Engineer officers, in the cradle era

TOP page People TOP

Vice-admirals Date, Tadakichi Funabashi, Zenya
Ichikawa, Kiyojiro Irisawa, Toshio
Kamo, Iwao Kisaki, Kosuke
Miyahara, Jiro Nakajima, Yosohachi
Takeda, Hideo Yamada, Einosuke
Yamamoto, Yasujiro Yoshida, Teiichi
Yuchi, Teikan
Rear admirals Fujii, Terugoro Fukami, Shosaburo
Gejo, Otomaru Hara, Sanekazu
Hida, Hamagoro Hidejima, Kumaroku
Hirabe, Teiichi Ito, Shigeji
Miyake, Kozo Mizutani, Yoshihiko
Murata, Aikichi Nagamine, Yoshimitsu
Nakajima, Ichiemon Oki, Tadashi
Sato, Kametaro Seki, Shigetada
Shigehisa, Atsuyuki Tanabe, Ototetsu
Tomioka, Nobujiro Watanabe, Kinzo
Yagi, Yoshitame Yamamoto, Naonori
Yamazaki, Tsurunosuke Yokoyama, Masayasu
Engineer Captain Saito, Toshimasa
Constructor General Oki, Harukichi
Ordnance Generals Taneda, Uhachiro
Kodama, Toshikata Odate, Genzaburo
Sawa, Kannojo Seto, KikujiroDate, Tadakichi Wakayama
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867. 6. 9     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Hiei
1888. 3. 8     Crew, Takachiho
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888. 9.18     Crew, Hiei
1890. 5.13     Crew, Jingei
1891. 3. 3     Crew, Musashi
1891. 7.23     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1891.11. 4     Wait
1891.11.20     Inst, Eng.Academy (acting) / Staff, Eng.Academy (acting)
1892.12.21 E/LT   Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1893. 6.23     Crew, Itsukushima / Torp.Chief Eng, Itsukushima
1893.12.20     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1894. 6.23     Crew, Hashidate
1895. 6.18     Crew, Izumi
1895. 9.10     Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG
1895.12.27     Inst, Torp.TrainingCenter
1896. 8.13     Inst, Torp.TrainingCenter / Att. Ord Factory, Yokosuka ND
1896. 9.24     Inst, Torp.TrainingCenter / DC, Torp.TrainingCenter
1898. 2.22 E/LCDR    
1899. 3.22     SVCO (Trip to UK)
1899. 9.29 E/CMDR    
1901. 5. 1     Order of Return
1901. 9. 6     Staff, NSC
1902. 2.10     Staff, NSC / Inst, Nav.College
1902.11. 8     Chief Eng, Tokiwa
1905. 6.14     Chief Eng, Iki
1905. 8. 5     Member, Yokosuka ND
1905.10. 7     Inst, Nav.College / Staff, NEC
1905.12.12     Att, NGS
1906. 1.26 CMDR/E    
1906. 9.28 CAPT/E    
1909.12. 1     Chief Eng, Yokosuka Res.Fleet
1911.12. 1     Chief Eng, Ryojun ND / Dir, Ryojun NF
1912.12. 1 RADM/E   Chief Eng, Sasebo ND
1916. 4. 1     Chief Eng, Yokosuka ND
1917.12. 1 VADM/E    
1918.12. 1     Wait
1919. 8. 1 Resv    
1920. 3.30     died (52)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFunabashi, Zenya Mie
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1866. 7.10     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Katsuragi
1888. 3. 8     Crew, Fuso
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888.11.18     Crew, Amagi
1889. 7. 4     Crew, Amagi / Inst, Eng.Academy
1889.11.26     Crew, Atago / Inst, Eng.Academy
1891. 6.11     Crew, Chiyoda
1891. 7.23     BO, Matsushima
1891. 8.28     Crew, Matsushima
1891.12.14     Trip to Fr
1892.10.19     Return
1892.12.21 E/LT    
1893. 5. 5     Crew, Jingei
1893.10.27     Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1893.12.20     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1894. 8.14     Crew, Saikyo-maru
1895. 8.27     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1898. 1.21     SVCO (Trip to UK)
