Graduates of Naval Academy class 7th

TOP page People TOP

Admirals of the Fleet Kato, Tomozaburo Shimamura, Hayao
Admirals Fujii, Koichi Yoshimatsu, Motaro
Vice-admirals Ijichi, Hikojiro Ijichi, Suetaka
Matsumoto, Kazu Nomoto, Tsunaakira
Saito, Koshi Sakamoto, Hajime
Rear admirals Asai, Shojiro Fukui, Masayoshi
Imai, Kanemasa Kajikawa, Ryokichi
Matsumoto, Arinobu Nakamura, Shizuka
Narita, Katsuro Uehara, ShinjiroKato, Tomozaburo Hiroshima Naval Academy 7th (2/30)
Admiral of the Fleet Naval College A-course 1st

Date Rank Other title Job
1861. 2.22     born
    2nd Medal  
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12. 1 MID   Complete Study in Nav.Academy
1881. 3.25     Crew, Kenko
1881. 9.12     Crew, Settsu
1882. 4.17     Crew, Ryujo
1883.10.10     Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10. 1     Crew, Settsu
1884.10. 6     Graduate from Nav.Academy
1884.10.20     Assist DC, Settsu
1886. 2.17     Gun.Inst, Nav.Academy (acting) / Assist DC of Cadets, Nav.Academy (acting)
1886.11.22     DC, SailorTrainingCenter (acting) / Gun.Inst, SailorTrainingCenter (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, SailorTrainingCenter / Gun.Inst, SailorTrainingCenter
1887. 7.30     DC, Tsukuba
1888. 9. 3     Adj, Nav.College
1888.11.15     Nav.College A-Course
1889. 8.19     Crew, Asama
1890. 5.13     Chief Gun, Takachiho
1891. 4. 6     DC, SC, Yokosuka ND
1891. 7.23     Att, NS
1891.10.20     SVO / BO, Yoshino (Trip to UK)
1893. 6. 7     Chief Gun, Yoshino
1894. 3. 6     Return
1894.12.11     Staff, S1, B-NA, DoN
1895. 1. 3     Staff, S1, B-NA, DoN / Att, S-Per, Secretariat, MoN
1895. 2.26 LCDR    
1895.11.16     Staff, S1, B-NA, DoN
1896.11.17     Staff, S1, B-NA, DoN / Inst, Nav.College
1897. 4. 1     Staff, S-NA, B-NA, DoN / Inst, Nav.College
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.27     XO, Yashima
1898.10. 1     CO, Tsukushi
1899. 6.17     Chief, S-NA, B-NA, DoN (acting)
1899. 6.19     Chief, S-NA, B-NA, DoN (acting) / Staff, Temp.B-Const, DoN
1899. 9.29 CAPT   Chief, S-NA, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN
1900. 5.20     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, B1, NEC
1900. 6.22     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S2, B-NA, DoN
/ Chief, B1, NEC
1900.12. 6     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S2, B-NA, DoN
1901. 2. 9     Chief, S1, B-NA, DoN
1901. 4. 6     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S2, B-NA, DoN
1902. 6.11     CoS, Readiness Fleet
1903.10.27     Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S2, B-NA, DoN
1903.11.10     Staff, B-NA, DoN
1903.12.28     CoS, 2F
1904. 9. 1 RADM    
1905. 1.12     CoS, 1F / CoS, GF
1905. 6.14     CoS, GF / CoS, 1F
1905.12.20     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1906. 1. 8     VMoN / Dir, B-NA, DoN / Dir, Temp.B-Const, DoN
/ Member, AdmCommittee
1906.11.22     VMoN / Dir, Temp.B-Const, DoN / Member, AdmCommittee
1908. 8.28 VADM    
1909.12. 1     CinC, Kure ND
1913.12. 1     CinC, 1F
1915. 8.10     MoN
1915. 8.28 ADM    
1920. 9. 7   Baron  
1921. 9.27     Plenipotentiary, Washington conference
1922. 3.10     Return
1922. 6.12     Prime Minister / MoN
1923. 5.15     Prime Minister
1923. 8.24   FADM  
1923. 8.25   Viscount
Grand Order
died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShimamura, Hayao Kochi Naval Academy 7th (1/30)
Admiral of the Fleet

Date Rank Other title Job
1858. 9.20     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1874.10. 5     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID   Complete Study in Nav.Academy
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Fuso
1881.11.19     Graduate from Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 1.29     Crew, Asama
1885. 6.20 LTJG    
1885.12.25     Inst, Asama / DC, Asama
1886. 4.12     Staff, N1, GS-N
1886. 7.13 LT    
1888. 5.14     Att, GSN
1888. 6. 7     Study in UK
1889. 8. 2     Trip to UK
1890. 3. 6     Crew, HMS
1891. 2.10     Att, GSN
1891. 4.21     Staff, S1, GSN
1891. 6.26     VChief, S2, B1, DoN
1892. 5.23     DC, Takao / Chief Gun, Takao
1893. 3.13     Staff, Readiness Fleet
1893. 6. 7     Staff, Readiness Fleet (acting)
1894.12. 9 LCDR   Staff, Readiness Fleet
1895. 5.17     Staff, N1, NGS
1896. 1.13     Staff, N1, NGS / Inst, Nav.College
1897. 4.30     Attache, Ita
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.15     Order of Return
1898. 3. 4     Chief, N2, NGS (acting)
1898.11.10     Chief, N2, NGS (acting) / Chief, N1, NGS (acting)
1898.12. 3     Chief, N2, NGS (acting)
1899. 9.29 CAPT   Chief, N2, NGS
1899.10. 7     CO, Suma
1900. 7. 4     CoS, Readiness Fleet
1900.12. 6     Chief, B1, NEC
1901. 1.18     Chief, B1, NEC / Inst, Nav.College
1902. 7.18     CO, Hatsuse
1903.10.27     CoS, Readiness Fleet
1903.12.28     CoS, 1F / CoS, GF
1904. 6. 6 RADM    
1905. 1.12     COM, 2F (2S)
1905.12.12     COM, 4F
1905.12.20     COM, Training Fleet
1906. 4. 1   2nd Medal  
1906.11.19     Dir, Nav.Academy / Chief Inst, Nav.Academy
1906.12.24     Dir, Nav.Academy
1908. 8.28 VADM   Dir, Nav.College / Member, AdmCommittee
1909.12. 1     CinC, 2F
1911.12. 1     CinC, Sasebo ND
1914. 3.25     Dir, NEC / Member, AdmCommittee
1914. 4.22     CNGS / Member, AdmCommittee
1915. 8.28 ADM    
1916. 7.14   Baron  
1920.12. 1     NavCouncilor
1923. 1. 8   FADM died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujii, Koichi Okayama Naval Academy 7th (7/30)
Admiral

Date Rank Other title Job
1858. 8.18     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12. 1     Graduate from Nav.Academy
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 2.26     Crew, Fujiyama
1882. 7.17     Crew, Ryujo
1883. 9.24     Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10. 1     Crew, Settsu
1884.10. 4     Crew, Settsu / Assist Ope.Inst, Nav.Academy
1884.10. 6     Complete Study in Nav.Academy
1884.10.22     Assist DC, Settsu
1885. 2.23     Assist DC, Tsukuba
1886.11.22     Gun.Inst, Nav.Academy (acting) / Assist DC of Cadets, Nav.Academy (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     Gun.Inst, Nav.Academy / Assist DC of cadets, Nav.Academy
1886.12.28     Gun.Inst, Nav.Academy / DC of cadets, Nav.Academy
1887.10. 8     DC, Katsuragi
1888.11.15     DC, Kanju
1889. 5.15     DC, Katsuragi
1889. 8.14     Staff, B-Arms, Yokosuka ND
1890. 3.28     Staff, B-Arms, Yokosuka ND / Staff, B-Arm.Supply, Yokosuka ND
1890. 5.13     DC, Kanju
1890. 5.23     DC, Katsuragi
1890.10.28     Crew, Takao
1892. 9. 5     Crew, Chiyoda
1892.12.21     Staff, S1, NS
1893. 5.20     Staff, N1, NGS / Adj, NGS
1894. 4.10     Attache, Ita
1894. 7.16     Order of Return
1894. 9. 9     Staff, N1, NGS
1894. 9.24     DC, Soko
1894.12. 5     DC, Oshima
1895. 2.20     XO, Musashi (acting)
1895. 2.26 LCDR   XO, Musashi
1895. 3.25     Staff, Sasebo ND / Coast WT Manager, Sasebo ND
1895. 7.25     Staff, Yokosuka ND / Coast WT Manager, Yokosuka ND
1897.11.27     BO, Takasago (Trip to UK)
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.10     XO, Takasago
1898. 8.14     Return
1898. 9. 1     XO, Chinen
1898.10. 1     CO, Chokai
1899. 6.17     CO, Suma (acting)
1899. 9.29 CAPT   CO, Suma
1899.10. 7     CO, Akitsushima
1900. 5.20     Staff (Navy), Government of Taiwan
1900.12. 6     Attache, Ger
1901. 2. 9     Chief, S2, B-NA, DoN
1901. 4. 6     Chief, N2, NGS
1903.10.15     CO, Adzuma
1905. 1.12     CoS, 2F
1905.11. 2 RADM    
1905.12.20     CoS, 1F
1906.11.22     CoS, Yokosuka ND
1907.10.21     COM, 1F
1908. 8.28     Dir, Sasebo NYd
1909.12. 1 VADM   VCNGS / Member, AdmCommittee
1914. 3.25     CinC, Sasebo ND
1915. 8.10     CinC, 1F
1915. 9.23     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1916.12. 1 ADM   NavCouncilor
1919.11.25     Wait
1920. 8. 1 Resv    
1923. 8.18 Resv 2    
1926. 7. 9     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshimatsu, Motaro Kochi Naval Academy 7th (3/30)
Admiral

Date Rank Other title Job
1859. 1. 7     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.25     Study in Nav.Academy
1881. 3.25     Crew, Tsukuba
1882.11.16     Crew, Settsu
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 4.17     Att, NOS
1885. 9. 9     Work in Yokosuka Barracks
1885. 9.15     BO, Naniwa (Trip to UK)
1885.11.20     Assist DC, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 7.14     Staff, N2, GS-N (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     Staff, N2, GS-N
1888. 5.14     Att, GSN
1888. 6. 7     Study in Fr
1889. 8. 2     Trip to Fr
1890. 3. 6     Crew, Fr warship
1891. 5.12     SVO (Trip to UK, Fr)
1893. 2.24     Order of Return
1893. 6.21     DC, Oshima
1894. 5. 7     DC, Yoshino
1894.12. 5     Staff, West Fleet
1895. 2.26 LCDR    
1895.11.16     Staff, Kure ND / Coast WT Manager, Kure ND
1897. 6. 1     Staff, N1, NGS / Inst, Nav.College
1897.12. 1 CMDR    
1898.12. 3     Chief, N1, NGS (acting) / Inst, Nav.College
1899. 9.29 CAPT   Chief, N1, NGS / Inst, Nav.College
1900. 5.21     CoS, Readiness Fleet
1900. 7. 4     CoS, Sasebo ND
1901. 7. 6     CO, Naniwa
1901. 9.10     CO, Takasago
1903. 4.21     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1904. 1.19     CO, Tokiwa
1905. 6.14     CO, Shikishima
1905.11. 2 RADM   CoS, Sasebo ND
1906. 2. 2     CoS, Kure ND
1906.11.22     COM, 1F
1907.10.21     COM, Training Fleet
1908. 8.28     Dir, Nav.Academy
1909.12. 1 VADM    
1910.12. 1     Dir, Nav.College
1911. 9.25     COM, Takeshiki GD
1911.12. 1     CinC, 2F
1912.12. 1     Dir, NEC / Member, AdmCommittee
1913. 9.25     Dir, NEC / Member, AdmCommittee / Dir, Nav.College
1913.12. 1     Dir, NEC / Member, AdmCommittee
1914. 3.25     CinC, Kure ND
1915. 9.23     CinC, 1F
1915.11.11     CinC, 1F / CinC, GF
1915.12.13     CinC, 1F
1916. 9. 1     CinC, 1F / CinC, GF
1916.10.14     CinC, 1F
1916.12. 1 ADM    
1917.10. 1     CinC, 1F / CinC, GF
1917.10.22     CinC, 1F
1917.12. 1     NavCouncilor
1919.11.25     Wait
1920. 8. 1 Resv    
1924. 1. 7 Resv 2    
1929. 1. 7 Ret    
1935. 1. 2     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIjichi, Hikojiro Kagoshima Naval Academy 7th (27/30)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1859.12.14     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Hiei
1881. 9.26     Crew, Tsukuba
1883.11. 2 SUBLT    
1884.12. 4     Assist DC, Tsukuba
1884.12.30     Assist DC, Tenryu
1885.12.28     Study in Nav.Academy
1886.12.21 LT    
1886.12.23     Wait
1886.12.28     DC, Unebi
1887. 3.28     DC, Hosho
1887. 7.19     DC, Naniwa
1888. 6.13     Staff, N2, GSN
1889. 3. 9     Sec, CinC, Yokosuka ND
1890. 7.10     BO, torpedo boat (Trip to Fr)
1891. 6. 4     Attache, Ita
1894. 4.10     Order of Return
1894. 9. 9     Inst, Nav.College
1894. 9.12     Inst, Nav.College / Assist Staff, N2, NGS
1894. 9.21     DC, Hashidate
1895. 2.20     DC, Oshima
1895. 8.20     XO, Musashi
1896. 4.13     CO, tbg, Kure TC (acting)
1896.10.24 LCDR   CO, tbg, Kure TC
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.27     Staff, N1, NGS
1898.12. 6     XO, Fuji
1899. 9.29     CO, Tatsuta
1900. 5.20     Chief, S2, B-NA, DoN (acting)
1900. 6.22     CO, 1dg, Readiness Fleet (acting)
1900. 9.25 CAPT   CO, 1dg, Readiness Fleet
1900.12. 6     CoS, Readiness Fleet
1902. 6.11     CO, Matsushima
1903. 9.26     CO, Mikasa
1905. 9.29     Member, Sasebo ND
1905.10.12     Member, Yokosuka ND
1905.12.12     Wait
1906. 4. 7     Chief, B1, NEC
1906.11.22 RADM    
1907. 9.23     Chief, B1, NEC / Chief, B2, NEC
1908. 8.28     COM, Training Fleet
1910. 7.16     Member, AdmCommittee
1910.12. 1 VADM   COM, Mako GD
1911.12. 1     Member, AdmCommittee
1912. 1. 4     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIjichi, Suetaka Kagoshima Naval Academy 7th (26/30)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1857. 3.26     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.14     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID   Study in Nav.Academy
1881. 4. 7     Crew, Fujiyama
1881. 9.26     Crew, Tsukuba
1883.11. 2 SUBLT    
1884.12. 4     Assist DC, Tsukuba
1884.12.20     Assist DC, Tenryu
1886.11.22     DC, Kongo (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, Kongo
1888. 5.14     DC, Atago
1889. 6.11     DC, Atago / Chief Nav, Atago
1889. 6.25     DC, Musashi
1890. 1.26     DC, Musashi / Inst, Musashi
1891. 3. 3     DC, Tsukuba
1891. 8. 6     DC, Ryujo / Inst, Ryujo
1892. 8.27     Chief Gun, Ryujo / Inst, Ryujo
1893.10.12     Chief Gun, Hashidate / DC, Hashidate
1894. 6. 6     EO, Fuso
1894. 6.19     Chief Gun, Fuso / DC, Fuso
1894. 7. 8     Chief Gun, Fuso
1895. 2.20     Staff, Readiness Fleet
1895. 8.20     XO, Yamato
1896. 4. 1 LCDR   Staff, Sasebo ND
1896. 4.20     XO, Fuso
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.28     Wait
1898. 3. 1     Chief, B-Insp, Kure Ord.Arsnl
1898.12.27     SVO (Trip to UK)
1901. 1.11     Order of Return
1901. 4.23     CO, Musashi
1901. 7. 3 CAPT    
1901. 7. 5     CO, Kongo
1902.10. 6     CO, Naniwa
1903. 9.26     CO, Izumo
1905.12.12     CBO, Kashima (Trip to UK)
1906. 5.23     CO, Kashima
1906. 8. 4     Return
1906.11.22     CoS, Maizuru ND
1907. 3.12 RADM    
1908. 5.15     Dir, Kure NYd
1911. 6. 5 VADM    
1912.12. 1     CinC, 2F
1913.12. 1     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1914. 5.23     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1915. 9.23     CinC, Kure ND
1916.12. 1 Member, AdmCommittee    
1917. 3.26 Resv 2    
1922. 3.26 Ret    
1935. 4. 7     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Kazu Tokyo Naval Academy 7th (19/30)
Vice-admiral Naval College A-course 1st

Date Rank Other title Job
1860. 2.23     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID   Graduate from Nav.Academy
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 3.25     Crew, Settsu
1881. 9.26     Crew, Tsukuba
1882. 4.17     Crew, Ryujo
1883.10.31     Crew, Tsukushi
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10.15     Assist Nav, Tsukushi
1885.12.28     Study in Nav.Academy
1886.12.21 LT    
1886.12.23     Wait
1886.12.28     Chief Nav, Yamato
1887. 7.16     Chief Nav, Tsukuba
1888.11.15     Nav.College A-Course
1889. 8. 2     Chief Nav, Takachiho
1891. 4.13     BO, Itsukushima / Chief Nav, Itsukushima (Trip to Fr)
1892. 5.21     Return
1892. 7.12     Staff, S1, NS
1893. 5.20     Staff, N2, NGS
1893. 7.25     Staff, N1, NGS
1895. 4.21 LCDR   Att, NGS
1896. 4. 1     Staff, N2, NGS
1896. 4.20     Chief Nav, Readiness Fleet
1896.10.24     Staff, Readiness Fleet / Chief Nav, Readiness Fleet
1897. 2.18     Staff, Readiness Fleet
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.27     Staff, S-NA, B-NA, DoN
1899. 6.17     CO, Yaeyama
1899. 9.29 CAPT    
1900. 5.20     Chief, B2, NSC
1902.10.23     CO, Itsukushima
1903. 9.26     CO, Fuji
1905.11. 2 RADM   Dir, NHC
1906.11.22     Dir, Yokosuka NYd
1908. 8.28     Dir, NSC
1908. 9. 8     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1909.12. 1 VADM    
1913.12. 1     CinC, Kure ND
1914. 3.25     Wait
1914. 5.29 Dismissed    
1940. 1.20     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNomoto, Tsunaakira Kagoshima Naval Academy 7th (20/30)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1858. 2.15     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Hosho
1881. 7.19     Crew, Tsukuba
1883. 9.22     Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10. 6     Graduate from Nav.Academy
1884.10. 7     Crew, Fujiyama
1884.11. 4     Assist DC, Fujiyama
1885. 4. 9     DC, Fujiyama (acting)
1885. 7.17     Crew, Fuso
1885. 8. 1     Assist DC, Fuso
1886.11.22     DC, Nisshin (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, Nisshin
1889. 4.15     Trip to Vladivostk (Rus)
1890. 3. 6     Crew, Russian warship
1891. 9.17     Order of Return
1891. 9.30     Att, NS
1891.12.14     Staff, Yokosuka ND
1892.12. 5     Att, NS
1892.12.10     Study in Rus
1893. 6. 1     Attache, Rus
1895.12.20     Order of Return
1896. 4. 1 LCDR   Att, NGS
1896. 6. 5     CO, 1tbg, Yokosuka TC
1896. 8. 7     XO, Suma
1897.12. 1 CMDR    
1898. 1.22     XO, Fuji
1898.12. 6     Attache, Rus
1900. 9.25 CAPT    
1901. 4. 1     Order of Return
1901. 9.10     CO, Naniwa
1902.10. 6     CO, Tokiwa
1904. 1.19     Wait
1904. 3. 1     Member, Yokosuka ND
1904. 4.16     Member, Sasebo ND
1904. 4.21     Att, 1F
1904. 4.26     Crew, Hongkong-maru
1904. 6. 6     CO, Asahi
1905.12.12     CO, Kure SC
1906.11.22     CO, Yokosuka SC
1907. 3.12 RADM   CO, Yokosuka TC
1908. 5.15     COM, 2F
1908.12.10     COM, Kure Res.Fleet
1909. 3. 4     Wait
1909.12. 1     COM, Yokosuka Res.Fleet
1910. 7.16     COM, 1F
1911.12. 1 VADM   COM, Takeshiki GD
1912.10. 1     Wait
1913. 3.31 Resv    
1918. 2.15 Resv 2    
1922.12. 7     died (64)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSaito, Koshi Fukushima Naval Academy 7th (8/30)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1860. 3.28     born
    3rd Medal  
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.25     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Hiei
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 5.13     Work in S2, NOS
1886. 3.22     Sec, VChief, GS-N
1886.12.21 LT    
1888. 5.14     Adj, GSN (acting)
1888. 5.21     Sec, Chief, GSN
1889. 2.27     Crew, British Warship
1889. 3. 1     Att, GSN
1889. 8. 2     Crew, British Warship
1890. 2.28     Trip to UK
1890. 3. 6     Study in UK
1891.12.14     Order of Return
1892. 4.19     Att, NS
1892. 5. 4     DC, Maya
1893. 3.13     DC, Matsushima
1894. 5. 7     Sec, MoN
1894. 6. 9     Sec, MoN / Adj, MoN, JGS
1895. 2.26 LCDR   Staff, N1, NGS / Adj, MoN, JGS
1895. 3.23     Staff, N1, NGS / Adj, MoN, JGS / Adj, JGS-N
1895. 5.23     Staff, N1, NGS / Adj, MoN, JGS
1895.12.14     Staff, N1, NGS
1896. 4. 1     Aide-dc
1897.12. 1 CMDR    
1898. 5.23     XO, Chinen
1898. 9. 1     BO, Tokiwa (Trip to UK)
1898.10. 3     XO, Tokiwa
1899. 7.16     Return
1899. 7.25     CO, Tsukushi
1899. 9. 2     CO, Yamato
1899. 9.29 CAPT   CO, Izumi
1900. 9.25     CO, Naniwa
1900.12. 6     Adj, DoN
1902. 6.11     Adj, DoN / Chief, S1, B-NA, DoN / Chief, S2, B-NA, DoN
1903.10.27     Adj, DoN
1903.12.27     Adj, DoN / Staff, B-NA, DoN
1904. 2.11     Adj, DoN / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-NA, JGS-N
1904. 2.20     Adj, DoN / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-NA, JGS-N / Adj, MoN, JGS
1905. 1.12     CoS, 3F
1905.11. 2     CO, Izumo
1906. 4. 7     CoS, Sasebo ND
1906.11.22 RADM    
1907.10.21     Chief, N1, NGS
1909. 3. 1     COM, Kure Res.Fleet
1909.12. 1     Wait
1910.12. 1     Susp
1911. 4.17 VADM
Resv
   
1916. 3.28 Resv 2    
1921. 3.28 Ret    
1927.10.30     died (67)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSakamoto, Hajime Kochi Naval Academy 7th (28/30)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1859.10.12     born
    4th Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9. 9     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.27     Study in Nav.Academy
1881. 3.25     Crew, Tsukuba
1883.11. 2 SUBLT    
1884.12. 4     Assist Nav, Tsukuba
1885. 8.28     Work in Yokosuka Barracks / BO, Naniwa (Trip to UK)
1885.11.20     Assist Nav, Naniwa / Assist DC, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 7.14     Assist Nav, Naniwa
1886.11.22     Ope.Inst, Nav.Academy (acting) / Assist DC of Cadets, Nav.Academy (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     Ope.Inst, Nav.Academy / Assist DC of Cadets, Nav.Academy
1887. 1.22     Ope.Inst, Nav.Academy / DC of Cadets, Nav.Academy
1888. 6.16     Adj, Nav.Academy
1890. 1.20     DC, Kaimon
1890. 5.13     DC, Hiei
1891. 7.23     DC, Kongo
1891.11. 4     DC, Akagi
1892.10. 6     Chief Nav, Naniwa
1893.11. 8     Adj, Nav.College
1894. 6. 9     Chief Nav, Itsukushima / DC, Itsukushima
1894. 6.27     Chief Nav, Itsukushima
1895. 6. 5     BO, Chinen
1895. 7.28     Return
1895. 7.29     Chief Nav, Itsukushima / DC, Itsukushima
1895. 9.28     Chief Nav, Itsukushima
1895.12.24     XO, Katsuragi
1896. 4. 1 LCDR   CO, 2tbg, Yokosuka TC
1896.11. 6     BO, Fuji (Trip to UK)
1896.11.21     Chief Nav, Fuji
1897.10.31     Return
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.27     XO, Itsukushima
1898. 1.22     Chief Nav, Fuji
1898. 4. 7     Chief Nav, Fuji / Chief Nav, Readiness Fleet
1898.10. 1     XO, Yashima
1899. 6.17     CO, Akagi
1899.10.13     CO, Toyohashi
1900. 9.25 CAPT    
1901. 2. 4     CO, Chiyoda
1901.10. 1     CO, Kasagi
1902.10.23     Chief, B2, NSC
1903.10.27     CO, Yashima
1904. 8.31     COM, Dairen bay bg
1905.11. 2     CO, Fuji
1905.12.12     CBO, Katori (Trip to UK)
1906. 1.15     CO, Katori
1906. 8.15     Return
1906.11.22     Dir, NHC
1907. 3.12 RADM    
1908. 8.28     Dir, Maizuru NYd
1910. 4. 9     Dir, Yokosuka NYd
1911. 6. 5 VADM    
1912.12. 1     CinC, Ryojun ND
1914. 4. 1     Member, AdmCommittee
1914. 4.17     CinC, Maizuru ND
1915.12.13     Member, AdmCommittee
1916. 4. 1     Wait
1916.12. 1 Resv    
1919.10.12 Resv 2    
1924.10.12 Ret    
1948.11.21     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAsai, Shojiro Aichi Naval Academy 7th (18/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1856.11. 5     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Prep.Cadet, Nav.Academy
1876. 9. 6     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.14     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID   Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Seiki
1882. 8. 7     Crew, Jingei
1882.12. 4     Crew, Raiden
1883. 2. 7     Crew, Tsukuba
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 4. 4     Crew, Ryujo
1884.10.20     Assist DC, Ryujo
1886. 5.10     Assist DC, Nisshin
1886. 6.23     DC, Nisshin (acting)
1886.11.22     Crew, Jingei
1886.12.21 LT    
1888. 4. 9     DC, Kasuga
1888. 9.12     DC, Nagaura TC
1889. 5.15     DC, Yokosuka TG
1890. 5.13     DC, Atago / CO-Tbb, Yokosuka TG
1891. 8. 6     CO-Tbb, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 1.10     DC, Chokai
1895. 9. 6     CO, B-Lay, Sasebo TG (acting)
1895.12.27 LCDR   CO, B-Lay, Sasebo TG
1896. 4. 1     CO, Sasebo TLG, Sasebo TC / CO, Nagasaki TLG, Sasebo TC
1896.10.24     CO, Sasebo TLG, Sasebo TC
1897.10. 1     XO, Yoshino
1897.12. 1 CMDR    
1897.12. 3     CO, 2tbg, Yokosuka TC
1899. 9.29     CO, Amagi
1900. 6.22     CO, 2dg, Readiness Fleet (acting)
1900. 9.25 CAPT   CO, 2dg, Readiness Fleet
1901. 5.23     Wait
1901. 7. 4     CO, Kure TC
1903.11.30     CO, 1dg, Readiness Fleet
1903.12.28     CO, dg, 1F
1904. 6.19     CO, Kumano-maru
1905. 6.14     CO, Sasebo TC
1905.12.12     Wait
1906.11.30 RADM    
1906.12.27 Resv    
1914. 3. 1 Ret    
1923. 9. 2     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukui, Masayoshi Mie Naval Academy 7th (11/30)
Rear admiral Naval College A-course 1st

Date Rank Other title Job
1858.11.29     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.14     Crew, Tsukuba
1880.12. 1     Graduate from Nav.Academy
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.14     Crew, Chobin
1882. 3. 1     Crew, Tsukuba
1882.12. 4     Crew, Daini Teibo
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 4.25     Crew, Amagi
1884.11.14     Assist DC, Amagi
1885. 6. 6     Work in Yokosuka Barracks
1885.12.28     DC, Fujiyama (acting)
1886. 3.18     Assist DC, Ryujo
1886. 6.23     DC, Ryujo (acting)
1886.10. 7     DC, Yokosuka Barracks (acting)
1886.11.22     DC, Kongo (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, Kongo
1887.10.27     DC, Musashi
1888. 2. 2     DC, Kaimon
1888.11.15     Nav.College A-Course
1889. 8.19     Crew, Asama
1890. 3.17     DC, Yaeyama
1890. 5.13     Chief Gun, Fuso
1890. 7. 4     DC, SC, Kure ND
1890. 9.17     DC, SC, Sasebo ND
1891. 1.26     DC, Chokai
1891.12.14     Wait
1892.11. 7     DC, SC, Sasebo ND
1894. 6.19     DC, Oshima
1894.12. 5     DC, SC, Ryojun aBg
1895. 2.20     DC, Banjo
1895. 4.11     DC, SC, Kure ND / Staff, Dairen bay Trans & Comm command
1895.12.15     Staff, Inchon Trans & Comm command
1896. 2.19     Staff, Ujina Trans & Comm command
1896. 4. 1     Staff, Ujina Trans & Comm command / Temp. Statt, Army Ujina Trans & Comm Branch
1896. 9.15     Staff, Ujina Trans & Comm command
1896.11.24     CO, Soko
1897.12. 1 LCDR    
1898. 5. 3     Adj, Sasebo ND
1898. 6.28 CMDR    
1899. 9.29     XO, Yoshino
1900. 8.11     Attache, Kor
1903. 2.12     Order of Return
1903. 4.22     CO, Amagi
1903. 9.26     CO, Chihaya
1904. 7.13 CAPT    
1905. 1. 7     CO, Hashidate
1905.11.21     Wait
1905.12.12     CO, Nisshin
1907. 5.17     CO, Iwami
1908. 4. 2     CO, Kashima
1908.12.10     Manager, Yokosuka Harbour
1910.12. 1 RADM   CO, Yokosuka TC
1911. 4.12     Wait
1912. 4.12 Resv    
1914.11.29 Resv 2    
1916. 5.12     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviationsImai, Kanemasa Kagoshima Naval Academy 7th (25/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1858.11.14     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 3.25     Crew, Kenko
1881. 9.12     Crew, Settsu
1881.11.19     Graduate from Cadet, Nav.Academy
1882. 2. 8     Crew, Tsukuba
1883. 9.22     Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10. 7     Crew, Chobin
1884.11. 4     Assist DC, Chobin
1884.11.14     Assist DC, Kaimon
1886.10. 7     Assist DC, Hiei
1886.11.22     DC, Hiei (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, Hiei
1888. 4. 9     Att, GS-N
1888. 5.14     Att, GSN
1889. 3. 9     Remaining task handling, former GS-N
1889. 3.14     Att, NS
1889.10.12     DC, Atago / CO-Tbb, Yokosuka TG
1890. 7.10     BO, Torpedo boat (Trip to Ger)
1891. 6. 4     Order of Return
1891.11. 4     Trip to Ger (Aide-dc, Prince Hiroyasu, Prince Kikumaro)
1893. 3.21     Aide-dc, to Prince Kikumaro
1894. 9.12     Order of Return
1894.11.23     Crew, Yoshino
1894.12. 5     DC, Yoshino
1894.12.28     CO, 3tbg, Readiness Fleet
1895. 3. 8     CO, 3tbg
1895. 8.10     Temp.Member, SC, Sasebo ND
1895. 8.20     XO, Katsuragi
1895.12.24 LCDR   CO, B-Atk, Sasebo TG
1896. 4. 1     CO, tbg, Sasebo TC
1897.12. 1 CMDR   Staff, Yokosuka ND
1898. 9. 1     Staff, Readiness Fleet
1899. 5. 1     CO, Toyohashi
1899. 9.29 CAPT    
1899.10.13     CO, Kongo
1900. 8. 6     CO, Fuso
1900.11. 6     Chief Trainer, Nav.Academy / CO, Tsukuba
1902. 5.24     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy / CO, Tsukuba
1902.12. 1     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1903. 4.21     Wait
1903. 8. 1     CO, Chinen
1905. 6.14     CO, Tokiwa
1905.12.12     CO, Yokosuka SC
1906.11.22 RADM   CO, Yokosuka TC
1907. 3.12     Wait
1907. 7.25     died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKajikawa, Ryokichi Tottori Naval Academy 7th (17/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1858. 8.13     born
    4th Medal  
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Nisshin
1881.11.11     Complete Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1883.11.13     Crew, Kaimon
1884.10.15     Assist Nav, Kaimon
1886. 6.26     Inst, Fujiyama / DC, Fujiyama (acting)
1886. 9. 6     DC, Fujiyama (acting) / Inst, Fujiyama (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     DC, Fujiyama / Inst, Fujiyama
1887. 1.23     Chief Nav, Seiki
1888. 6.27     Nav.Inst, Nav.Academy
1889. 4.12     Nav.Inst, Nav.Academy / DC of Cadets, Nav.Academy
1890.10.20     Nav.Inst, Nav.Academy / DC of Cadets, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1891. 3. 2     Chief Nav, Takachiho
1891. 7.23     Chief Nav, Hiei
1892. 7.12     Chief Nav, Itsukushima
1893. 6. 7     BO, Yoshino (Trip to UK)
1894. 3. 6     Return
1894. 3. 7     Chief Nav, Yoshino
1895. 5.16     XO, Tenryu
1895. 8.20     XO, Takao
1895.12.27 LCDR   XO, SC, Kure ND
1896.10.24     XO, Naniwa
1897.12. 1 CMDR   Chief Nav, Readiness Fleet
1898. 4. 7     Adj, Yokosuka ND
1898. 9. 1     Adj, Yokosuka ND / Staff, Yokosuka ND
1898.10. 1     Staff, Yokosuka ND
1898.12. 3     CO, Oshima
1899. 7. 6     Chief Nav, Readiness Fleet
1900. 6. 7     CO, Yaeyama
1900. 9.25 CAPT    
1900.12.24     Chief Nav, Readiness Fleet
1902. 6.28     CO, Takachiho
1903. 7. 7     CO, Kure SC
1904. 1.18     CO, Nihon-maru
1905. 6.14     CO, Iki
1905.11. 2     CO, Shikishima
1906. 2. 2     Chief, B2, NSC
1906.11.22     Chief, B-Shipping, Maizuru ND
1907. 3.12 RADM   Manager, Maizuru Harbour / Chief, B-Resv, Maizuru
1908. 8.28     Wait
1909. 8.28     Susp
1909.10. 6     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMatsumoto, Arinobu Tokyo Naval Academy 7th (12/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1860. 1.23     born
    3rd Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.     Complete Study in Nav.Academy
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Seiki
1883.11. 2 SUBLT    
1884. 1.12     Assist DC, Seiki
1885.12.25     Assist DC, Tsukushi
1886. 2. 3     Assist Nav, Tsukushi
1886. 4.13     Staff, N3, GS-N (acting)
1886.12.21 LT    
1886.12.24     Staff, N3, GS-N
1887. 4.25     Att, GS-N
1887. 4.28     Trip to Chi
1887.12.27     Return
1888. 2. 2     Staff, N3, GS-N
1888. 4.26     Att, GS-N
1888. 5.14     Att, GSN
1889. 3. 9     Staff, S1, NS
1889. 5.15     Staff, S3, NS
1890.10. 9     Att, NS
1892. 1.14     DC, Amagi
1892. 5.30     DC, Kongo
1893. 5.20     DC, Kongo / Chief Gun, Kongo
1893. 6. 7     DC, Naniwa
1894. 4.23     DC, Maya
1895. 2.20     XO, Tenryu
1895. 5.15     Member, JGS
1895. 5.16     Att, NGS / Member, JGS
1895. 8. 9     Staff (Navy), Government of Taiwan
1895.12.27 LCDR    
1896. 4. 1     Chief, S2, B-NA, Government of Taiwan
1896. 4.13     XO, Chiyoda
1897. 2.18     CO, 2tbg, Yokosuka TC
1897.10. 8     XO, Matsushima
1897.12. 1 CMDR    
1897.12.27     Chief Trainer, Nav.Academy
1898.10. 1     XO, Chinen
1898.12. 3     CO, Maya
1899. 9.29     CO, Miyako
1900. 6. 1 CAPT    
1900. 6. 7     CO, Chiyoda
1901. 2. 4     CO, Kure SC
1901. 4.23     CO, Yoshino
1902. 4.22     SM, Gun.TrainingCenter
1903. 6.25     CO, Yakumo
1905.11. 2     Wait
1906. 4. 7     CoS, Maizuru ND
1906.11.22     CO, Maizuru TC
1907. 3.12 RADM    
1908. 5.15     Wait
1909. 5.15     Susp
1909. 5.31 Resv    
1916. 1.23 Resv 2    
1921. 1.23 Ret    
1930.12.14     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakamura, Shizuka Ishikawa Naval Academy 7th (6/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1860. 2. 1     born
    4th Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Fuso
1883.12. 2 SUBLT    
1884.10.29     Assist DC, Fuso
1885. 9. 8     Assist Staff, Mid Fleet
1885.12.28     Study in Nav.Academy
1886.12.21 LT    
1886.12.23     Wait
1886.12.28     Chief Torp, Naniwa / DC, Naniwa
1888. 4. 9     Chief Torp, Takachiho
1888.11.15     Chief Gun, Takachiho / DC, Takachiho
1889. 5.15     Staff, S1, NS
1889. 8.11     Attache, USA
1893. 8. 2     Order of Return
1893.11.19     Att, NGS
1893.12.20     Sec, MoN
1894. 5. 7     DC, Oshima
1894. 6.19     Staff, Readiness Fleet
1895. 2.20     Staff, Ryojun aBg
1895. 2.26 LCDR    
1896. 2.26     CO, B-Lay, Kure TG
1896. 4. 1     CO, 1TLG, Kure TC / CO, 2TLG, Kure TC
1897. 2.18     CO, 1TLG, Kure TC
1897. 4.17     XO, Chinen
1897.12. 1 CMDR    
1898. 5.23     BO, Asama (Trip to UK)
1898. 6.20     XO, Asama
1899. 5.17     Return
1899. 6.17     CO, Akashi (acting)
1899. 9.29 CAPT   CO, Akashi
1900. 5.23     Chief, N3, NGS
1901. 7. 6     Aide-dc, Crown Prince
1903.12.28     CoS, 3F
1905. 1.12     SM, Torp.TrainingCenter
1906. 3.14     Att, DoN
1906. 6.21     Attache, Chi
1906.11.22 RADM    
1907.10.21     Wait
1908. 5.15     CO, Sasebo TC
1908. 8.28     Wait
1909. 3. 2 Resv    
1916. 2. 1 Resv 2    
1921. 2. 1 Ret    
1936. 6.18     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNarita, Katsuro Tokyo Naval Academy 7th (4/30)
Rear admiral Naval College A-course 1st

Date Rank Other title Job
1860.11.29     born
    3rd Medal  
1880.12.17 MID   Graduate from Nav.Academy
1883.12. 2 SUBLT    
1886.12.21 LT    
1888.11.15     Nav.College A-Course
1896. 8.25     Attache, USA
1899.12.25     Order of Return
1900. 5.15     CO, Yamato
1900. 6.17     CO, Takao
1900. 9.25 CAPT   CO, Izumi
1901. 5.16     CO, Kongo
1901. 7. 5     CO, Fuso
1902. 3.13     CO, Takachiho
1902. 5.31     CO, Adzuma
1903. 9.26     CO, Itsukushima
1904. 6.19     Wait
1904.11.22     SM, Gun.TrainingCenter
1907. 3.12 RADM    
1907. 4.20     SM, Gun.School
1907. 8.10     Att, DoN
1908. 8.28     Wait
1909. 8.27 Resv    
1943.12.27     died (83)

TOP of this page Table of Job abbreviationsUehara, Shinjiro Nagano Naval Academy 7th (16/30)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1860. 5.10     born
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1879. 9.10     Crew, Tsukuba
1880.12.17 MID    
1880.12.24     Study in Nav.Academy
1881. 4.13     Crew, Hiei
1882. 5.11     Crew, Settsu
1883. 9.22     Study in Nav.Academy
1883.11. 2 SUBLT    
1884.10. 1     Crew, Settsu
1884.10.22     Assist DC, Settsu
1884.12.23     Complete Study in Nav.Academy
1886. 2.17     Gun.Inst, Nav.Academy (acting) / Assist DC of Cadets, Nav.Academy (acting)
1886.11.22     Assist DC, Ryujo
1886.12.22 LT   DC, Asama / Inst, Asama
1887.10.27     Chief Gun, Naniwa
1888.11.15     Chief Gun, Naniwa / DC, Naniwa
1889. 5.15     Chief Gun, Naniwa
1890. 5.13     Gun.Inst, Nav.Academy / DC, Tenryu
1890. 7.12     Gun.Inst, Nav.Academy
1890. 8. 1     Gun.Inst, Nav.Academy / DC of cadets, Nav.Academy
1890. 8.12     Staff, S1, NS
1892.10.29     Att, NS
1892.12.10     Study in Ger
1893. 2.17     Study in Ger / Study in Aus
1893. 7.16     Order of Return
1893. 9. 9     Inst, Nav.College / Staff, S1, B-NA, DoN
1893. 9.21     Chief Gun, Hashidate
1895. 5.16     XO, Tsukushi
1895. 7.25     Staff, Sasebo ND / Coast WT Manager, Sasebo ND
1895.12.27 LCDR    
1896. 2.26     Staff, Sasebo ND
1896. 4. 1     Attache, Ger
1896. 8.13     Attache, Ger / SVCO
1897.12. 1 CMDR    
1898.12.19     SVCO (Order of Return)
1899. 6.17     XO, Takasago
1899. 9.29     CO, Maya
1899.10.13     CO, Akagi
1900. 9.25 CAPT   CO, Suma
1901. 1.23     CO, Akitsushima
1901. 4. 1     CO, Akashi
1902. 7.18     Chief, B1, NEC
1903. 9.26     SM, Gun.TrainingCenter
1903.11.21     CoS, Sasebo ND
1904. 2. 3     Chief Inst, Nav.Academy / Chief Trainer, Nav.Academy
1905. 5.10     CoS, Maizuru ND
1906. 4. 7     CO, Shikishima
1906.11.22     CoS, Kure ND
1907. 3.12 RADM    
1907.12.27     Member, AdmCommittee
1908. 5.15     Wait
1909. 5.15     Susp
1909. 5.31 Resv    
1916. 5.11 Resv 2    
1918. 3.19     died (57)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.