hyuga
1928.12.10     CO, Iwate
1929.12.24     Att, NGS
1930. 6.18     CoS, Kure ND
1930.12. 1 RADM    
1931.12. 1     CO, Sasebo bg
1932.11.15     COM, 3S
1933. 5.20     COM, 7S
1933.11.15     Member, Sasebo ND
1933.12.11     COM, Sasebo KS
1934.11.15 VADM   Att, NGS
1935. 3.25     Wait
1935. 3.30 Resv    
1982. 2. 6     died (99)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWada, Nobufusa Oita Naval Academy 32nd (16/192)
Vice-admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1882.11. 1     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Itsukushima
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 8.30     Member, 9btg
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Kashima
1909. 5.25     DC, Kure SC (acting)
1909.10.11 LT   DC, Kure SC
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Gun.School Adv.Course
1911. 5.23     DC, Chiyoda
1911. 8.16     Member, 3F
1912.12. 1     DC, Tsukuba
1913. 5.24     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR    
1916.12. 1     Att, NGS
1917.12. 1     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1918. 9.26     Member, Yokosuka ND
1919. 8.18     Staff, B-Ship, DoN
1920.10. 1     Staff, NSC
1920.12. 1 CMDR    
1921. 7. 1     SVO (Trip to UK)
1923. 8. 1     Return
1923.11.20     Chief, S1, B-Adm, NSC
1924.12. 1 CAPT    
1925. 9.18     Chief, B-Adm, Kure NYd
1927.11. 1     Chief, S1, B-Adm, NSC
1929.11.30 RADM   Dir, NF, Maizuru GD
1932.11.15     Chief, B1, NSC
1934.11.15 VADM   Att, NSC
1934.12.10     Wait
1934.12.15 Resv    
1945. 7.31     Job assistant, Kobe Area B-Per
1967. 1.26     died (84)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWanami, Hoichi Mie Naval Academy 32nd (50/192)
Vice-admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1883.11. 2     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Fuso
1905. 7. 2     Crew, Adzuma
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 9. 7     Crew, Asatsuyu
1907. 9.28 LTJG   Crew, Naniwa
1908. 3.30     Member, Yokosuka ND
1908. 4.20     Gun.School Bas.Course
1908. 7.31     Torp.School Bas.Course
1909. 1.20     Crew, Karasaki
1909. 4.17     Member, 1sbg
1910. 3.19 LT   DC, Niitaka
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Torp.School Adv.Course
1911. 5.23     Adj, Kure TC
1912. 5.22     DC, Soya
1913.12. 1     Inst, Torp.School / CO-Tbb, 2btg
1914. 5.27     Inst, Torp.School
1915. 6.30     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1915.12.13     Nav.College A-Course
1916. 4. 1 LCDR    
1917.12. 1     CO-Des, Tokitsukaze
1918. 8.20     Member, Kure ND
1919. 3.20     Staff, Mako GD
1921. 4.16     Assist Staff, Training Fleet
1921. 5.12     Staff, Training Fleet
1921.12. 1 CMDR    
1922. 4. 8     CO, Komahashi / Inst, Sub.School
1922.12. 1     Inst, Sub.School
1923.11.10     CO, 6sg
1924.12. 1     Chief Inst, Sub.School / CO, 15sg
1925.12. 1 CAPT    
1925.12. 8     Chief Inst, Sub.School
1926. 1.20     Chief Inst, Sub.School / CO, 11sg
1926. 8. 1     Chief Inst, Sub.School / CEO, Submarine, Kure NYd
1926.12. 1     Chief Inst, Sub.School
1927.11.15     CO, Jingei
1928.12.10     Staff, NSC
1931.12. 1 RADM   Chief, B5, NSC
1932.11.15     COM, 2Ss
1934.11.15     SM, Sub.School
1935.11.15 VADM   Att, NGS
1936. 3.28     Wait
1936. 3.30 Resv    
1942. 6.10     Consultant, Department of Welfare
1975. 1. 2     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirota, Minoru Niigata Naval Academy 32nd (18/192)
Rear admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1884. 6.16     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Naniwa
1905. 8.31 SUBLT    
1905.12.12     Crew, Iki