1898. 2.22 E/LCDR    
1898. 3.30     SVCO
1899. 9.29 E/CMDR    
1900. 2.21     Order of Return
1900. 9. 7     Staff, NEC / Staff, B-NA, DoN
1901. 3.31     Job assistant, Teacher in Engineering faculty, University of Tokyo
1902. 7.30     Chief Eng, Matsushima
1902. 9.16     resigned Job assistant
1903. 9.26     Chief Eng, Yashima
1904.10.25     TInsp, Sasebo NYd
1905.12.12     Chief Eng, Asahi
1905.12.25     Inst, Nav.College / Staff, NEC
1906. 1.26 CMDR/E    
1906. 9.28 CAPT/E    
1910.12. 1     Chief Eng, 2F
1911.12. 1     Chief Eng, 1F
1912.12. 1 RADM/E   Chief Eng, Kure ND
1916. 4. 1     Chief, B3, NEC
1917.12. 1 VADM/E   Dir, Eng.Academy
1921. 9. 1     Dir, B-Eng, DoN
1923. 5.25     Att, NGS
1923. 6. 1     Wait
1923. 7. 1 Resv    
1924.12.20 VADM    
1925. 4.14     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIchikawa, Kiyojiro Mie
Vice-admiral (Engineer)

Date Rank Other title Job
1865.10. 3     born
    4th Medal  
1885. 7.16 E/MID   Graduate from Eng.Academy
1885. 7.27     Crew, Tenryu
1885.10.27     Crew, Tsukuba
1886. 7.13 E/MID    
1886.10. 8 E/SUBLT    
1886.12.28     Crew, Yamato
1887. 4.29     Crew, Tenryu
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Eng.Inst, Nav.Academy (acting)
1889. 8.28 E/LT    
1889. 8.29     Eng.Inst, Nav.Academy
1891. 9.17     Crew, Kaimon
1891.11.20     Crew, Takachiho / Torp.Chief Eng, Takachiho
1892.12.21     Crew, Takachiho
1893.12.20     Staff, S-EngConst, B-Shipbuild, Yokosuka ND
1894. 5.23     Nav.College Student
1894. 6.23     Crew, Hashidate
1895. 7.29     Chief Eng, Katsuragi
1896. 3. 6     Inst, Torp.TrainingCenter
1896. 9.24     Inst, Torp.TrainingCenter / DC, Torp.TrainingCenter
1896.12. 7     BO, Yashima (Trip to UK)
1896.12.11     DC, Yashima
1897.11.30     Return
1897.12. 1 E/LCDR    
1898. 4. 5     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Staff, B-Harbour, Sasebo ND
1898. 6.28 E/CMDR    
1899. 6.12     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Harbour, Sasebo ND
1900. 5.20     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Resv, Sasebo
/ Staff, B-Shipping, Sasebo ND
1900.10.22     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Staff, B-Shipping, Sasebo ND
1901. 1.25     Chief Eng, Takasago
1901.10. 1     Chief Eng, Tokiwa
1902. 5. 8     Staff, NSC
1902. 7.30     Staff, NSC / Staff, B-NA, DoN
1903.11.10     Staff, NSC / Staff, B-NA, DoN
1904. 1.17 E/CAPT    
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 4.18     Chief, B2, NSC
1907. 9.28     Chief Eng, 1F
1908. 8.28     Chief, S-Eng, B-NA, DoN
1909.12. 1     Chief Eng, Kure ND
1910. 4. 1 RADM/E    
1911. 6.15     Chief Eng, Yokosuka ND
1911.12. 1     Dir, Eng.Academy
1913.12. 1     Chief, B3, NEC
1914. 2.17     Chief, B4, NSC
1914. 4. 1     Chief, B4, NSC / Chief, B3, NEC
1914. 5.29     Chief, B4, NSC
1914.12. 1 VADM/E    
1915.10. 1     Chief, B5, NTC
1916. 4. 1     Dir, B-Eng, DoN
1921. 9. 1     Att, NSC
1921.12. 1     Wait
1922.12. 1     Susp
1923. 3.31 Resv    
1924.12.20 VADM    
1925.10. 3 Resv 2    
1930.10. 3 Ret    
1936.10.16     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIrisawa, Toshio Tokyo
Vice-admiral (Engineer)

Date Rank Other title Job
1868. 2.11     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Fuso
1888. 1.18     Crew, Musashi
