Naval Academy class 31st - 40th

TOP page People TOP


class 31st class 32nd class 33rd class 34th class 35th
class 36th class 37th class 38th class 39th class 40thGraduates of Naval Academy class 31st

Admirals Hasegawa, Kiyoshi Kato, Takayoshi
Oikawa, Koshiro
Vice-admirals Edahara, Yurikazu Fujiyoshi, Akira
Goto, Akira Ichimura, Hisao
Kawano, Togo Kobayashi, Seizaburo
Matsushita, Hajime Terajima, Ken
Tsuda, Shizue Uemura, Shigeo
Rear admirals Ichikizaki, Keiichi Ikenaka, Kenichi
Inoue, Shiro Isumi, Kizo
Iwamura, Kanekoto Kikui, Nobuyoshi
Komori, Kichisuke Kuroyanagi, Miozo
Matsuzaki, Sunao Nishizaki, Katsuyuki
Ogura, Taizo Oguri, Shinichi
Onomoto, Satoru Otani, Shiro
Takita, Yoshio Torin, Iwajiro
Yajima, Takeo Yamaguchi, Nobuichi
Captain Suzuki, HidejiGraduates of Naval Academy class 32nd

Admiral of the Fleet Yamamoto, Isoroku
Admirals Shimada, Shigetaro Shiozawa, Koichi
Yoshida, Zengo
Vice-admirals Hori, Teikichi Inoue, Tsugumatsu
Kawamura, Giichiro Maebara, Kenji
Matsushita, Shigeru Niiyama, Yoshiyuki
Nobeta, Shigeoki Ono, Hiroshi
Suzuki, Giichi Wada, Nobufusa
Wanami, Hoichi
Rear admirals Hirota, Minoru Katayama, Noboru
Kida, Shinpei Masuda, Otsusaburo
Matsumoto, Chuza Mihori, Denzo
Mito, Motosuke Nagai, Minoru
Ota, Shichihei Sagara, Tatsuo
Sezaki, Nihei Shibayama, Shiba
Takeda, Tadayuki Tomioka, Aijiro
Yamaguchi, Seishichi Yamauchi, Toyonaka
Yoshitake, Junzo
Captains Ikeda, Takeyoshi Inoue, Takemasa
Mizushiro, Keiji Tanejima, ShigetoshiGraduates of Naval Academy class 33rd

Admirals Toyoda, Soemu Toyoda, Teijiro
Vice-admirals Anno, Kiyoshi Arichi, Jugoro
Arima, Yutaka Hamada, Kichijiro
Hara, Keitaro Idemitsu, Manbei
Inoue, Choji Nakamura, Kamezaburo
Ono, Yaichi Sakano, Tsuneyoshi
Sugisaka, Teijiro Yamashita, Kanemitsu
Rear admirals Akiyama, Toraroku Ara, Tadashi
Arima, Seiho Asai, Kenji
Ban, Jiro Hani, Rokuro
Hattori, Masato Ichikawa, Daijiro
Ishikawa, Tetsushiro Kawagoe, Tadamitsu
Kawamura, Shigemoto Kitagawa, Kiyoshi
Ko, Yasuo Komaki, Wasuke
Kumagaya, Hideo Kuragano, Akira
Kurata, Tadashi Monai, Isao
Okubo, Hiroshi Tachibana, Hajime
Tajiri, Toshiro Terada, Einojo
Teramoto, Takeji Uematsu, Toma
Watanabe, Saburo Yamada, Chuji
Captains Fujisawa, Takuo Hattori, Toyohiko
Ishii, Jiro Kurokawa, Kai
Tsuru, NobutoGraduates of Naval Academy class 34th

Admiral of the Fleet Koga, Mineichi
Vice-admirals Hibino, Masaharu Hirata, Noboru
Katagiri, Eikichi Kikuno, Shigeru
Maeda, Masaichi Otagaki, Tomisaburo
Sato, Saburo Sumiyama, Tokutaro
Wada, Hideho Wada, Senzo
Rear admirals Ando, Takashi Awanohara, Kenzo
Chiya, Sadae Higurashi, Toshiu
Hisahara, Fukumatsu Ikeda, Keinosuke
Kawana, Takeo Kitaoka, Haruo
Koizumi, Hisao Maki, Kikuta
Masaki, Katsuji Mitsui, Seizaburo
Murakami, Tasuku Nagoya, Juro
Nanri, Toshihide Nishio, Shiro
Onishi, Jiro Ozawa, Kakusuke
Shirane, Teisuke Sonoda, Minoru
Taketomi, Kunishige Uno, Sekizo
Wada, Seizo Watanabe, Tsutomu
Yamagata, Shosuke Yamaguchi, Chonan
Captains Inoue, Katsuzumi Ono, Isao
Commanders Miyake, ShingoGraduates of Naval Academy class 35th

Admirals Kondo, Nobutake Nomura, Naokuni
Takasu, Shiro
Vice-admirals Furihata, Satoshi Hara, Goro
Hoshino, Shuichi Kawase, Yoshishige
Kobayashi, Sonosuke Matsuzaki, Iori
Noda, Kiyoshi Shimomura, Shosuke
Sugiyama, Toshisuke Tanimoto, Umataro
Rear admirals Araki, Sadaaki Hara, Seitaro
Honda, Kiichiro Ito, Risaburo
Izawa, Haruma Kasuya, Soichi
Machida, Shinichiro Matsubara, Masata
Miki, Taichi Morimoto, Jo
Nakajima, Ryukichi Okada, Shunichi
Owada, Yoshinosuke Sada, Kenichi
Sato, Koichi Sato, Osamu
Shibayama, Masaki Shimazu, Tadashige
Suzuki, Kiyoshi Tabata, Hiroyoshi
Takehara, Kuichiro Takeshita, Shigeri
Todo, Isao Yoshimi, YusukeGraduates of Naval Academy class 36th

Sublieutenent Prince Tanehito, Arisugawa
Admirals Nagumo, Chuichi Sawamoto, Yorio
Tsukahara, Nishizo
Vice-admirals Hirose, Masatsune Horie, Rokuro
Hosogaya, Boshiro Kondo, Eijiro
Kumaoka, Yuzuru Mito, Shunzo
Miyata, Giichi Myoga, Hideo
Niimi, Masaichi Sakamoto, Ikuta
Sato, Ichiro Shimizu, Mitsumi
Sunagawa, Kaneo Takahashi, Ibo
Yamamoto, Koki
Rear admirals Amari, Tsuneo Fukuzawa, Tetsushiro
Ishido, Yuzo Itokawa, Suetada
Iwaihara, Fuchina Kashiwagi, Ei
Kojima, Kentaro Kubota, Hisaharu
Matsuno, Seizo Nakajima, Kiyonobu
Nakamaruo, Yoshizo Nakasugi, Kyujiro
Narita, Jiro Noda, Kenzo
Okano, Ikkan Oshima, Shiro
Saito, Jiro Seki, Tei
Shibuya, Shusaku Shimizu, Ryutaro
Suzuki, Kasuke Suzuki, Kozo
Takahashi, Hideo Takeda, Rokukichi
Tamashiro, Toshiharu Tange, Kunji
Terada, Kokichi Waki, Kanae
Yamaguchi, Minoru Yokoyama, Sugao
Yokoyama, Tokujiro Yoshida, Tsunemitsu
Yukishita, Katsumi
Captains Koyanagi, Kisaburo Miura, Shozo
Yoshida, Shiro
Lieutenant commander Fukunaga, KyosukeGraduates of Naval Academy class 37th

Admiral Inoue, Shigeyoshi
Vice-admirals Goto, Eiji Hara, Kenzaburo
Higuchi, Shuichiro Iwamura, Seiichi
Kabashima, Setsuo Koike, Shiro
Komatsu, Teruhisa Koori, Hidesaburo
Kusaka, Jinichi Kuwabara, Torao
Matsuki, Masukichi Moizumi, Shinichi
Okawachi, Denshichi Okuma, Masakichi
Ota, Taiji Ozawa, Jisaburo
Samejima, Tomoshige Shishido, Yoshinobu
Sonoda, Shigeru Sukigara, Tamazo
Takasu, Sanjiro Togari, Takamoto
Ukita, Hidehiko
Rear admirals Aoyagi, Muneshige Fujimori, Seiichiro
Hidai, Toraji Honda, Tadao
Iikura, Teizo Ishiguro, Torao
Iwashita, Yasutaro Kasuga, Atsushi
Katahara, Tsunejiro Kato, Nitaro
Kishimoto, Kaneji Kitagawa, Shigeharu
Kobata, Tsuyoshi Kurosaki, Rinzo
Matsunaga, Toshio Mitsunami, Teizo
Mizuno, Junichi Mizuno, Kokichi
Motoizumi, Takeshi Nakamura, Kazuo
Nakamura, Shigekazu Nakayama, Michimoto
Sakabe, Seizo Sakura, Takeo
Sato, Seishiro Sekine, Gunpei
Suzuki, Shinji Takasaki, Takeo
Terada, Suketsugu Yamada, Mitsuru
Yamada, SeizoGraduates of Naval Academy class 38th

Vice-admirals Fujita, Ruitaro Fukuda, Ryozo
Goga, Keijiro Goto, Aritomo
Hara, Kiyoshi Inagaki, Ayao
Inoue, Yasuo Kawase, Shiro
Kobayashi, Masami Kobayashi, Tetsuri
Kubo, Kyuji Kurita, Takeo
Kusakawa, Kiyoshi Makita, Kakusaburo
Matsunaga, Jiro Matsuura, Eijiro
Mikawa, Gunichi Okamura, Masao
Oku, Nobukazu Ono, Ichiro
Soejima, Daisuke Suga, Hikojiro
Sugiyama, Rokuzo Takeda, Moriji
Totsuka, Michitaro
Rear admirals Aihara, Aritaka Beppu, Akitomo
Chiba, Keizo Harada, Kame
Itagaki, Koichi Iwagoe, Kanki
Kaneko, Toyokichi Kataoka, Tashiro
Miura, Tomosaburo Mizusaki, Shojiro
Mori, Ryo Naotsuka, Hachiro
Ochi, Kohei Sakai, Mokichi
Sasaki, Kiyoyasu Sato, Tadakazu
Shibata, Zenjiro Takatsuka, Seigo
Tomonari, Saichiro Unoike, Rokuzo
Wakisaka, Johei Yamamoto, Junpei
Captain Yamamoto, MasaoGraduates of Naval Academy class 39th

Admirals Endo, Yoshikazu Ito, Seiichi
Takagi, Takeo Yamagata, Seigo
Vice-admirals Abe, Hiroaki Abe, Kasuke
Hara, Chuichi Harada, Seiichi
Hatakeyama, Koichiro Hiraoka, Kumeichi
Hirose, Sueto Horiuchi, Shigenori
Irifune, Naosaburo Ishii, Shizue
Jinbo, Benichi Kajioka, Sadamichi
Kakuta, Kakuji Kamata, Michiaki
Kanazawa, Masao Kudo, Kyuhachi
Miwa, Shigeyoshi Nakajima, Torahiko
Nakamura, Toshihisa Nishimura, Shoji
Oka, Takazumi Otsuka, Miki
Shima, Kiyohide Shimomura, Katsumi
Soma, Rokuro Takenaka, Ryuzo
Tamura, Suguru Tayui, Minoru
Ugaki, Kanji Wada, Misao
Wakabayashi, Seisaku
Rear admirals Hirata, Yoshiyuki Ishibashi, Masakazu
Itagaki, Sakan Kamijo, Fukashi
Kiyomiya, Ko Kusakabe, Enjiro
Miyamoto, Sadachika Murakami, Fusazo
Nakamura, Motoji Nippa, Teizo
Oshima, Kenshiro Sato, Namizo
Shibata, Tsutomu Shimizu, Iwao
Shitabo, Sadakichi Tahara, Susumu
Takenouchi, Makito Yamazaki, Sukeichi
Yoshitomi, Setsuzo
Captain Inutsuka, Koreshige
Commander Yamaguchi, SaburoGraduates of Naval Academy class 40th

Vice-admirals Abe, Katsuo Abe, Koso
Daigo, Tadashige Edo, Heitaro
Fujita, Risaburo Fukutome, Shigeru
Imamura, Osamu Ishikawa, Shigeru
Kimura, Susumu Kira, Shunichi
Kishi, Fukuji Marumo, Kuninori
Miyazato, Shutoku Mori, Kunizo
Oka, Arata Onishi, Takijiro
Sakonjo, Naomasa Sato, Genzo
Senda, Sadatoshi Senoo, Tomoyuki
Shibata, Yaichiro Shiroya, Kiyoshi
Suzuki, Yoshio Tada, Takeo
Takahashi, Ichimatsu Teraoka, Kinpei
Ugaki, Matome Yamaguchi, Gisaburo
Yamaguchi, Tamon Yatsushiro, Sukeyoshi
Rear admirals Akiyama, Katsuzo Eguchi, Matsuro
Fukuda, Teizaburo Higuchi, Ko
Hisae, Ichiro Ihara, Mikio
Ikeuchi, Masamichi Inose, Masamori
Ishiguro, Hirosuke Jojima, Takatsugu
Kanemasu, Yoshio Kato, Shigeyoshi
Katsuno, Minoru Kishindo, Saburo
Matsumoto, Shojiro Matsura, Tadayuki
Matsuyama, Mitsuharu Miki, Morihiko
Mizui, Seiji Mori, Tokuji
Morino, Sorokuro Nakamura, Masao
Nakano, Katsuji Nakao, Hachiro
Niimi, Kazutaka Nishioka, Shigeyasu
Nobutani, Yasuji Ohashi, Tatsuo
Ozumi, Tokusaburo Sato, Tsutomu
Suzuki, Chozo Teragaki, Keizo
Tezuka, Goro Togo, Minoru
Tonomura, Senzaburo Ueno, Masao
Captains Ryuzaki, Tomekichi Yamashita, Tomohiko


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.