1906. 5.10     Member, 1btg
1906.12.10     Crew, Itsukushima
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Hibiki
1908. 5.15     Member, Yokosuka ND
1908. 5.16     Member, Mako GD
1908. 7.31     Crew, Arare
1909. 5.25     DC, Sasebo SC (acting)
1909.10.11     DC, Chinkai bg
1909.12. 1 LT   Nav.College B-Course
1910. 5.23     Nav.College Major.Course
1910.12. 1     Chief Nav, Tatsuta
1912.12. 1     Chief Nav, Itsukushima
1913. 4. 1     Chief Nav, Itsukushima / Inst, Itsukushima
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR   Att, NGS (S5, N3)
1917.12. 1     Staff, B-Per, Maizuru
1919.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1920.12. 1 CMDR    
1921. 6.15     Staff, NGS
1923. 7. 5     Staff, NGS / Inst, Nav.College
1924. 5. 1     CO-Aux, Kamoi (acting)
1924.10.25     Att, NGS (N3)
1924.12. 1 CAPT   Staff, NGS (Chief, S5, N3)
1927.12. 1     CO, Izumo
1929. 2. 8     CO, Kirishima
1929.11. 1     Chief, B-Sup, Kure
1929.11.30 RADM    
1930.12. 1     Att, NGS
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1948. 6. 4     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKatayama, Noboru Ishikawa Naval Academy 32nd (39/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 4. 1     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Adzuma
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 5.10     Crew, Yugiri
1906.12.10     Crew, Matsushima
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Otowa
1908. 5.15     Crew, Ikoma
1909. 4. 1     Crew, Satsuma / EO, Yokosuka NYd
1909.10.11     DC, Satsuma (acting) / EO, Yokosuka NYd
1910. 3.19 LT   DC, Satsuma
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Nav.College Major.Course
1911. 5.22     Chief Nav, Mogami / DC, Mogami
1912.12. 1     Chief Nav, Niitaka
1913. 9.26     Chief Nav, Kanto-maru
1915. 2. 1     Chief Nav, Adzuma (acting)
1915.12.13 LCDR   Chief Nav, Adzuma
1916. 9. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1917. 2. 7     Wait
1917. 4.12     Member, Kure ND
1917. 6. 1     Member, Yokosuka ND / Staff, S-Survey, NHC
1920.10. 1     Staff, NHC (S2/S1)
1920.10. 1 CMDR   XO, Chikuma
1921. 4.12     CO, Saga
1922.12. 1     Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1924.10.25     CO-Aux, Mamiya
1924.12. 1 CAPT    
1925.12. 1     Att, NGS
1926. 6. 1     CO, Hirado
1927. 9.28     Member, Kure ND
1927.12. 1     Manager, Kure Harbour
1930.12. 1 RADM   Att, NGS
1931. 5.20     Wait
1931. 5.25 Resv    
1957. 2.23     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKida, Shinpei Kagawa Naval Academy 32nd (36/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
      born
1904.11.14 MID   Graduate from Nav.Academy
1905. 8.31 SUBLT    
1907. 9.29 LTJG    
1909.10.11 LT    
  LCDR    
  CMDR    
1924.12. 1 CAPT   CO, 5dg
1925.10.20     CO, Tenryu
1925.12. 1     Att, DoN
1926.11. 1     CO, Yubari
1927.12. 1     Manager, Sasebo Harbour
1930.12. 1 RADM   Member, Sasebo ND
1930.12.24 Resv    
1944. 1.17     died

TOP of this page Table of Job abbreviationsMasuda, Otsusaburo Kanagawa Naval Academy 32nd (17/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884.12. 3     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Matsushima
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 8.30     Member, 14btg
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Takachiho
1908. 6.23     Crew, Fuji
1908. 9.25     Crew, Ariake
1909. 5.25     DC, Hashidate (acting)
1909.10.11 LT   DC, Hashidate
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Nav.College Major.Course
1910.12. 1     DC, Chihaya
1912.12. 1     Staff, 2F