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888. 9.18     Inst, Eng.Academy
1888.11.18     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1889. 5.29     Crew, Yamato
1890. 5.13     Crew, Yamato (acting)
1891. 8.16     Crew, Yamato (acting)
1891.11.20     Eng.Inst, Nav.Academy (acting) / Trainer, Nav.Academy (acting)
1892. 5.30     Inst, Eng.Academy (acting) / Staff, Eng.Academy (acting)
1892.12.21 E/LT   Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1893. 5.30     Crew, Jingei
1893.10.27     Crew, Hashidate / Torp.Chief Eng, Hashidate
1893.12.20     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1894. 9.12     Crew, Yaeyama / Torp.Chief Eng, Yaeyama
1895. 8.27     Chief Eng, B-Lay, Kure TG / Chief Eng, B-Atk, Kure TG
1895. 9. 6     Chief Eng, B-Lay, Kure TG / Chief Eng, B-Atk, Kure TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Kure TG
1895.11.30     Chief Eng, Amagi
1896. 4. 1     Chief Eng, Amagi / DC, Amagi
1896. 7.24     BO, Yashima (Trip to UK)
1896.12.11     DC, Yashima
1897.11.20     Return
1897.12.27     Member, N3, NGS
1898. 1.21     Member, N3, NGS / Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1898. 2.22 E/LCDR    
1898. 7. 8     Member, N3, NGS / Staff, S-Eng, B-NA, DoN / Inst, Nav.College
1898.12.27     Wait
1899. 1.19     Chief Eng, Miyako / DC, Miyako / EO, Kure ND
1899. 6.13     Chief Eng, Miyako / DC, Miyako
1899. 9.29 E/CMDR   Chief Eng, Sasebo TC
1900. 5.15     Chief Eng, Yokosuka TC
1901. 3. 1     Eng.Inst, Nav.Academy
1902.12. 9     Chief Eng, Hatsuse
1903. 9.26     Chief Eng, Itsukushima
1904. 1.27     Member, Yokosuka ND
1904. 2.16     Chief Eng, Kasuga
1905. 4. 5     BO, Kashima (Trip to UK)
1905. 8. 5 E/CAPT    
1906. 1.15     Chief Eng, Kashima
1906. 1.26 CAPT/E    
1906. 8. 4     Return
1907. 8.28     EO, Yokosuka NYd
1908. 2.20     EO, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1908. 9.14     Chief Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1911. 6.15     Chief Eng, Kure ND
1912. 2. 3 RADM/E    
1912.12. 1     Chief Eng, Yokosuka ND
1916. 4. 1     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1916. 7. 1     Wait
1916.12. 1 VADM/E    
1917. 7. 1 Resv    
1924.12.20 VADM    
1928. 2.11 Resv 2    
1933. 2.11 Ret    
1939. 1. 1     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsKamo, Iwao Shizuoka
Vice-admiral (Engineer)

Date Rank Other title Job
1867. 6. 7     born
    4th Medal  
1885. 7.16 E/MID   Graduate from Eng.Academy
1885. 7.27     Crew, Fuso
1886. 7.13 E/MID    
1886. 9.27     Crew, flagship, Readiness Flotilla
1886.10. 8 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Kaimon
1887. 9.29     Crew, Takachiho
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Inst, Eng.Academy
1889. 5.29     Chief Trainer, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy
1889. 8. 2     Crew, Takao
1889. 8.28 E/LT    
1889. 9.26     Torp.Chief Eng, Takao
1891. 3. 3     Torp.Chief Eng, Jingei
1891. 3.10     Torp.Chief Eng, Jingei / Inst, Jingei
1891. 7.23     BO, Matsushima
1891. 8.28     Crew, Matsushima
1891.12.14     Trip to Fr
1892. 3.23     Torp.Chief Eng, Matsushima
1892.10.19     Return
1893. 4.10     Chief Eng, Atago
1894. 2. 2     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1895. 2.22     Chief Eng, Akagi
1895.11.30     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1897.12. 1 E/LCDR    
1897.12.27 E/CMDR   Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1898. 7.30     EO, Yokosuka ND
1898.12. 9     Chief Eng, Akashi / EO, Yokosuka ND
1899. 5. 4     Chief Eng, Akashi
1899. 6.17     Chief Eng, Chitose
1900.12. 6     Chief Eng, Adzuma
1901. 2. 4     Staff, NSC
1902. 5. 8     Resident in USA
1903. 2.17     Resident in UK
1904. 1. 4     Order of Return
1904. 2.16     Chief Eng, Nisshin
1904. 7.13 E/CAPT    
1905. 6.14     Chief Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1906. 1.26 CAPT/E    
1908. 9.14     Staff, NSC
1909.12. 1     Chief Eng, 1F
1910.12. 1 RADM/E   Chief Eng, Sasebo ND
1911.12. 1     SM, Eng.School
1913.12. 1     Att, NEC
1914. 2.18     Chief, B3, NEC
1914. 4. 1     Dir, Eng.Academy
1916. 4. 1 VADM/E   Wait
1917. 4. 1 Resv    
1924.12.20 VADM    
1927. 6. 7 Resv 2    
1932. 6. 7 Ret    

TOP of this page Table of Job abbreviationsKisaki, Kosuke Kagoshima
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867. 7.23     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Yamato
1887. 9. 2     Work in Nagaura TC
1887.12. 1     Crew, Musashi
1888. 9.17 E/SUBLT    
1889. 6.28     Member, Yokosuka TG
1890. 5.23     Crew, Kasuga / Member, Tsushima TG
1891. 8.16     Crew, Chiyoda (acting)
1893.10.27     Wait
1893.12.20 E/LT   Member, SC, Yokosuka ND
1894. 4.23     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1894. 6.19     Adj, Eng.Academy
1894. 8.18     Crew, Kaimon
1894. 8.27     Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG
1894. 9. 3     Chief Eng, B-Lay, Sasebo TG
1894.11.12     Chief Eng, B-Lay, Sasebo TG / Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Sasebo TG
1895. 2.20     Crew, Izumi
1895. 8.23     Member, B-Atk, Yokosuka TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Yokosuka TG
1895. 9. 5     Crew, Daini Shinten
1896. 1.31     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1896. 9.26     Inst, Engineering WTC / DC, Engineering WTC
1896.12.26     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1897. 3.12     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy / Inst, Engineering WTC
1897.10. 8     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy / Inst, Eng.TrainingCenter
1897.10.15     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1898. 1.14     Chief Eng, Tsukuba / DC, Tsukuba
1898. 4. 5     Chief Eng, Saien (acting)
1898. 5.19     Chief Eng, Saien (acting) / DC, Saien
1898. 6. 9     BO, Chitose (Trip to USA)
1898.10. 1 E/LCDR    
1898.10.27     DC, Chitose
1899. 4.20     Return
1899. 5. 1     Chief Eng, Suma / DC, Suma
1900. 8. 4     Chief Eng, Kure TC
1900. 9.25 E/CMDR    
1901. 3. 5     Member, N3, NGS / Inst, Nav.College
1901. 5.31     Inst, Nav.College / Member, N3, NGS
1902. 2.10     Wait
1902. 5.24     Chief Trainer, Eng.Academy
1902.11.14     Staff, NEC / Staff, NSC
1904. 1.10     Chief Eng, Izumo
1905. 1.12     Staff, B-Per, DoN
1905. 2. 1     Staff, B-Per, DoN / Staff, B-Per, JGS-N
1905.12.20     Staff, B-Per, DoN
1906. 1.26 CMDR/E    
1906. 9.28 CAPT/E   Staff, NSC
1908. 9.14     Wait
1910. 5.23     Chief Eng, Yokosuka TC
1911. 6.15     Chief Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1913. 5.24 RADM/E   Att, NEC
1913. 9.26     Wait
1914. 5.29     Chief, B3, NEC
1916. 4. 1     Dir, Eng.Academy
1917.12. 1     Chief Eng, Kure ND
1918.12. 1 VADM/E    
1921. 4. 1     Dir, Fuel-Yd
1922.11.10     Att, NSC
1922.12.10     Wait
1923. 3.31 Resv    
1924.12.20 VADM    
1932. 7.23 Ret    
1944. 2.12     died (76)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyahara, Jiro Shizuoka Study in UK
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1858. 7. 7     born
1875. 6. 8     Study in UK
1883. 2. 3     Member, DoN / Member, B-Ship, DoN
1883. 2. 5     Staff, S-Eng
1883. 3. 1 E/LTJG    
1883. 6.16     Trip to Europe
1883. 6.28 E/LT    
1885. 7.10 T/LT    
1886. 5. 8 Navy Engineer 4    
1886. 7. 9     S-Eng, B-Ship, DoN
1886. 7.31     Return
1886.11. 9 T/LCDR    
1886.11.11     Staff, S-Eng, B-Ship, DoN
1886.11.19     Chief, S-Eng, B-Ship, DoN
1888. 2. 1     Staff, S-Eng, B-Ship, DoN
1888. 2.22     Staff, S-Eng, B-Ship, DoN / Professor, Engineering faculty, Univ. of Tokyo
1889. 3. 9     Remaining task handling, former B-Ship, DoN
1889. 5. 2     Susp
1889. 5.18     Staff, S-Mech, B-Shipbuild, Yokosuka ND
1889. 5.29     Chief, S-Planning, B-Shipbuild, Yokosuka ND (acting) / Staff, S-Mech, B-Shipbuild, Yokosuka ND
1889.11.27     Chief, S-Planning, B-Shipbuild, Yokosuka ND (acting)
1893. 5.20     SVC
1893. 6. 1     Trip to UK
1894.12. 7 T/CAPT   SVC (Trip to UK)
1896. 4. 1 C/CAPT    
1897. 3.25     Order of Return
1897.10.12     Staff, Temp.B-Const, DoN / Member, B-NA, DoN
1898. 7.26     Job assistant, Teacher in Engineering faculty, University of Tokyo
1899. 3. 1     Staff, S-Shipbuild, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN
1899. 3.27   Eng.Dr  
1899. 6.30     resigned Job assistant
1900. 5.20     Staff, NSC
1900. 5.22 E/GEN   Chief, B4, NSC
1906. 1.26 RADM/E    
1906.11. 8 VADM/E    
1907. 9.21   Baron
3rd Medal
 
1908. 8.28     Wait
1909. 8.27 Resv    
1911. 7.18     Senator
1918. 1.15     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Yosohachi Shizuoka
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1868. 2.19     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Takachiho
1888. 3. 8     Crew, Kongo
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888.11.18     Crew, Tsukushi
1890. 5.13     Crew, Jingei
1891. 3. 3     Torp.Chief Eng, Jingei (acting)
1891. 6.26     Member, B-Lay, Yokosuka TG
1891. 8.16     Torp.Chief Eng, Jingei (acting) / Inst, Jingei (acting)
1891.11.20     Crew, Kaimon
1892.12.21 E/LT   Crew, Takachiho / Torp.Chief Eng, Takachiho
1893. 6. 7     Crew, Yoshino / BO, Yoshino (Trip to UK)
1894. 3. 6     Return
1894. 3.15     Crew, Yoshino / Torp.Chief Eng, Yoshino
1895.11.18     Chief Eng, Chokai
1896. 4. 1     Chief Eng, Chokai / DC, Chokai
1896. 4.15     Chief Eng, Tatsuta / DC, Tatsuta
1896.11. 2     Chief Eng, Kongo / DC, Kongo
1897.12. 1     Chief Eng, Kongo (acting) / DC, Kongo
1898. 1.14     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1898. 2.22     Chief Trainer, Eng.Academy
1899. 9.29 E/CMDR    
1901. 4. 1     Resident in UK
1901.11.21     Order of Return
1902. 5. 8     Chief Eng, Tokiwa
1902.11. 8     Inst, Nav.College / Staff, B-Per, DoN
1903.11.10     Inst, Nav.College / Staff, B-Per, DoN
1904. 2.11     Inst, Nav.College / Staff, B-Per, DoN / Staff, B-Per, JGS-N
1905. 2. 1     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd
1905. 4. 5     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.Academy
1905. 6. 4     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.Academy / TInsp, Yokosuka NYd
1905. 8. 5 E/CAPT    
1905.11.27     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.Academy / TInsp, Yokosuka NYd / Inst, Nav.College
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 5.17     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.Academy / TInsp, Yokosuka NYd
1907. 9.16     Trip to UK
1908. 9.30     Order of Return / SVC
1909. 2.25     Staff, NSC
1910.12. 1     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1912. 2. 3 RADM/E    
1912. 6.29     Chief, B-EngConst, Kure NYd
1913.12. 1     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1915. 2. 9   Eng.Dr  
1916. 4. 1     Chief, B5, NTC
1916.12. 1 VADM/E    
1920.10. 1     Chief, B5, NSC
1921. 9. 1     Att, NSC
1921.12. 1     Wait
1922.12. 1     Susp
1923. 3.31 Resv    
1924.12.20 VADM    
1928. 2.19 Resv 2    
1929.10. 6     died (61)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTakeda, Hideo Kochi
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1863.11.16     born
    5th Medal  
1878. 8.25     Cadet, Nav.Academy
1883. 1.19     Crew, Tsukuba
1883. 7.10 E/MID    
1883. 8.21     Crew, Fuso
1883.10.15     Graduate from Eng.Academy
1886. 4. 7 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Jingei
1888. 2.20     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1888. 3.10     Inst, Eng.Academy
1889. 5.29     Inst, Eng.Academy
1889. 8.28 E/LT    
1890. 7.10     BO, Matsushima (Trip to Fr)
1891. 8.28     Crew, Matsushima / Torp.Chief Eng, Matsushima
1892. 3.23     Study in Fr
1894. 6.21     Return
1894. 6.27     Crew, Itsukushima
1895. 6.13     Member, N2, NGS
1896.10. 6     Job assistant, teacher, High School of Mercantile Marine
1896.10.19     Crew, French Algerie
1897. 2. 9     Return
1897. 4. 1 E/LCDR    
1897. 4.17     Member, N2, NGS / Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1897.12. 1 E/CMDR    
1900. 5.20     Member, N2, NGS / Staff, S-Eng, B-NA, DoN / Staff, NSC
1901. 7.29     Resident in Fr
1902. 1.20     Order of Return
1902. 9.27     Att, NSC
1902.11. 8     Chief, B2, NEC (acting) / Staff, NSC
1903. 9.26 E/CAPT   Chief, B2, NEC / Staff, NSC
1903.12.28     Staff, NSC / Att, NEC
1904. 2.18     Staff, NSC / Att, NEC / Member, JGS
1904. 3.30     Staff, NSC / Member, JGS
1905. 4.25     Dir, Temp.Briquette-Yd / Chief, B-Briquette, Temp.Briquette-Yd
1905. 6.24     Dir, Temp.Briquette-Yd
1906. 1. 1     Chief, Briquette-Yd
1906. 1.26 CAPT/E    
1909.12. 1 RADM/E   Att, NSC / Chief, Briquette-Yd (handling)
1910.12. 1     Chief, B3, NEC / Chief, Briquette-Yd (handling)
1911. 4.15     Chief, B3, NEC
1913.12. 1 VADM/E   Dir, Eng.Academy
1914. 4. 1     Wait
1914. 6.20 Resv    
1923.11.16 Resv 2    
1924.12.20 VADM    
1928.11.16 Ret    
1942. 2.16     died (78)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamada, Einosuke Tokyo
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867.12. 9     born
    5th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Kongo
1888. 3. 8     Crew, Tsukushi
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888. 9.18     Crew, Nisshin
1888.11.18     Crew, Kaimon
1890. 5.13     Crew, Jingei
1891. 3. 3     Torp.Chief Eng, Yaeyama
1891. 8. 5     Torp.Chief Eng, Yaeyama (acting)
1892.12.21 E/LT   Crew, Yaeyama / Torp.Chief Eng, Yaeyama
1893. 4.10     Crew, Takao / Torp.Chief Eng, Takao
1894. 4. 4     Crew, Akitsushima / Torp.Chief Eng, