Graduates of Naval Academy class 15th

TOP page People TOP

Admidals Oguri, Kozaburo Okada, Keisuke
Takarabe, Takeshi Takeshita, Isamu
Vice-admirals Asano, Masayasu Kimura, Takeshi
Mori, Etsutaro Mukai, Yaichi
Nagata, Yasujiro Nakano, Naoe
Nunome, Mitsuzo Yamanaka, Shibakichi
Rear admirals Arakawa, Chugo Aranishi, Keijiro
Ezura, Samakitsu Kaneko, Mitsuki
Kataoka, Eitaro Kondo, Tsunematsu
Kuzumi, Tsuneo Machida, Komajiro
Maruhashi, Hikosaburo Oguro, Hideo
Okano, Fujimatsu Oshima, Masatake
Shima, Takeshi Shitsuda, Teiichiro
Takagi, Shichitaro
Captain Hara, Atsunori
Commanders Hirose, Takeo Matsui, Kenkichi
Lieutenant Igi, SojiroOguri, Kozaburo Ishikawa Naval Academy 15th (5/80)
Admiral Naval College 2nd

Date Rank Other title Job
1868. 8. 4     born
    5th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Takachiho
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Musashi
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Matsushima
1894. 2.22     DC, SC, Sasebo ND (acting)
1894. 6.23     DC, Hiei (acting)
1894.12. 7 LT   DC, Hiei
1895. 9. 6     Staff, West Fleet
1895.11.16     Chief Nav, Banjo
1896. 4. 1     Chief Nav, Tenryu
1896. 9.11     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1896. 9.28     Staff, Readiness Fleet
1898. 2.22     Staff, S-NA, B-NA, DoN
1899. 3.22     Nav.College A-Course
1899. 9.29 LCDR    
1900. 6.19     Staff, Readiness Fleet
1900.12. 6     Nav.College A-Course
1901. 5.24     Wait
1901. 6. 7     Adj, DoN / Sec, MoN
1901.10.15     Adj, DoN / Sec, MoN / Inst, Nav.College
1902. 6.21     Adj, DoN / Sec, MoN
1903. 2. 3     Resident in UK
1903. 9.26 CMDR    
1904. 4. 9     Return
1904. 4.18     Staff, NGS / Staff, JGS
1904. 6. 8     Resident in UK
1904.11.28     Return
1904.12. 8     EO, Yokosuka NYd
1905. 8. 1     CO, 1sbg / CO-Subb, 1sbg
1906. 2.24     Resident in UK
1906. 6.12     Order of Return
1906. 8.30     CO, Karasaki
1907. 7. 1     Wait
1907. 9.28 CAPT    
1907.10.10     Susp
1908. 2.26     CO, Suzuya
1908. 5.15     CO, Otowa / CO, Suzuya
1908. 7.11     Wait
1909. 1.19     Susp
1909. 2.20     Chief, Survey Equipment Section, NHC
1909.10.25     Wait
1910. 4.13     Susp
1910.10.12     Att, DoN
1911. 3.23     Adj, DoN
1911.12. 1     CO, Katori
1912.12. 1     Chief, B1, NSC
1913. 5.24 RADM    
1914. 4.17     Wait
1914. 5.29     Att, DoN
1914. 8.15     Attache, UK / SVCO
1915.12.25     Order of Return
1916. 6.23     Dir, B-NA, DoN / Member, AdmCommittee
1917. 2. 7     1st Special Task Fleet
1917. 6. 1 VADM    
1917.12.12     Dir, Kure NYd
1919.11. 8     Member, AdmCommittee
1920.12. 1     CinC, 3F
1921.12. 1     CinC, Maizuru ND
1923. 4. 1     Member, AdmCommittee
1923. 8. 3 ADM    
1923.12. 1     Wait
1924. 2.25 Resv    
1933. 8. 4 Resv 2    
1938. 8. 4 Ret    
1944.10.27     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkada, Keisuke Fukui Naval Academy 15th (7/80)
Admiral Naval College 2nd

Date Rank Other title Job
1868. 1.21     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Naniwa
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Naniwa
1891. 8.28     Assist Nav, Naniwa
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Itsukushima
1894. 3. 1     DC, SC, Yokosuka ND (acting)
1894. 6. 8     DC, Naniwa (acting)
1894.10. 5     DC, Takachiho (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Takachiho
1895. 2.20     DC, B-Lay, Tsushima TG
1896. 4. 1     DC, Nagasaki TLG, Sasebo TC
1896.12.26     DC, Hiei
1897.10.26     DC, Hiei / Chief Nav, Hiei
1897.11. 5     DC, Fuji
1898. 4.29     Nav.College B-Course
1898.12.19     Inst, Torp.TrainingCenter
1899. 3.22     Nav.College A-Course
1899. 9.29 LCDR    
1900. 6.20     DC, Fuji
1900. 9. 1     Chief Torp, Shikishima / DC, Shikishima
1900.12. 6     Nav.College A-Course
1901. 5.24     Wait
1901. 6. 7     Staff, N3, NGS / Inst, Nav.College
1903. 7. 7     XO, Chitose (acting)
1903.10. 5     Wait
1904. 3. 7     Member, Sasebo ND
1904. 4.11     EO, Yokosuka NYd
1904. 4.21     XO, Yaeyama
1904. 7.13 CMDR    
1905. 1.12     XO, Chitose
1905. 4. 5     XO, Kasuga
1905.12.20     XO, Asahi
1906. 5.11     Inst, Torp.TrainingCenter / Inst, Nav.College
1908. 9.25 CAPT   SM, Torp.School
1910. 7.25     CO, Kasuga
1911. 1. 4     Member, Yokosuka ND
1911. 1.16     Staff, B-Per, DoN
1912.12. 1     CO, Kashima
1913.12. 1 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1914. 8.18     COM, 2F
1914.12. 1     COM, 1Sd
1915. 4. 1     COM, 3Sd
1915.10. 1     Chief, B2, NTC / Chief, B3, NTC
1915.12.13     Dir, B-Per, DoN
1917.12. 1 VADM   Dir, Sasebo NYd
1918. 9. 4     Member, AdmCommittee
1918.10.18     Dir, B-Ship, DoN
1920.10. 1     Dir, NSC
1920.10.11     Dir, NSC / Member, AdmCommittee
1923. 5.25     VMoN / Member, AdmCommittee
1924. 6.11 ADM   NavCouncilor
1924.12. 1     CinC, 1F / CinC, GF
1926.12.10     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1927. 4.20     MoN
1929. 7. 2     NavCouncilor
1929.12.11   Councilor  
1932. 5.26     MoN
1933. 1. 9     Wait
1933. 1.21 Resv 2    
1934. 7. 8     Prime Minister / Minister of Cultivation
1934.10.25     Prime Minister
1935. 9. 9     Prime Minister / Minister of Communication
1935. 9.12     Prime Minister
1936. 3. 9     resigned
1938. 1.21 Ret    
1952.10.10     died (86)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakarabe, Takeshi Miyazaki Naval Academy 15th (1/80)
Admiral

Date Rank Other title Job
1867. 4. 7     born
    3rd Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Takachiho
1890. 7. 9 SUBLT   Assist Nav, Takachiho
1891. 7.23     BO, Matsushima
1891. 8.28     Assist Nav, Matsushima
1891.12.14     Trip to Fr
1892.10.19     Return
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist Nav, Matsushima
1894. 2.22     DC, Takao (acting)
1894.12. 7 LT   DC, Takao
1895. 6.12     DC, Takao / Chief Nav, Takao
1895. 7.29     Chief Nav, Takao / DC, Takao
1895. 9. 6     Staff, Readiness Fleet
1897. 6.26     Study in UK
1899. 4.25     Resident in UK
1899. 7.25     CBO, Niji
1899. 9.29 LCDR    
1899.10. 6     CO-Tbb, 2tbg, Yokosuka TC
1900. 5.15     CO-Tbb, 1tbg, Yokosuka TC
1900. 5.26     Return
1900. 6.22     CO, Niji
1900. 7. 4     Staff, Readiness Fleet
1901. 1.18     Staff, N2, NGS
1902. 3.17     Staff, Readiness Fleet
1902.12.25     Staff, N2, NGS
1903. 9.26 CMDR    
1903.12.28     Staff, NGS
1904. 2.11     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1905. 1.12 CAPT    
1905.12.20     Staff, NGS
1907. 1.17     Trip to UK
1907. 8. 7     Return
1907. 9.28     CO, Soya
1908. 9.15     CO, Fuji
1908.12.10     CoS, 1F
1909.12. 1 RADM   VMoN / Member, AdmCommittee / Dir, Temp.B-Const, DoN
1910. 4. 1     VMoN / Member, AdmCommittee
1911. 1.18     VMoN / Member, AdmCommittee / Dir, Temp.B-Const, DoN
1913.12. 1 VADM    
1914. 4.17     Member, AdmCommittee
1914. 5.11     Wait
1915. 2. 5     COM, 3F
1915.12.13     COM, Ryojun GD
1916.12. 1     Member, AdmCommittee
1917.12. 1     CinC, Maizuru ND
1918.12. 1     CinC, Sasebo ND
1919.11.25 ADM    
1922. 7.27     CinC, Yokosuka ND / Member, AdmCommittee
1923. 5.15     MoN
1924. 1. 7     NavCouncilor
1924. 6.11     MoN
1927. 4.20     NavCouncilor
1928. 9.24   Councilor  
1929. 7. 2     MoN
1929.11.18     Plenipotentiary, London conference
1930. 5.19     Return
1930.10. 3     NavCouncilor
1932. 4. 7 Resv 2    
1937. 4. 7 Ret    
1949. 1.13     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeshita, Isamu Kagoshima Naval Academy 15th (3/80)
Admiral Naval College 1st

Date Rank Other title Job
1869.12. 4     born
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Takachiho
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Takachiho
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist Nav, Itsukushima
1894. 2.22     DC, B-Lay, Yokosuka TG (acting)
1894. 4.23     Chief Nav, Kanju (acting)
1894. 6.27     DC, SC, Kure ND (acting)
1894. 7.25     DC, Hosho (acting)
1894. 8.17     DC, Katsuragi (acting)
1894.12. 7 LT   DC, Katsuragi
1895. 3.19     Chief Nav, Maya
1897. 3.30     Student, Nav.College
1898. 4.29     Nav.College A-Course
1898.12.19     Inst, Gun.TrainingCenter
1899. 2. 1     BO, Asahi (Trip to UK)
1899. 9.29 LCDR    
1900. 1.12     Chief Gun, Asahi
1900.10.23     Chief Gun, Asahi / DC, Asahi
1900.12. 6     Staff, Readiness Fleet
1902. 7.17     Inst, Gun.TrainingCenter
1902.10. 1     Attache, USA
1903. 9.26 CMDR    
1905.10.11     Order of Return
1906. 1. 7     Attache, USA
1906. 2.14     Att, NGS
1906. 3.14     XO, Iwate
1906.12.20     Staff, 2F
1907. 9.28 CAPT   CoS, 2F
1907.12.27     CO, Suma
1908.12.10     CO, Kasuga
1909. 7.10     CO, Izumo
1910. 4. 9     Att, NGS
1910. 5.23     Chief, N4, NGS
1912. 7. 9     CO, Tsukuba
1912. 9.12     CO, Shikishima
1912.12. 1     CoS, 1F
1913. 5.24 RADM    
1913.12. 1     Chief, N4, NGS / Inst, Nav.College
1915. 8.10     Chief, N1, NGS / Inst, Nav.College
1916.12. 1     COM, 2S
1917. 5.30     Member, AdmCommittee / Staff, NGS
1917. 6. 1 VADM    
1917.12.12     1st Special Task Fleet
1918. 6.13     VCNGS / Member, AdmCommittee
1920. 9.13     Attache of Navy, LN
1922. 5.10     Member, AdmCommittee
1922. 7.27     CinC, 1F
1922.12. 1     CinC, 1F / CinC, GF
1923. 8. 3 ADM    
1924. 1.27     CinC, Kure ND
1925. 4.15     NavCouncilor
1929.11.11 Resv    
1934.12. 4 Resv 2    
1939.12. 4 Ret    
1946. 7. 1     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAsano, Masayasu Ibaraki Naval Academy 15th (13/80)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1867.12.28     born
    5th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Fuso
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Fuso
1891.10.30     Assist Nav, Chiyoda
1892. 5.20     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Itsukushima
1894. 3. 1     DC, Chiyoda (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Chiyoda
1895.11.27     DC, B-Lay, Yokosuka TG
1896. 4. 1     DC, 2TLG, Yokosuka TC
1896. 7. 7     Gun.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1898.12. 3     Chief Gun, Hiei
1899. 9.11     Chief Gun, Matsushima / DC, Matsushima
1899. 9.29 LCDR   Chief Gun, Tokiwa / DC, Tokiwa
1899.10.21     Wait
1900. 2.12     Inst, Gun.TrainingCenter / DC, Gun.TrainingCenter / Inst, Eng.Academy
1900. 6.14     Inst, Gun.TrainingCenter / DC, Gun.TrainingCenter / Inst, Eng.Academy / Inst, Military Fort Artillery School
1901. 1.18     Inst, Gun.TrainingCenter / Inst, Eng.Academy / Inst, Military Fort Artillery School
1902. 1.16     Inst, Gun.TrainingCenter / Inst, Eng.Academy
1902. 1.18     Nav.College Sel.Course
1903. 2.20     Chief Gun, Asama / DC, Asama
1903. 7. 7     Inst, Nav.College
1904. 1. 4     XO, Niitaka / EO, Yokosuka NYd
1905. 1.12 CMDR   XO, Matsushima
1905. 5. 8     Member, Yokosuka ND
1905. 6.24     Staff, Maizuru ND / WT Manager, Maizuru ND
1907. 2.28     XO, Kashima
1907. 7.11     Staff, NSC
1907.12.10     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1910. 3.19 CAPT   Att, NSC / Inst, Nav.College
1910.12. 1     Att, NSC / Inst, Nav.College / SVC (Trip to UK)
1911. 4.24     Order of Return
1911. 8.19     Att, NSC / Inst, Nav.College
1912. 4. 1     Staff, NSC
1913.12. 1     CO, Asahi
1914.12. 1     Chief, B-Gun, Kure NYd / SVO
1915.12.13 RADM    
1919. 6. 1     Att, NTC
1919.12. 1 VADM   Wait
1920. 8. 1 Resv    
1927.12.28 Resv 2    
1932.12.28 Ret    
1945.10.20     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKimura, Takeshi Miyagi Naval Academy 15th (11/80)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1867. 1.24     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Yaeyama
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Matsushima
1894. 3. 1     DC, Matsushima (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Matsushima
1895. 8.23     Chief Nav, Kohei
1896. 4. 1     Chief Nav, Banjo
1896. 4.20     Staff, S-Intel, NGS
1897. 3.31     Staff, N3, NGS
1898. 6. 9     BO, Asama (Trip to UK)
1898. 6.24     DC, Asama
1899. 5.17     Return
1899. 6.12     Chief Torp, Asama (acting) / DC, Asama
1899. 9.29 LCDR   Chief Torp, Asama / DC, Asama
1900. 5.20     Aide-dc, Prince (to Prince Takehito)
1903. 7. 7     XO, Kasagi (acting)
1904. 7.13 CMDR   XO, Kasagi
1905. 3.15     Staff, Kure ND / WT Manager, Kure ND
1906. 2.24     EO, Kure NYd
1906. 8.10     EO, Kure NYd / XO, Tsukuba
1906. 9.28     XO, Tsukuba
1908. 4.20     Att, NSC
1908. 5.15     Att, NSC / EO, Sasebo NYd
1908. 7.29     CO, Mogami
1908. 9.25 CAPT   TInsp, Sasebo NYd
1909.10.11     CoS, Takeshiki GD
1910.10.26     CO, Nisshin
1911.12. 1     TInsp, Yokosuka NYd
1913.12. 1     CO, Settsu
1914.12. 1 RADM   CoS, Yokosuka ND
1916.12. 1     Dir, Maizuru NYd
1918. 9. 4     Dir, Sasebo NYd
1918.12. 1 VADM    
1921. 9. 1     Member, AdmCommittee
1921.12. 1     Wait
1922.12. 1     Susp
1923. 3.31 Resv    
1927. 1.24 Resv 2    
1929. 9.23     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMori, Etsutaro Aichi Naval Academy 15th (8/80)
Vice-admiral Naval College 2nd

Date Rank Other title Job
1867. 9.14     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Naniwa
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Naniwa
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Amagi-maru
1894. 3. 1     DC, Amagi-maru (acting)
1894. 7.17     DC, Yamashiro-maru (acting)
1894. 7.21     DC, Omi-maru (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Omi-maru
1895.11.18     DC, Amagi
1896. 4.27     EO, Suma
1896. 5. 2     Chief Torp, Suma / DC, Suma
1896. 6. 5     Chief Torp, Suma
1897. 6. 1     Torp.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1898.12. 3     Chief Torp, Hiei
1899. 3. 4     Nav.College A-Course
1899. 9.29 LCDR    
1900. 6.20     Staff, NSC
1900.10. 9     Staff, Readiness Fleet
1900.12. 6     Nav.College A-Course
1901. 5.24     Wait
1901. 6. 7     Adj, Readiness Fleet
1902. 3.14     Chief Torp, Takasago / DC, Takasago
1903. 4.12     XO, Akitsushima
1903. 7. 7     XO, Takasago (acting)
1903. 9.26     Staff, N1, NGS / Inst, Mil.College
1903.12.28     Staff, NGS
1904. 1. 4     Staff, NGS / Staff, Military General Staffs
1904. 1. 6     Chief, N2, NGS / Staff, Military General Staffs
1904. 7.13 CMDR    
1906. 2. 8     Chief, N2, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1906. 8.30     Chief, N2, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Temp.B-Const, DoN / Staff, Military General Staffs
1907. 3.23     Chief, N2, NGS / Staff, Temp.B-Const, DoN / Staff, Military General Staffs
1907.12.18     XO, Iwami
1908. 9. 2     CO, Takao
1908. 9.25 CAPT   CO, 7dg
1908.12.25     CO, 7dg / CO, 6dg
1909. 5.25     CO, 5dg
1909. 7. 9     CO, Okinoshima
1910.12. 1     CO, Sasebo SC
1911. 4. 1     CO, Sasebo SC / CO, Okinoshima
1911. 9.21     CO, Sasebo SC / CO, Okinoshima / CO, Sasebo TC
1911.12. 1     CO, Sasebo SC / CO, Okinoshima
1912. 2. 1     Att, NSC
1912. 4. 1     Chief, B-Elect, Ord.Arsnl
1914. 5.27     CO, Mikasa
1914.12. 1 RADM   SM, Torp.School
1915.12.13     Chief, B2, NTC / Chief, B3, NTC
1916.12. 1     Chief, B2, NTC
1918.12. 1 VADM   Member, AdmCommittee
1919. 1.15     Wait
1919. 2. 4 Resv    
1927. 9.14 Resv 2    
1932. 9.14 Ret    
1957.11. 3     died (90)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMukai, Yaichi Saga Naval Academy 15th (38/80)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1867. 7. 8     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Katsuragi
1890. 7. 9     Crew, Takachiho
1890.12.15 SUBLT   Assist Nav, Chokai / Assist DC, Chokai
1893. 9.12     Assist DC, SC, Yokosuka ND
1893.12. 2     Wait
1893.12.19     Student, Torp.TrainingCenter
1894. 6.18     DC, B-Lay, Yokosuka TG (acting)
1894. 6.27     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 7.21     Member, B-Atk, Sasebo TG
1894. 8.25     Crew, torpedo boat, Base unit HQ
1894.10. 2     Member, 2tbg, Readiness Fleet
1894.12.11 LT   DC, Hosho
1895. 2.20     Chief Nav, Hosho
1895. 3.19     Chief Nav, Hosho / DC, Hosho
1895.12.27     CO-Tbb, B-Atk, Yokosuka TG
1896. 4. 1     CO-Tbb, 2tbg, Yokosuka TC
1897. 7.19     Staff, Readiness Fleet
1898. 4.29     Ope.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1899. 9.29 LCDR    
1901. 5. 1     BO, Mikasa / DC, Mikasa (Trip to UK)
1902. 5.18     Return
1902.10.14     Chief Torp, Yashima / DC, Yashima
1902.12. 1     Wait
1903. 5.25     Susp
1903. 9.26     XO, Suma
1905. 1.12 CMDR   XO, Naniwa
1905.12.20     XO, Yokosuka SC
1906. 9.28     Wait
1907.10.12     Adj, Sasebo TC
1908. 4.20     XO, Tsukuba
1908.12.10     CO, 13dg / CO, 14dg
1910. 1.15     CO, Yaeyama
1910.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1911. 5.23     CO, Manshu
1911.12. 1     CO, Kure SC / CO, Tango
1912. 6.29     CO, Chikuma
1912.11.13     Att, DoN
1912.12. 1     Staff, B-Per, DoN
1914. 5.27     Dir, B-Per, DoN (acting)
1915.12.13     CO, Fuso
1916.12. 1 RADM   Aide-dc
1920.12. 1 VADM    
1923. 2.10     Member, AdmCommittee
1923. 3. 1     Wait
1923. 3.31 Resv    
1932. 7. 8 Ret    
1941.11. 4     died (74)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagata, Yasujiro Tokyo Naval Academy 15th (63/80)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1866.12.21     born
    3rd Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 8.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Atago
1890. 5. 1     Crew, Tsukuba
1891. 1.14     Crew, Yaeyama
1891. 2. 9     Crew, Katsuragi
1891. 2.18 SUBLT   Assist DC, Tenryu
1893. 4.25     Crew, Jingei
1893.11. 8     Member, B-Atk, Kure TG
1894.10. 2     Crew, torpedo boat, Base unit HQ
1894.12.13     Member, B-Atk, Sasebo TG
1895. 2.20 LT   DC, B-Lay, Kure TG
1895.12.27     DC, Akitsushima
1896. 5.11     CO-Tbb, 2tbg, Yokosuka TC
1897.12. 1     Inst, Torp.TrainingCenter / DC, Torp.TrainingCenter
1899. 3. 4     Chief Torp, Hiei
1899. 9.11     Chief Torp, Chiyoda / DC, Chiyoda
1899.12. 4     Chief Torp, Yoshino / DC, Yoshino
1900. 3.14     CO-Tbb, 2tbg, Yokosuka TC
1900. 6.22     CO, Usugumo
1900. 9.25 LCDR   Adj (Navy), Government of Taiwan
1901. 7. 4     DC, TLG, Mako GD / Adj, Mako GD
1902. 3.14     Adj, Readiness Fleet
1903.12.28     Adj, 1F
1905. 1.12 CMDR    
1905. 6.14     Adj, GF
1905.12.20     Att, DoN
1907. 1.28     XO, Yakumo
1907. 5.17     XO, Iwami
1907.12.18     CO, 5dg / CO, 6dg
1907.12.20     CO, 5dg
1908.11.20     CO, 1dg
1908.12.10     CO, 1dg / CO, 2dg
1909. 5.25     CO, 2dg
1909.10.11 CAPT    
1910.12. 1     CoS, Ominato GD
1911.12.22     CO, Chiyoda
1912. 6.18     CO, Kurama
1913.12. 1     CoS, Maizuru ND
1914.12. 1     CO, Settsu
1915.12.13 RADM   CoS, 2F
1916.12. 1     CoS, Yokosuka ND
1917.12. 1     COM, Interim Southern Is bg
1919.12. 1 VADM   Member, AdmCommittee
1920. 8. 1     Wait
1920. 8.10 Resv    
1920. 8.13     SM, Kobe College of Mercantile Marine
1923. 1.19     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakano, Naoe Kochi Naval Academy 15th (6/80)
Vice-admiral Naval College 2nd

Date Rank Other title Job
1868. 2.16     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Takachiho
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Nisshin
1890. 7.26     Assist Nav, Nisshin
1891. 8.28     Assist DC, Nisshin
1892. 5.25     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist Nav, Takao
1894. 3. 1     DC, SC, Yokosuka ND (acting)
1894. 8.10     DC, Tateyama (acting)
1894. 9.24     DC, Soko (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Soko
1895. 3. 1     DC, Ryojun TLG
1895. 3.23     CO-Tbb, 3tbg, Readiness Fleet
1895. 7. 8     CO-Tbb, 3tbg
1895. 8.10     CO-Tbb, B-Atk, Yokosuka TG
1895.12.14     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1896. 4. 6     Chief Nav, Kaimon
1896. 4.20     Chief Nav, Kaimon / DC, Kaimon
1896. 9.11     Chief Nav, Kaimon
1897. 3.30     Nav.College Student
1898. 4.29     Chief Nav, Matsushima
1898.10. 1     Nav.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1899. 3.22     Nav.College A-Course
1899. 9.29 LCDR    
1900. 6.20     Staff, Readiness Fleet
1900.12. 6     Nav.College A-Course
1901. 5.24     Wait
1901. 6. 7     Staff, N2, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1903.12.28     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs
1904. 2.11     Staff, NGS / Inst, Nav.College / Staff, Military General Staffs / Staff, JGS-N
1904. 7.13 CMDR    
1905. 4. 5     BO, Kashima (Trip to UK)
1906. 1.15     Chief Nav, Kashima
1906. 8. 4     Return
1906. 8.30     XO, Katori
1907. 2.28     CO, Chokai
1907. 7. 1     CO, Karasaki
1908. 9.25 CAPT    
1908.12.10     CO, Akitsushima
1909. 3. 4     CO, Yakumo
1909. 4. 1     CO, Yakumo / EO, Yokosuka NYd
1909. 5.22     CO, Yakumo
1909.12. 1     Staff, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN
1911. 8.25     Att, DoN / Staff, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN
1912. 4.20     EO, NSC (Trip to UK)
1912.12. 1     CO, Kongo / EO, NSC
1913. 8.16     CO, Kongo
1913.11. 5     Return
1913.12. 1 RADM   CoS, Kure ND
1914. 4.17     Chief, B1, NSC
1915.10. 1     Chief, Ship Div, DoN
1916. 4. 1     Dir, B-Ship, DoN
1917.12. 1 VADM   Member, AdmCommittee
1918. 6. 6     Dir, B-Ship, DoN
1918.10.18     COM, Training Fleet
1919. 9.10     Member, AdmCommittee
1919.11. 8     Dir, Kure NYd
1920.10. 1     COM, Ryojun GD
1921.12. 1     COM, 2S
1922. 7.27     CinC, 3F
1922.12. 1     CinC, 2F
1923. 6. 1     Member, AdmCommittee
1923.12. 1     Wait
1924. 2.25 Resv    
1928. 2.16 Resv 2    
1933. 2.16 Ret    
1942.11.18     Job assistant, DoN
1960. 7. 6     died (92)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNunome, Mitsuzo Mie Naval Academy 15th (22/80)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1868. 8.17     born
    4th Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 7.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 7. 9     Crew, Takachiho
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, Takachiho
1892. 5.23     Assist Nav, Takachiho
1892.10.29     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist Nav, Kaimon
1894. 3.15     Assist Nav, Yaeyama / Assist DC, Yaeyama
1894. 6. 2     Assist Nav, Yaeyama
1894. 6.18     DC, Musashi (acting)
1894.12.11 LT   DC, Musashi
1895. 6. 9     Chief Nav, Amagi / DC, Amagi
1895. 7.29     Chief Nav, Amagi
1896. 5. 2     Chief Nav, Katsuragi / DC, Katsuragi
1896. 8.13     Chief Nav, Katsuragi
1897. 6. 1     Nav.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1899. 9.29 LCDR    
1899.12. 4     Chief Nav, Kongo
1900. 8.11     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo
1900. 9.25     Chief Nav, Kongo / DC, Kongo / Chief Nav, Hiei / DC, Hiei
1901. 3.13     Chief Nav, Izumo
1902. 5.19     Chief Nav, Izumo / DC, Izumo
1902.10. 6     Staff, S-Doc, NHC
1903. 4.15     Staff, S-Doc, NHC / Staff, S-Survey, NHC
1904. 1.18     Chief Nav, Hongkong-maru
1905. 2. 1 CMDR    
1905. 2.13     Chief Nav, Mikasa
1905. 9.29     Member, Sasebo ND
1905.12.12     Chief Nav, Fuji
1906. 3. 8     Att, DoN
1906. 3.24     Att, DoN / Aide-dc, Prince (to ADM Prince Takehito)
1906.11.22     Att, DoN / Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Takehito)
1908. 4. 1     Aide-dc, Prince / Aide-dc, Councilor (to ADM Prince Takehito)
1908.12.10     XO, Asahi
1909.12. 1     CO, Yamato
1910.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1911. 5.23     CO, Suma
1911. 6.28     CO, Akitsushima
1911.12. 1     CO, Hashidate
1912.12. 1     TInsp, Sasebo NYd
1914. 5.29     CO, Sagami
1915.10. 1     CO, Satsuma
1915.12.13     CO, Haruna
1916.12. 1 RADM   Dir, NHC
1920.10. 1     COM, Ominato GD
1920.12. 1 VADM    
1921.12. 1     Member, AdmCommittee
1922. 4.10     Wait
1923. 3.31 Resv    
1928. 8.17 Resv 2    
1933. 8.17 Ret    
1945. 2. 1     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamanaka, Shibakichi Yamaguchi Naval Academy 15th (15/80)
Vice-admiral Naval College 3rd

Date Rank Other title Job
1870. 2. 6     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Fuso
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Katsuragi
1891. 8.28     Assist Nav, Katsuragi
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Musashi
1894. 3. 1     DC, B-Lay, Yokosuka TG (acting)
1894.12. 9 LT   DC, B-Lay, Yokosuka TG
1895. 1.25     MS supervisor, Takeunoura-maru
1896. 1.13     EO, Chinen
1896. 7.20     Chief Torp, Chinen
1897. 3.30     Nav.College Student
1898. 4.29     Student, Gun.TrainingCenter
1898. 6.28     Chief Gun, Matsushima
1898. 9. 1     BO, Tokiwa (Trip to UK)
1898.10. 3     DC, Tokiwa
1899. 7.16     Return
1899. 7.25     Chief Torp, Tokiwa (acting) / DC, Tokiwa
1899. 9.29 LCDR   Chief Gun, Yashima
1899.12. 4     Chief Gun, Yashima / DC, Yashima
1900. 5.20     Chief Gun, Shikishima / DC, Shikishima
1900. 6.28     Chief Gun, Shikishima / DC, Shikishima / Staff, Sasebo ND Fleet
1900. 8. 1     Chief Gun, Shikishima / DC, Shikishima
1901. 1.22     Wait
1901. 3. 1     Adj, Nav.College
1901. 8.14     Adj, Nav.College / Inst, Nav.College
1904. 1.12     XO, Tsushima / EO, Kure NYd
1905. 1.12 CMDR   Staff, 3F
1905. 6.14     Staff, 2F
1905.12.20     Staff, 1F
1906.12.20     Staff, Kure ND / WT Manager, Kure ND
1907.12.18     Staff, Kure ND
1908. 9.25 CAPT   CO, Chiyoda
1909. 3.10     CO, Akitsushima
1909.12. 1     CO, Nisshin
1910. 2.16     CO, Nisshin / CO, Adzuma
1910. 4. 9     CO, Nisshin
1910. 6.22     CO, Nisshin / CO, Adzuma
1910. 7.25     CO, Nisshin
1910.10.26     Wait
1911. 7.15     SVC
1911. 8. 1     EO, NSC
1912. 3. 9     CO, Hirado / EO, NSC
1912. 6.17     CO, Hirado / EO, Kure NYd
1912. 7.31     CO, Hirado
1912.12. 1     CO, Settsu
1913.12. 1     CO, Kongo
1914.12. 1 RADM   CoS, 1F
1915.11. 1     CoS, 1F / CoS, GF
1915.12.13     CoS, Kure ND
1916. 3.20     CoS, Kure ND / COM, Special Task Fleet
1917. 7.16     COM, 2Sd
1918.10.18     Member, Yokosuka ND
1918.11. 4     Dir, Yokosuka NYd
1918.12. 1 VADM    
1921. 9. 1     Member, AdmCommittee
1921.12. 1     Wait
1922. 9. 8 Resv    
1930. 2. 6 Resv 2    
1935. 2. 6 Ret    
1941. 6.21     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsArakawa, Chugo Kagoshima Naval Academy 15th (70/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1868. 9. 4     born
    4th Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 7.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Hosho
1890. 5.21     Crew, Tsukuba
1891. 2.18 SUBLT   Assist DC, SC, Yokosuka ND
1891. 6.26     Assist DC, Naniwa
1893. 6. 7     Assist DC, SC, Yokosuka ND
1893. 8.30     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1893.12. 2     Wait
1893.12.19     Student, Torp.TrainingCenter
1894. 6.18     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 7.21     Member, B-Atk, Sasebo TG
1894. 8.26     Crew, torpedo boat, Base unit HQ
1894.10. 2     Member, 2tbg, Readiness Fleet
1895. 3. 6 LT   DC, B-Lay, Sasebo TG
1895. 3.23     DC, Ryojun TLG
1895. 8. 2     CO-Tbb, B-Atk, Sasebo TG
1896. 4. 1     CO-Tbb, tbg, Sasebo TC
1896. 4. 6     DC, Kanju
1896. 7. 7     Chief Nav, Hosho / DC, Hosho
1897. 5.14     Chief Gun, Kongo / DC, Kongo
1897.12. 1     DC, Kongo
1898.12. 3     Member, tbg, Takeshiki GD / BO, Yugiri (Trip to UK)
1899. 6.15     Return
1899. 7. 6     Member, 1tbg, Takeshiki GD
1899. 7.25     Chief Torp, Akitsushima / DC, Akitsushima
1899.12. 4     Ope.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1900. 7. 4     CO, Niji
1900. 8.10     Wait
1900. 8.14     Staff, B-Sealift, Sasebo
1900.11.22 LCDR    
1901. 3. 7     Wait
1902. 1.10     Chief Torp, Hatsuse / DC, Hatsuse
1902.11.24     DC, Hashidate
1903. 9. 7     Wait
1903. 9.14     CO, 21btg / CO-Tbb, 21btg
1903. 9.26     CO, 21btg / CO-Tbb, 21btg / CO, 20btg / CO-Tbb, 20btg
1903.12.18     CO, 20btg / CO-Tbb, 20btg
1905. 1.12     Ope.Inst, Nav.Academy
1905. 8. 5 CMDR   Ope.Inst, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1905.12.12     Ope.Inst, Nav.Academy
1906. 9.28     XO, Sagami
1907. 2.28     XO, Izumo
1907.10.15     Wait
1907.11.15     XO, Manshu
1907.12.20     CO, 6dg
1908. 7.11     CO, 6dg / CO, 7dg
1908. 9.25     CO, 6dg
1908.12.25     CO, Kure MLG
1909. 7.30     CO, 5dg
1910. 7.22     CO, 5dg / CO, 6dg
1910.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1911. 5.23     CO, 2dg
1912. 6.29     CO, 17dg
1913. 4. 1     CO, Yakumo
1914. 4. 7     CO, Yokosuka bg
1914.12. 1     CO, Asahi
1916.12. 1 RADM   COM, 3Sd
1917. 2. 7     Wait
1917. 3.15     died (48)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAranishi, Keijiro Shiga Naval Academy 15th (69/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1865. 5.14     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Akagi
1890.12.15     Crew, Takachiho
1891. 2.18 SUBLT   Assist DC, SC, Sasebo ND
1891. 4.17     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1892. 5.23     Assist DC, Takachiho
1895. 3. 6 LT   MS supervisor, Nara-maru
1895. 7.29     DC, SC, Yokosuka ND
1896. 6. 5     EO, Chinen
1896. 7.20     DC, Chinen
1897.12. 1     DC, Naniwa
1898. 1.10     DC, Naniwa / Chief Nav, Naniwa
1898. 3.19     DC, Naniwa
1898.12. 3     DC, Oshima
1899. 7. 6     DC, Heien
1899.10.13     DC, Banjo
1900. 2.15     Ope.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1900. 9.25 LCDR    
1903.10.15     DC, Iwate
1905. 1.12     XO, Takao
1905. 6.14     XO, Tsushima
1905. 8. 5 CMDR    
1905.12.12     XO, Aso
1906. 5.23     XO, Aso / XO, Tango
1906. 8.10     XO, Aso
1906.12.20     TInsp, Maizuru NYd
1907. 9.28     XO, Ikoma
1907.10.31     EO, Kure NYd
1909. 2. 2     XO, Chinen
1910. 2.16     CO, Mogami
1910.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1911. 5.23     TInsp, Kure NYd
1912. 5.22     CO, Chitose
1913.12. 1     CO, Kure SC / CO, Tango
1914. 4.17     CO, Fuji
1916.12. 1 RADM   Wait
1917.12. 1 Resv    
1921. 5.14 Resv 2    
1926. 5.14 Ret    
1947. 3.19     died (81)

TOP of this page Table of Job abbreviationsEzura, Samakitsu Tokyo Naval Academy 15th (84/80)
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867.10.11     born
    4th Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 7.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Yaeyama
1891. 1. 7 E/SUBLT    
1892.12.21     Crew, Jingei
1893. 7.24     Crew, Takao
1893.12.19     Crew, Akitsushima / Torp.Chief Eng, Akitsushima
1894. 4. 4     Crew, Takao / Torp.Chief Eng, Takao
1894.12.13 E/LT    
1895. 8.27     Crew, Yaeyama / Torp.Chief Eng, Yaeyama
1896. 2.20     Crew, Akitsushima / Torp.Chief Eng, Akitsushima
1896. 4. 1     DC, Akitsushima
1896. 4.15     DC, Matsushima
1897. 3. 2     Member, Mako TLG, Sasebo TC
1898. 5.11     Staff, B-Eng, Yokosuka ND
1898. 5.19     BO, Yugiri (Trip to UK)
1898. 8. 6     Member, tbg, Takeshiki GD
1898.10.28     BO, Ikazuchi / Member, 1tbg, Yokosuka TC
1899. 6. 3     Return
1899. 9.29 E/LCDR   Chief Eng, Kongo / DC, Kongo
1900.10.10     Chief Eng, Fuso / DC, Fuso
1902.12.23     Chief Eng, Fuso
1903. 4.12     Chief Eng, Maizuru SC (acting)
1903. 9.26 E/CMDR   Chief Eng, Hashidate
1905.11. 4     Chief Eng, Izumo
1906. 1.26 CMDR/E    
1907. 8.28     Chief Eng, Maizuru SC
1908. 7.31     Chief Eng, Katori
1909.10.11 CAPT/E    
1909.12. 1     Chief Eng, 2F
1910.12. 1     Chief Eng, Maizuru SC
1911.12. 1     Chief Eng, Kure Res.Fleet
1912.12. 1     Chief Eng, Yokosuka Res.Fleet
1913. 4. 1     Chief Eng, Maizuru ND
1915.12.13 RADM/E   Wait
1916.12. 1 Resv    
1923.10.11 Resv 2    
1924. 3.12     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKaneko, Mitsuki Hiroshima Naval Academy 15th (39/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1868. 1.11     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Katsuragi
1890.12.15 SUBLT   Assist Nav, Katsuragi
1891. 8.28     Assist DC, Katsuragi
1892. 5.23     Assist Nav, Katsuragi
1893. 4.25     Crew, Jingei
1893.11. 8     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 7.21     Crew, torpedo boat, Readiness Fleet
1894.10. 2     Member, 1tbg, Readiness Fleet
1894.12.11 LT   DC, B-Lay, Yokosuka TG
1895. 7.29     MS supervisor, Nara-maru
1896. 4. 6     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1896. 9.21     Chief Nav, Akagi
1896.12.26     Chief Nav, Akagi / DC, Akagi
1897. 4.14     Chief Nav, Akagi
1897. 8.27     Chief Nav, Heien
1898. 4.29     Chief Nav, Heien / DC, Heien
1898.10. 1     Chief Nav, Hashidate
1898.12.19     Chief Torp, Suma
1899. 5. 1     Chief Torp, Suma / DC, Suma
1899. 6.17     CO-Tbb, tbg, Kure TC
1899.12.25 LCDR    
1900. 1.12     Chief Torp, Fuji / DC, Fuji
1900. 3.14     DC, Izumo / BO, Izumo (Trip to UK)
1900.12. 8     Chief Torp, Izumo / DC, Izumo (Return)
1901. 4.17     CO, Usugumo
1903. 5.25     EO, Kure ND
1903. 7.21     CO, Uji
1905. 8. 5 CMDR    
1905.12.12     Nav.Inst, Nav.Academy
1907. 4.27     Nav.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1907. 9.28     Staff, Survey Equipment Storage, Kure
1909.10.25     Chief, Survey Equipment Section, NHC
1910. 5.23     Chief, Survey Equipment Section, NHC / Inst, Nav.College
1911.12. 1 CAPT    
1912.12. 1     Chief, Survey Equipment Section, NHC / Inst, Nav.College / Att, NSC (B1)
1913. 4. 1     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1913.12. 1     Chief, S-Doc, NHC / Inst, Nav.College
1915. 1.14     Chief, S-Doc, NHC
1917.12. 1 RADM   Wait
1918.12. 1 Resv    
1924. 1.11 Resv 2    
1929. 1.11 Ret    
1938. 2. 2     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKataoka, Eitaro Yamaguchi Naval Academy 15th (14/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1867.12.29     born
    4th Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 7.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Fuso
1890. 7. 9 SUBLT   Assist DC, Fuso
1891.10.30     Assist DC, SC, Yokosuka ND
1891.12.14     Assist DC, Yamato
1892. 5.23     Crew, Jingei
1892.10.20     Wait
1892.12.21     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 3. 1     DC, Tenryu (acting)
1894.12. 9 LT   DC, Tenryu
1895. 6. 5     BO, Chinto
1895. 7.29     Chief Nav, Tenryu / DC, Tenryu
1895.11.15     DC, Tenryu
1896. 7. 7     DC, 2TLG, Yokosuka TC
1897. 3.30     CO-Tbb, 2tbg, Yokosuka TC
1897.10. 8     Adj, Kure ND
1898. 4.29     Adj, Yokosuka ND
1899. 9.29 LCDR   Staff (Navy), Government of Taiwan / Adj (Navy), Government of Taiwan
1901. 3.13     Chief Torp, Fuji / DC, Fuji
1902.10. 6     CO, 3tbg, Sasebo TC / CO-Tbb, 3tbg, Sasebo TC
1903. 7. 7     XO, Miyako
1904. 5.16     XO, Musashi
1905. 2.13     XO, Otowa
1905. 8. 5 CMDR   Staff, Yokosuka ND / WT Manager, Yokosuka ND / Staff, Tokyo bay Fort HQ
1906.12.20     Staff, 1F
1907. 3. 8     Wait
1907. 5.17     Staff, Ryojun ND
1908.12.10     XO, Katori
1909.10.11     CO, Chihaya
1910. 2.16     CO, Chihaya / CO, Tsushima
1910. 3.19 CAPT   CO, 14dg
1910.12. 1     CO, Tone
1911. 1.16     CO, Akitsushima
1911. 6.28     Wait
1911. 8.16     EO, Sasebo NYd / CO, Suma
1911.10.25     EO, Sasebo NYd
1911.12. 1     CO, Chikuma / EO, Sasebo NYd
1912. 4.20     CoS, Mako GD
1913.12. 1     CO, Tokiwa
1914.12. 1     CoS, Maizuru ND
1915. 4. 1     CO, Tsukuba
1915.12.13 RADM   Wait
1916.12. 1 Resv    
1923.12.29 Resv 2    
1924. 8.31     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKondo, Tsunematsu Ishikawa Naval Academy 15th (51/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1867. 2. 3     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Graduate from Nav.Academy
1890.12.15 SUBLT    
1894.12.11 LT    
1899.12.25 LCDR    
1905. 1.12 CMDR    
      Adj, NGS
1908. 9.25 CAPT   CO, 4dg
1908.12.10     CO, 4dg / CO, 3dg
1909. 3. 4     CoS, Ominato GD
1910.12. 1     Member, Yokosuka ND
1911. 5.23     CO, Kasagi
1911.12. 1     Adj, NGS
1913.12. 1     CO, Katori
1914.12. 1 RADM   COM, 2Sd
1915.12.13     SM, Torp.School
1916.12. 1     Wait
1917.12. 1 Resv    
1944. 2.21     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKuzumi, Tsuneo Okayama Naval Academy 15th (47/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1866.11.16     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 3.14     Crew, Tenryu
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, Tenryu
1891. 8.28     Assist Nav, Tenryu
1893. 4.25     Crew, Jingei
1893.11. 8     Assist DC, SC, Yokosuka ND
1894. 4. 4     Assist Nav, Chokai / Assist DC, Chokai
1895. 2.20 LT   DC, B-Lay, Yokosuka TG
1895.12.27     CO-Tbb, B-Atk, Yokosuka TG
1896. 4. 1     CO-Tbb, tbg, Sasebo TC
1897. 6. 1     DC, Kaimon
1897.12. 1     DC, Kaimon / Chief Nav, Kaimon
1898.10. 1     Chief Nav, Yoshino
1899. 3.22     Chief Nav, Yoshino / DC, Yoshino
1900. 6. 1 LCDR   Chief Nav, Yoshino
1900. 9.25     Chief Nav, Yoshino / DC, Yoshino
1901. 1.22     CO, Akebono
1905. 1.12     EO, Yokosuka NYd
1905. 1.27     CO, Ariake
1905. 8. 5 CMDR   CO, Ominato MLG
1905.12.12     CO, Ominato MLG / Manager, Harbour, Ominato GD
1907. 4.12     XO, Hizen / XO, Tsugaru
1907.10.15     XO, Izumo
1908. 8.28     Wait
1908.10.19     Adj, Sasebo TC
1909. 7. 9     CO, Sasebo MLG
1910.12. 1     CO, Katsuragi
1912.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1913. 5.24     CO, Nisshin
1913. 6. 3     Manager, Maizuru Harbour
1914.12. 1     Manager, Kure Harbour
1918.11. 1     Member, Kure ND
1918.12. 1 RADM   Wait
1919. 8. 1 Resv    
1922.11.16 Resv 2    
1927.11.16 Ret    
1943. 7.25     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMachida, Komajiro Tokyo Naval Academy 15th (23/80)
Rear admiral Naval College 3rd

Date Rank Other title Job
1870. 2. 6     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, SC, Yokosuka ND
1891. 7.23     Assist Nav, Tsukuba
1891.11.20     Assist Nav, Tsukuba / Assist DC, Tsukuba
1892. 6.29     Assist Nav, Tsukuba
1894. 6. 5     Assist DC, Hashidate
1894. 6.23     DC, Hashidate (acting)
1894.12.11 LT   DC, Hashidate
1896. 4. 6     Chief Nav, Manju
1896. 8. 7     Chief Gun, Manju / DC, Manju
1896.10.28     Chief Nav, Yamato / DC, Yamato
1897. 3.18     Chief Nav, Yamato
1897. 3.30     Nav.College Student
1898. 4.29     Chief Nav, Akitsushima
1899. 3.22     Inst, Gun.TrainingCenter / DC, Gun.TrainingCenter / Inst, Military Fort Artillery School
1899. 9.29 LCDR    
1900. 2.12     Inst, Gun.TrainingCenter / Inst, Military Fort Artillery School
1900. 6.15     Inst, Nav.College
1900. 6.20     Chief Gun, Itsukushima / DC, Itsukushima
1900. 7.10     Chief Gun, Itsukushima / DC, Itsukushima / Staff, Kure ND Fleet
1900. 8.14     Chief Gun, Itsukushima / DC, Itsukushima
1900.12. 6     Chief Gun, Asahi / DC, Asahi
1900.12.22     Wait
1901. 3.13     Chief Gun, Asahi / DC, Asahi
1902. 4.22     Chief Gun, Asahi
1902. 7. 8     Chief Gun, Asahi / DC, Asahi
1903. 7. 7     XO, Akitsushima
1905. 1.12 CMDR   XO, Hashidate
1905. 8. 5     XO, Nisshin
1905.12.12     TInsp, Ord.Arsnl
1908. 1.10     CO, Akagi
1908. 9.25     CO, Takao
1909.10.11     Member, Yokosuka ND
1910. 3.19 CAPT    
1910.12. 1     CO, Tsushima
1911.11.27     CO, Chiyoda
1911.12.22     CO, Kasuga
1912.12. 1     CO, Asahi
1913.12. 1     CO, Kawachi
1914. 4.21     CO, Kawachi / CO, Kurama
1914. 5.27     CO, Kawachi
1915.12.13 RADM   Wait
1916.12. 1 Resv    
1926. 2. 6 Resv 2    
1931. 2. 6 Ret    
1959. 2. 7     died (89)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMaruhashi, Hikosaburo Gunma Naval Academy 15th (54/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1867. 2.16     born
    3rd Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Yaeyama
1890. 7.30     Crew, Hiei
1891. 2.18 SUBLT   Assist DC, SC, Yokosuka ND
1891. 8.20     Assist Nav, Yaeyama
1893.10.12     Assist Nav, Hashidate / Assist DC, Hashidate
1893.12.19     Student, Torp.TrainingCenter
1894. 6.19     Assist Nav, Fuso
1895. 1.25     Member, SC, Sasebo ND
1895. 2.20 LT   DC, B-Lay, Sasebo TG
1895.12.27     CO-Tbb, B-Atk, Yokosuka TG
1896. 4. 1     CO-Tbb, tbg, Sasebo TC
1897. 3.30     Chief Nav, Yamato
1897. 4. 5     Chief Nav, Yamato / DC, Yamato
1897.12.27     Chief Nav, Yamato
1898.10. 7     Chief Nav, Yamato / DC, Yamato
1898.10.22     Chief Nav, Musashi / DC, Musashi
1899. 3.22     Chief Nav, Matsushima / DC, Matsushima
1899.12. 4     Nav.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1900. 9.25 LCDR    
1901. 1.18     Nav.Inst, Nav.Academy
1901.11.16     Chief Nav, Hiei
1902. 9.10     Wait
1902. 9.16     Crew, Yaeyama
1902.10.13     Wait
1902.12.25     Chief Nav, Asama
1903. 4.20     Aide-dc, Prince (to Prince Kikumaro)
1903.11.11     Aide-dc, Prince (to Prince Kikumaro) / DC, Yakumo
1904. 6. 2     DC, Yakumo
1905. 1. 7     Chief Nav, Nihon-maru
1905. 3.15     XO, Shinano-maru
1905. 6.13     Chief Nav, Shikishima (acting)
1905. 8. 5 CMDR   Chief Nav, Shikishima
1906. 3.20     XO, Tokiwa
1906. 5.25     Member, Sasebo ND
1906. 7. 3     Wait
1906.11.22     Att, NGS
1910.12.13     Att, NGS / Inst, Nav.College
1911. 4. 1     Inst, Nav.College / Att, NGS
1912. 5.22     Inst, Nav.College
1912.12. 1 CAPT    
1914. 3. 5     CO, Kanto-maru
1914.12. 1     CO, Iwami
1915. 4. 1     CO, Suwo
1915.12.13     Chief, S-Survey, NHC / Inst, Nav.College
1918.12. 1 RADM   Wait
1919. 8. 1 Resv    
1923. 2.26 Resv 2    
1928. 2.16 Ret    
1928. 3. 9     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOguro, Hideo Tokyo Naval Academy 15th (24/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1868. 7.20     born
    4th Medal  
1884. 9. 8     Cadet, Eng.Academy
1887. 7.28     Cadet, Nav.Academy
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 7. 9     Crew, Naniwa
1890.12.15 SUBLT   Assist Nav, Naniwa
1891. 8.28     Assist DC, Naniwa
1892. 9.28     Assist DC, Ryujo
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893. 7.11     Wait
1894. 2.22     Assist DC, Matsushima
1894. 6.18     DC, Katsuragi (acting)
1894. 8.17     Wait
1894. 9.28     Assist DC, SC, Yokosuka ND
1894.12. 5     DC, SC, Kure ND (acting)
1894.12.11 LT   DC, SC, Kure ND
1895. 4.11     DC, SC, Yokosuka ND
1895.11.18     DC, Takao
1897. 2.18     DC, Heien
1897. 5.14     Staff, S-Doc, NHC
1899. 9.29     Chief Nav, Kasagi / DC, Kasagi
1899.12.25 LCDR    
1901. 6. 7     Chief Nav, Chinen / DC, Chinen
1901.10.29     Chief Nav, Takasago / DC, Takasago
1902. 1.16     Chief Nav, Tokiwa
1903. 6.22     CO, Shiranui
1903. 9.26     Adj, NGS
1904. 2.11     Adj, NGS / Adj, JGS-N
1905. 1.12 CMDR    
1905. 6.14     BO, Katori (Trip to UK)
1906. 1.15     Chief Nav, Katori
1906. 8.15     Return
1906.11.22     XO, Soya
1907. 2.28     XO, Soya / XO, Sagami
1907. 5.17     XO, Sagami
1908. 5.28     Staff, S-Survey, NHC
1909. 1.25     CO, Kanto-maru
1909. 6.23     Member, Yokosuka ND
1909. 7.30     CO, Manshu
1909.10.11     Member, Yokosuka ND
1910. 3.19 CAPT    
1910. 4. 9     CO, Anegawa
1910. 6. 3     CO, Anegawa / CO, Itsukushima
1910. 6.22     Chief, B2, NSC
1913. 4. 1     CO, Sagami
1914. 5.29     Chief, S-Survey, NHC / Inst, Nav.College
1915.12.13 RADM   Wait
1916.12. 1 Resv    
1924. 7.20 Resv 2    
1929. 7.20 Ret    
1938. 1.26     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOkano, Fujimatsu Okayama Naval Academy 15th (33/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1868. 3.21     born
    3rd Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Kongo
1890. 7. 9     Crew, Naniwa
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, Naniwa
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Amagi
1894. 6. 8     Assist DC, SC, Sasebo ND
1894.11.10     MS supervisor, Ise-maru
1894.12.11 LT    
1895. 9.21     DC, Oshima
1895.11.15     DC, Oshima / Chief Nav, Oshima
1896. 4.20     Chief Nav, Oshima
1896.11.24     Chief Nav, Heien
1897. 8.27     Chief Nav, Izumi
1898. 3.19     Chief Nav, Naniwa
1898.12.19     Nav.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1899.12.25 LCDR    
1900.12. 6     Chief Nav, Hashidate
1901. 2.25     Wait
1901. 3.13     Nav.Inst, Nav.Academy
1901.11.16     Chief Nav, Kongo
1902. 9.10     Wait
1902.10. 6     Chief Nav, Adzuma / DC, Adzuma
1903. 7.24     Chief Nav, Adzuma
1905. 1.12 CMDR    
1905. 4. 5     XO, Chitose
1905. 6.14     Staff, B-NA, DoN / Staff, B-NA, JGS-N
1905.12.20     Staff, B-NA, DoN
1907. 2.28     Staff, Maizuru ND / WT Manager, Maizuru ND
1907.12.18     Staff, Maizuru ND
1908.12.10     CO, Yamato
1909.10.11 CAPT   Member, Yokosuka ND
1910. 4. 9     Member, Chinkai bg / Staff, Branch, Temp.B-Const, DoN
1912. 9.27     CO, Karasaki / CO, 2sbg
1913.12. 1     CO, Suwo
1914.12. 1     SVCO
1915.12.13 RADM   Chief, B-Ord, Sasebo NYd
1917. 4. 1     COM, 4Sd
1917.12. 1     Wait
1918.12. 1 Resv    
1924. 3.21 Resv 2    
1929. 3.20 Ret    
1931. 3.25     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOshima, Masatake Tochigi Naval Academy 15th (42/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1865.10. 2     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Musashi
1890. 7.30     Crew, Katsuragi
1890.12.25 SUBLT   Assist DC, Takao
1893. 4.25     Crew, Jingei
1893.11. 8     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 4.23     Assist DC, Gun.TrainingCenter
1894. 6.11     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894. 7.21     Crew, torpedo boat, Readiness Fleet
1894.10. 2     Member, 1tbg, Readiness Fleet
1894.12.11 LT   DC, SC, Ryojun aBg
1895. 2.22     DC, Temp B-Lay, Sasebo TG
1896. 4. 1     CO-Tbb, tbg, Kure TC
1897. 5.12     Chief Torp, Kongo / DC, Kongo
1897.12. 1     DC, Kongo
1898.10. 1     Ope.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1898.10.17     Ope.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Adj, Nav.Academy
1899. 3.22     Nav.College B-Course
1899.12.25 LCDR    
1900. 5.20     Chief Torp, Asama / DC, Asama
1901. 7.26     CBO, Kasumi (Trip to UK)
1902. 2.13     CO, Kasumi
1902. 6. 7     Return
1904. 9.11     XO, Akashi
1905. 1.12 CMDR    
1905. 2.13     XO, Nikko-maru
1905. 4.12     Wait
1905. 4.17     XO, America-maru
1905. 7.24     Member, Kure ND
1905. 8. 5     XO, Hashidate
1905.11.21     Wait
1905.12.12     Nav.College Sel.Course
1906.12.20     CO, 9dg
1907. 2.28     CO, 9dg / CO, 8dg
1907. 5.17     CO, 9dg
1907. 7.30     CO, 9dg / CO-Des, Shirotae
1907. 9. 3     CO, 9dg
1908. 6.15     XO, Sagami
1908. 9.25     CO, Akagi
1909.12. 1     Inst, Nav.College
1910. 1.27     Inst, Nav.College / Staff, NGS
1910. 3.19 CAPT    
1910.12. 1     CO, 5dg / CO, 7dg
1911. 4.15     CO, 5dg
1911. 5.22     CO, Akashi / CO, Yodo
1911. 7.15     CO, Akashi
1911.12. 1     CO, Takachiho
1912. 6.29     CO, 16dg
1913. 4. 1     CO, Sasebo bg
1914.12. 1     CO, Shikishima
1915. 7.17     Wait
1915.10. 1     CO, Maizuru SC / CO, Mishima
1915.12.13 RADM   Wait
1916.12. 1 Resv    
1921.10.20 Resv 2    
1926.10.20 Ret    
1945. 1.23     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShima, Takeshi Miyazaki Naval Academy 15th (32/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1867. 1.28     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Tsukushi
1890. 5.22     Crew, Katsuragi
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, Takachiho
1891. 7. 3     Assist Nav, Kaimon
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist Nav, Akitsushima / Assist DC, Akitsushima
1894. 6. 8     Assist Nav, Akitsushima
1894. 6.18     DC, Kanju (acting)
1894. 6.27     DC, SC, Sasebo ND (acting)
1894.12. 5     DC, SC, Ryojun aBg (acting)
1894.12.11 LT   DC, SC, Ryojun aBg
1895. 2.16     DC, Yoshino
1896. 5.19     DC, Tsukuba
1896. 7.18     Chief Nav, Tsukuba / DC, Tsukuba
1896.12.11     Chief Nav, Tsukushi
1898. 4.29     Chief Nav, Takachiho
1899. 3. 4     Chief Nav, Takachiho / DC, Takachiho
1899.12. 4     Chief Nav, Matsushima / DC, Matsushima
1899.12.25 LCDR    
1900. 5.20     Chief Nav, Chitose / DC, Chitose
1901. 6.26     Chief Nav, Iwate
1902. 5.19     Chief Nav, Iwate / DC, Iwate
1903. 4.21     Staff, S-Doc, NHC / Staff, S-Survey, NHC
1904. 1.18     Chief Nav, Nihon-maru
1905. 1. 7     Chief Nav, Fuji (acting)
1905. 1.12 CMDR   Chief Nav, Fuji
1905. 6.14     XO, Mishima
1905.12.12     XO, Iwami
1906. 9.28     XO, Yokosuka SC
1908. 4. 7     TInsp, Sasebo NYd
1908. 9.25     CO, Katsuragi
1909.10. 1     CO, Mogami
1910. 2.16     CO, Hiei
1910.10.26     CO, Otowa
1910.12. 1 CAPT    
1911.12. 1     CO, Kasagi
1912.12. 1     CO, Tokiwa
1913.12. 1     Member, Yokosuka ND
1914. 5.27     Manager, Kure Harbour
1914.12. 1     CO, Aki
1915.12.13     CO, Kirishima
1916.12. 1 RADM   Wait
1917.12. 1 Resv    
1923. 1.28 Resv 2    
1928. 1.28 Ret    
1940. 6.23     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShitsuda, Teiichiro Saga Naval Academy 15th (37/80)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1868.10.     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID  
1890.12.15 SUBLT    
1894.12.11 LT    
1899.12.25 LCDR    
1905. 1.12 CMDR    
1905. 2. 1     Chief Nav, Izumo
1905. 6.14     Chief Nav, Fuji
1905.12.12     Crew, Anegawa-maru
1907. 4.30     TInsp, Sasebo NYd
1909. 3. 4     CO, Akitsushima
1909.11. 1     CO, Suzuya
1910.12. 1 CAPT   Member, Yokosuka ND
1913. 4. 1     CoS, Ominato GD
1914. 5.27     CO, Kurama
1915. 9. 1     EO, Yokosuka NYd
1916. 4. 1     CEO, Yamashiro
1916. 5.20     CO, Yamashiro
1916.12. 1 RADM   Wait
1917.12. 1 Resv    
1943.12. 9     died (75)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakagi, Shichitaro Kyoto Naval Academy 15th (35/80)
Rear admiral Naval College 2nd with honor

Date Rank Other title Job
1869. 4. 5     born
    4th Medal  
1889. 4.20 MID   Crew, Hiei
1890. 3.14     Crew, Yamato
1890. 7. 9     Crew, Naniwa
1890.12.15 SUBLT   Assist DC, Amagi
1892.12.21     Nav.College C-Course
1893.12.19     Assist DC, Kaimon
1894. 3.15     Assist DC, Gun.TrainingCenter
1894. 7.17     Member, B-Atk, Yokosuka TG
1894.10. 2     Member, B-Atk, Tsushima TG
1894.12.11 LT   DC, SC, Ryojun aBg
1896. 2.20     BO, Suma
1896. 5. 2     Chief Gun, Suma
1897. 6.14     Wait
1897.10. 8     Chief Gun, Chinen
1898. 4.23     Inst, Gun.TrainingCenter / DC, Gun.TrainingCenter
1898.12. 3     Chief Gun, Matsushima / DC, Matsushima
1899. 3. 4     Nav.College A-Course
1899. 9.29 LCDR    
1900. 6.20     DC, Shikishima
1900. 9.25     Chief Gun, Fuji
1900.10.13     Chief Gun, Fuji / DC, Fuji
1900.12. 6     Nav.College A-Course
1901. 5.24     Wait
1901. 6. 7     Staff, Readiness Fleet
1902. 3.13     Chief Gun, Asama
1902.12. 9     Chief Gun, Asama / DC, Asama
1903. 2.20     XO, Suma
1903. 9.26     Staff, N2, NGS
1903.10.27     Staff, N2, NGS / Inst, Nav.College
1903.12.28     Staff, NGS
1904. 2.11     Staff, NGS / Staff, JGS-N
1905. 1.12 CMDR    
1905.12.20     Staff, NGS
1906. 7. 6     XO, Anegawa
1906.12. 5     XO, Shikishima
1907. 2.28     XO, Katori
1907. 7. 1     CO, Chokai
1908. 2.20     CO, Chihaya
1908.12.10     CO, Izumi
1909. 7.10     CO, Tsushima
1909.10.11 CAPT    
1909.12. 1     CoS, 2F
1911. 1.16     CO, Tokiwa
1912. 4.30     CO, Suwo / CO, Nisshin
1912.12.20     EO, Yokosuka NYd
1913. 9.20     CO, Hiei / EO, Yokosuka NYd
1914. 8. 4     CO, Hiei
1915.12.13 RADM   CoS, 3F
1916. 4. 1     COM, 2Sd
1916.12. 1     Wait
1917.12. 1 Resv    
1925. 4. 5 Resv 2    
1930. 4. 5 Ret    
1933.11. 6     died (64)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.