1913.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1914.12. 1     Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1915.12.13 LCDR   Chief Nav, Iwate
1916. 8.19     Staff, NTC (B2) / Inst, Nav.College
1920.10. 1     Staff, NSC (B2/B6) / Inst, Nav.College
1920.12. 1 CMDR    
1922. 8.15     Staff, NSC (B2/B6)
1922.12. 1     TInsp, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd / Inst, Sub.School
1923. 4. 1     TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / Staff, B-Adm, Kure NYd / Staff, B-Torp, Kure NYd / Inst, Sub.School
1924.12. 1 CAPT   Chief, B-Adm, Sasebo NYd
1926. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1926. 4.15     Wait
1927. 7.23     Att, NSC / Staff, Temp.B-Shipbuild, DoN
1927.12. 1     SVCO, NSC
1928. 5.10     SVCO, NSC / SVO, NAC
1929.11.30 RADM   Att, NSC
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1937.12.20     died (53)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Chuza Saga Naval Academy 32nd (141/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882.10. 2     born
    4th Medal  
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Asahi
1905. 8.31 SUBLT   Crew, Kongo
1905.11. 4     Wait
1905.12.12     Crew, Takachiho
1906.12.20     Member, 11btg
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Member, 11btg
1910. 4.20     DC, Izumi (acting)
1910.12. 1 LT   DC, Izumi
1911. 6. 1     DC, Okinoshima / DC, Sasebo SC
1911.12. 1     Gun.School Exp.Course
1912. 5.22     DC, Hizen
1912.10.16     DC, Shikishima
1913. 5.24     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1914. 8.31     Member, Yokosuka ND
1914. 9. 3     Member, 2F / battalion commander, Heavy gun Battery
1914.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1915. 5.26     DC, Adzuma
1916. 9. 1     DC, Adzuma / Chief Gun, Adzuma (acting)
1916.12. 1 LCDR   Chief Gun, Adzuma
1917.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1918. 1. 6     Assist Staff, 5S
1918. 8.15     Inst, Gun.School
1920.12. 1 CMDR    
1922.12. 1     XO, Tama
1923.12. 1     Trainer, Nav.Academy
1925.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1926. 4. 1     CO-Aux, Erimo
1926.12. 1     CO, Natori
1927. 8.20     Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1929.12. 7     Member, Sasebo ND
1930. 6. 5     CO, Yokosuka SC
1931.12. 1 RADM   Att, NGS
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1940.10. 2 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1945. 4. 1 Ret    
1946. 1.10     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMihori, Denzo Tokyo Naval Academy 32nd (51/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1881. 9. 3     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Niitaka
1905. 8.31 SUBLT    
1906.10.20     Member, 8btg
1907. 9.28 LTJG    
1907.10.12     Crew, Chiyoda
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Kasuga
1909. 5.11     Torp.School Exp.Course
1909.12. 1     DC, Takeshiki MLG (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Takeshiki MLG
1910. 7.30     Member, 1F
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Torp.School Adv.Course
1911.12. 1     Member, Maizuru ND
1912. 5.22     CO-Tbb, 16btg
1913. 4. 1     Member, Kure ND
1913. 5.24     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1914. 7.21     DC, Soya
1915. 8.23     Chief Torp, Soya / DC, Soya
1916. 4. 1 LCDR    
1916. 4. 4     CO-Des, Kamikaze
1916. 8. 1     CO-Des, Kamikaze / CO-Des, Hibiki
1916.12. 1     Inst, Torp.School / DC, Torp.School
1919.12. 1     Chief Torp, Hyuga / Chief Comm, Hyuga / DC, Hyuga
1920.11.20     Staff, NEC (B2) / Inst, Med.School
1920.12. 1 CMDR   Staff, NEC (B2)
1921.12. 1     Staff, B-Per, DoN (S1)
1924. 5.10     CO-Aux, Nojima
1924.11.10     CO-Aux, Iro
1924.12. 1 CAPT    
1925. 7.10     CO-Aux, Iro / CO-Aux, Yamato
1925. 9.18     Chief, S1, B-Adm, NSC
1926. 9.15     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Hiroyasu)
1928.12.10     Chief, B-Per, Kure / Chief Per, Kure ND
1930.12. 1 RADM    
1932. 3.10     Att, NGS
1932. 3.22     Wait
1932. 3.31 Resv    
1939. 9. 3 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1944. 4. 1 Ret    
1944. 6. 5     Consultant, Veterans' relief agency, Department of Welfare
1947. 3.23     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMito, Motosuke Yamaguchi Naval Academy 32nd (41/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1882. 4.12     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Kasuga
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906.12.10     Crew, Shiratsuyu
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Member, Training btg
1908.12.23     Crew, Matsue
1909.10.11     DC, Yokosuka SC (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Yokosuka SC
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Nav.College Major.Course
1911. 5.22     DC, Nisshin
1911.12. 1     Chief Nav, Suzuya
1913. 4. 1     Member, Sasebo ND
1913. 5.24     Chief Nav, Kasagi
1915. 7.19     Chief Nav, Izumo (acting)
1915.12.13 LCDR   Chief Nav, Izumo
1916. 4. 1     Chief Nav, Mikasa (acting)
1916. 8. 1     Chief Nav, Mikasa
1917. 7.12     Chief Nav, Mikasa / DC, Mikasa
1917. 8.11     Chief Nav, Kashima
1917.12. 1     Member, Kure ND
1918. 6. 1     EO, Tatsuta
1918. 9.20     XO, Tatsuta / EO, Tatsuta
1918.12. 1     Chief Nav, Hyuga
1919. 4. 1     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1919.12. 1     EO, Nagato
1920. 3. 2     Chief Nav, Nagato / DC, Nagato / EO, Nagato
1920.12. 1 CMDR    
1923.10.15     Member, Yokosuka ND
1923.11.10     Chief, S2, NHC
1924.12. 1 CAPT    
1926.12. 1     Member, Yokosuka ND
1927. 4. 5     CO, Naka
1927.11. 1     Member, Yokosuka ND
1927.12. 1     Manager, Yokosuka Harbour
1930.12. 1 RADM   Att, NGS
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1940. 4.12 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1945. 4. 1 Ret    
1971. 7.16     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagai, Minoru Kanagawa Naval Academy 32nd (6/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 3.21     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Iwate
1905. 8.31 SUBLT    
1907. 2.28     Crew, Arare
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Niitaka
1908.10.23     Member, Training btg
1909. 4.23     DC, Tsugaru (acting)
1909.10.11 LT   DC, Tsugaru
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 5.23     Torp.School Adv.Course
1911. 2.28     DC, Takeshiki MLG
1911. 6.12     DC, Mako MLG
1912. 5.22     Crew, Umikaze
1913. 1.10     Staff, 3F
1913.12. 1     CO-Des, Kikuzuki
1915. 9. 8     Chief Torp, Chikuma / DC, Chikuma
1915.12.13 LCDR    
1916. 9. 1     Chief Torp, Kashima / DC, Kashima
1916.12. 1     Chief Torp, Kashima
1917. 1.13     Staff, Interim Southern Is bg
1917. 8.23     Member, Yokosuka ND
1917.10.13     DC, Takasaki
1918.12. 1     CO-Des, Yamakaze
1919. 4. 1     CO-Des, Yamakaze (acting)
1919.12. 1     Member, Yokosuka ND
1920. 6. 1     Torp.School Exp.Course
1920.12. 1 CMDR   CO, 29dg
1922. 8. 7     CO, 29dg / CO, 28dg
1922.12. 1     CO, 26dg
1923.11.10     CO, 3dg
1923.12. 1     CO, 3dg / Inst, Torp.School
1924. 1.10     CO, 3dg
1924.11. 1     CO-Aux, Sata
1924.12. 1 CAPT    
1925.12. 1     Att, NGS
1926.11. 1     CO, Abukuma
1927.11.15     Member, Kure ND
1927.12. 1     CO, Kure bg
1929.11.30 RADM   Att, NGS
1929.12.15     Wait
1929.12.25 Resv    
1936.12.19     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOta, Shichihei Niigata Naval Academy 32nd (13/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 6.16     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Kasagi
1905. 8.31 SUBLT    
1905.12.12     Crew, Iki
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906. 8.30     Crew, Mikazuki
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Member, Yokosuka SC
1908. 7.31     Crew, Izumo
1908.11.20     Crew, Soya
1909.10. 1     DC, Soya (acting)
1909.10.11 LT   DC, Soya
1910. 7.16     Chief Torp, Soya / DC, Soya
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Nav.College Major.Course
1911.12. 1     Chief Nav, Otowa
1912.12. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1914.12. 1     Chief Nav, Soya
1915.12.13 LCDR   Staff, Maizuru ND
1916.12. 1     Ope.Course Student
1917. 6. 1     Adj, Fuji / Inst, Fuji
1917. 6.20     Adj, Fuji / Inst, Fuji / Inst, Nav.College
1919. 5. 6     Inst, Fuji / Adj, Fuji / Inst, Nav.College
1919.12. 1 CMDR   Inst, Nav.College
1922.11.10     CO-Aux, Odomari
1923.10.15     CO-Aux, Shiriya (acting)
1923.12. 1 CAPT   CO-Aux, Shiriya
1924.10.20     CO-Aux, Asahi
1925. 8.22     CO-Aux, Fuji
1925.12. 1     CO, Kasuga / CO-Aux, Fuji
1926.12. 1     CO, Kasuga
1927.11.15     CO, Kasuga / CO-Aux, Fuji
1929. 2. 8     Att, NGS
1929. 3. 6     Trip to Europe
1929. 9.14     Return
1929.11.30 RADM   Chief, B-Ship, Sasebo
1931.12. 1     Att, NGS
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1941. 6.16     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSagara, Tatsuo Saga Naval Academy 32nd (68/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1884. 5. 6     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Adzuma
1905. 7. 7     Crew, Yakumo
1905. 8.31 SUBLT    
1906.12.20     Member, Yokosuka SC
1907. 7. 1     Member, 6btg
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Soya
1909.10.11     DC, Maizuru SC (acting)
1910. 3.10 LT   DC, Maizuru SC
1910.12. 1     Nav.College B-Course
1911. 5.22     Gun.School Adv.Course
1911.12. 1     Inst, Gun.School / DC, Gun.School
1912. 9.18     Inst, Gun.School / DC, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1914. 5.27     DC, Hiei / EO, Yokosuka NYd
1914. 8. 4     DC, Hiei
1915. 2. 1     Chief Gun, Chiyoda
1915. 6.30     Att, DoN
1915. 8.23     Inst, Nav.Academy
1916.12. 1 LCDR    
1918.11.20     Assist Staff, Training Fleet
1918.12. 7     Member, Yokosuka ND / DC, Ikoma
1919. 5.20     Assist Staff, 2F
1919. 8. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko)
1919. 8.26     Aide-dc, Prince (to Prince Takehiko) / DC, Kirishima
1919.11. 1     Nav.College Sel.Course
1920.12. 1 CMDR    
1921.12. 1     Staff, NEC (B1)
1922.12.10     Staff, NEC (B1) / Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1923. 4. 1     Staff, B-Edu, DoN (S1) / Manager, Library, DoN / Inst, Gun.School / Inst, Eng.Academy
1923.10.15     CO-Aux, Tsurugisaki
1924.12. 1     CO, Karasaki
1925. 4.20     CO, Yahagi
1925.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1926.11. 1     CO, Sendai
1927.12. 1     CO, Nagara
1928.12.10     CO, Sasebo SC
1931. 5.15     Member, Sasebo ND
1931.12. 1 RADM   Att, NGS
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1944. 4.15     Job assistant, Chinkai GD
1945. 4.27     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSezaki, Nihei Okayama Naval Academy 32nd (67/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1881.12. 9     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Tokiwa
1905. 8.31 SUBLT    
1906.11.26     Crew, Tsukuba
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Kikuzuki
1910. 3.19 LT   DC, Kasuga
1910. 4. 1     DC, Satsuma
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Gun.School Adv.Course
1911. 5.23     DC, Satsuma
1912. 4. 1     DC, Ikoma
1913.12. 1     DC, Itsukushima / Inst, Itsukushima
1914. 8. 5     DC, Yahagi
1915. 2. 1     Chief Gun, Yahagi
1916.12. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND
1917. 8. 4     Assist Staff, 1F / Assist Staff, 2F
1917. 9.10     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     Chief Gun, Asahi
1918.12. 1     Chief Gun, Kirishima
1919.12. 1     Chief Gun, Fuso
1920.11.20     Chief Gun, Mutsu / EO, Mutsu
1920.12. 1 CMDR    
1922.12. 1     Inst, Gun.School
1923. 6.11     Inst, Gun.School / Inst, Torp.School
1924.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1925. 4. 1     CO-Aux, Ondo
1925.12. 1     CO, Kinu
1926.11. 1     Member, Kure ND
1926.12. 1     CO-Aux, Settsu
1927. 4. 1     CO-Aux, Settsu / CO-Aux, Iro
1927. 5. 1     CO-Aux, Settsu
1927. 9.28     CO, Hirado
1928. 4. 1     CO, Kure SC
1930.12. 1 RADM   Att, NGS
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1939.12. 9 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
1944. 4. 1 Ret    
1961. 8.12     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShibayama, Shiba Aichi Naval Academy 32nd (42/192)
Rear admiral Naval College 14th

Date Rank Other title Job
1883. 1.14     born
    5th Medal  
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Kasagi
1905. 8.31 SUBLT    
1905.12.12     Crew, Izumi
1906. 4. 1     Crew, Fuso
1906. 8.24     Crew, Anegawa
1906.11.26     Student, Gun.TrainingCenter
1907. 4.15     Student, Torp.TrainingCenter
1907. 8. 5     Crew, Oite
1907. 9.28 LTJG    
1908.12.23     Crew, Mishima
1909.10.11     DC, Mikasa (acting)
1909.12. 1     Nav.College B-Course
1910. 3.19 LT    
1910. 5.23     Gun.School Adv.Course
1910.12. 1     DC, Soya
1911. 3.23     Chief Gun, Soya / DC, Soya
1911. 5.23     Gun.School Adv.Course
1912. 4. 1     DC, Katori
1913. 1.10     Crew, Umikaze
1913.12. 1     CO-Des, Asakaze
1914.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR    
1916.12. 1     Staff, 2S
1917.12.26     Staff, Kure ND
1919.12. 1     Staff, 1st Expeditionary Fleet
1920.12. 1 CMDR    
1921. 3. 5     Staff, Sasebo ND / WT Manager, Sasebo ND
1923.11.10     CO, Yodo
1924.11.10     CO, Tatsuta
1924.12. 1 CAPT    
1925.12. 1     CO, Hirado
1926. 6. 1     Member, Sasebo ND
1926.12. 1     CoS, Maizuru ND
1928.12.10     Chief, B-Per, Sasebo / Chief Per, Sasebo ND
1930.12. 1 RADM    
1931.12. 1     CO, Yokosuka bg
1932.12. 1     Att, NGS
1932.12.10     Wait
1932.12.15 Resv    
1941. 1.14 Resv 2    
1941. 3.10     Job assistant, NGS
1941. 4. 1 Resv    
1962.10.17     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeda, Tadayuki Ehime Naval Academy 32nd (54/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1881.10.12     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Suma
1905. 8.31 SUBLT    
1905.11.21     Crew, Hashidate
1906. 9. 7     Member, 3btg
1907. 9.28 LTJG   Crew, Soya
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Hatsuharu
1909.10.11     DC, Suwo (acting)
1910. 3.11     Chief Torp, Akitsushima (acting) / DC, Akitsushima (acting)
1910. 3.19 LT   Chief Torp, Akitsushima / DC, Akitsushima
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Torp.School Adv.Course
1911. 5.23     CO-Tbb, 15btg
1912. 6.14     Staff, 1F
1913.12. 1     CO-Des, Shiratsuyu
1914.12. 1     Inst, Torp.School / Adj, Torp.School
1916. 4. 1 LCDR   Member, Yokosuka ND
1916. 4.11     Member, Sasebo ND
1916. 8. 1     Chief Torp, Tsukuba / DC, Tsukuba
1916.10.11     Chief Torp, Tsukuba / DC, Tsukuba / Inst, Torp.School
1916.12. 1     Staff, NTC (B2)
1919.12.24     Staff, NTC (B2) / Inst, Nav.College
1920.10. 1     Staff, NSC (B2) / Inst, Nav.College
1920.12. 1 CMDR    
1920.12.17     TInsp, Sasebo NYd / Staff, B-Ord, Sasebo NYd
1922.11. 1     SVO
1925. 7. 1     Staff, Maizuru GD
1925.12. 1 CAPT    
1927.11. 1     Chief, B-Adm, Kure NYd
1931.12. 1 RADM   Att, NGS
1931.12.15     Wait
1931.12.21 Resv    
1939.10.12 Resv 2    
1941. 4. 1 Resv    
  Ret    
1973. 4.22     died (91)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomioka, Aijiro Tokyo Naval Academy 32nd (20/192)
Rear admiral Naval College 13th

Date Rank Other title Job
1884. 2.21     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Chinen
1905. 8.31 SUBLT    
1905.12.12     Crew, Shikishima
1906. 2.16     Crew, Anegawa-maru
1906.12.20     Crew, Shirotae
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Member, 9btg
1908.12.13     Crew, Katsuragi
1909.10. 1     Chief Nav, Katsuragi (acting) / DC, Katsuragi (acting)
1909.10.11 LT   Chief Nav, Katsuragi / DC, Katsuragi
1910. 4.20     Chief Nav, Toyohashi
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Nav.College Major.Course
1911. 5.22     Chief Nav, Toyohashi
1911.11. 7     Chief Nav, Niitaka
1912.12. 1     Chief Nav, Takasaki-maru
1913.12. 1     Nav.College A-Course
1915.12.13 LCDR   Chief Nav, Hizen (acting)
1916. 4. 2     Chief Nav, Iwate
1916. 9. 1     Staff, NGS (S3, N2)
1919.12. 1     Chief Nav, Hyuga / DC, Hyuga
1920.10. 8     Member, Yokosuka ND (B-NA, DoN)
1920.11.15     Staff, B-NA, DoN
1920.12. 1 CMDR    
1922.11.20     XO, Mutsu
1923.10. 1     Member, Yokosuka ND
1924. 2. 5     CO-Aux, Erimo (acting)
1924. 7. 1     CO-Aux, Iro (acting)
1924.11. 1     CO, Yubari
1924.12. 1 CAPT    
1925.10.20     Chief, B-Sup, Maizuru GD
1926.12. 1     Chief, S1, B-Sup, DoN
1928.12.10     Chief, B-Sup, Kure
1929.10.16 RADM   died (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamaguchi, Seishichi Ishikawa Naval Academy 32nd (46/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1883. 5. 2     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Matsushima
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 8.30     Crew, Shirayuki
1907. 9.28 LTJG   Crew, Iwate
1907.12.20     Gun.School Bas.Course
1908. 4.20     Torp.School Bas.Course
1908. 7.31     Crew, Chinen
1909. 1.25     Crew, Kanto-maru
1909.10.11     DC, Naniwa (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Naniwa
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Nav.College Major.Course
1911. 5.22     Chief Nav, Yodo / DC, Yodo
1911. 9.30     Chief Nav, Yodo
1913. 8.31     Chief Nav, Otowa
1914. 6.12     Chief Nav, Otowa / Staff, S-Survey, NHC
1916. 4. 1 LCDR    
1916.12. 1     Chief Nav, Asahi
1917.10.27     Member, Yokosuka ND
1917.12. 1     DC, Yokosuka SC / Inst, Eng.Academy
1918. 5. 1     Staff, S-Survey, NHC
1919. 3. 1     Staff, S-Doc, NHC
1919. 4. 1     Staff, S-Doc, NHC / Staff, S-Calender, NHC
1920.10. 1     Staff, NHC (S1/S4)
1920.12. 1 CMDR    
1923.11. 6     CO-Aux, Matsue
1925. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1925. 5.25     CO-Aux, Hayatomo
1925.12. 1 CAPT   CO-Aux, Mamiya
1926.11. 1     CO, Tenryu
1927.11.15     CO, Kiso
1928.12. 4     Chief, S1, NHC
1931.12. 1 RADM   Att, NGS
1932. 2. 8     Trip to Europe, USA
1932. 6.14     Return
1932. 7.20     Wait
1932. 7.30 Resv    
1944. 4. 1     Job assistant, Tech.Rsch
1949. 4.10     died (65)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamauchi, Toyonaka Kochi Naval Academy 32nd (28/192)
Rear admiral Naval College 15th

Date Rank Other title Job
1885. 5.30     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Akitsushima
1905. 8.31 SUBLT    
1905.11.21     Crew, Matsushima
1906. 8.30     Crew, Fubuki
1907. 8. 5     Gun.School Bas.Course
1907. 9.28 LTJG    
1907.12.16     Torp.School Bas.Course
1908. 4.20     Crew, Iwami
1908. 6.20     Crew, Fuji
1909. 3.11     Crew, Yamabiko
1909. 5.25     DC, Manshu (acting)
1909. 9. 9     DC, Izumo (acting)
1909.10.11 LT   DC, Izumo
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Torp.School Adv.Course
1911. 5.23     CO-Tbb, 9btg
1911.12. 1     Staff, Yokosuka Res.Fleet
1912.12. 1     Aide-dc, Crown Prince
1915.12.13 LCDR   Nav.College A-Course
1917.12. 1     CO-Des, Hamakaze
1918. 9.10     Staff, 3F
1920.10. 5     Staff, NGS (S4, N2)
1920.12. 1 CMDR    
1921. 8.17     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito)
1924. 7.24     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Asama
1924.11. 1     Aide-dc, Prince (to Prince Nobuhito) / Crew, Nagato
1924.12. 1 CAPT    
1925. 2. 2     Att, NGS
1925. 4.15     CO, 3dg
1925.12. 1     CO, Jintsu
1926.11. 1     Member, Yokosuka ND
1926.12.27     Study in UK by own payment
1927.12. 5     Aide-dc
1930.12. 1 RADM    
1932. 6. 1     Att, NGS
1932. 6.16     COM, Mako GD
1933.11.15     Att, NGS
1934. 3.26     Wait
1934. 3.31 Resv    
1937. 3.26     Butler, House of Takamatsu
1945. 4. 1 Ret    
1952.10.30     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshitake, Junzo Tokyo Naval Academy 32nd (53/192)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1885. 1.23     born
1904.11.14 MID   Crew, Karasaki-maru
1905. 1. 3     Crew, Otowa
1905. 8.31 SUBLT    
1906. 8.18     Crew, Anegawa
1906.11.26     Student, Gun.TrainingCenter
1907. 4.15     Student, Torp.TrainingCenter
1907. 8. 5     Crew, Shirotae
1907. 9. 6 LTJG    
1908.12.23     EO, Yokosuka NYd
1909. 1.15     Crew, Satsuma / EO, Yokosuka NYd
1909.10.11     DC, Takao (acting)
1910. 3.19 LT   DC, Takao
1910. 5.23     Nav.College B-Course
1910.12. 1     Nav.College Major.Course
1911. 5.22     DC, Otowa
1911.10.20     Chief Nav, Matsue
1913. 1.19     Chief Nav, Wakamiya-maru
1913. 2. 1     Chief Nav, Chikuma
1914. 5.27     Chief Nav, Itsukushima
1915. 2. 1     Chief Nav, Kasuga (acting)
1916. 4. 1 LCDR   Chief Nav, Kasuga
1916. 4. 2     Chief Nav, Hizen (acting)
1916. 8. 1     Chief Nav, Hizen
1917.12. 1     Chief Nav, Ikoma
1918. 1. 6     Assist Staff, 5S
1918. 2.22     Member, Yokosuka ND
1918. 4. 1     Chief Nav, Kongo
1919. 1.24     Member, Kure ND
1919. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1919. 7.20     Chief Nav, Fuso / DC, Fuso
1920.11.12     XO, Hirado (acting)
1920.12. 1     XO, Hirado
1921. 3.19     Member, Yokosuka fg
1921. 4. 4     Member, Yokosuka ND
1921. 9.17     EO, Hosho
1921.11.15     CO-Aux, Odomari
1922.11.10     Member, Yokosuka ND
1922.12. 1     XO, Asahi
1923. 4. 1     Member, Yokosuka ND
1923. 5. 1     Member, Interim bg
1923. 6.30     Member, Interim bg / Assist Staff, Sakhalin Expeditionary Army
1923.10. 5     Member, Yokosuka ND
1923.11.10     CO-Aux, Musashi
1924. 3. 8     CO-Aux, Takasaki
1924.12. 1 CAPT    
1925. 1. 6     Att, NGS
1925.10.20     CO, Nagara
1926. 7. 1     CoS, Mako GD
1927.11.15     CO, Kako
1928.12.10     CO, Yokosuka bg
1930.12. 1 RADM   Att, NGS
1930.12.15     Wait
1930.12.24 Resv    
1941. 5. 1     Job assistant, NHC
1944. 7.31     resigned Job assistant
1945. 2. 6     died (60)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.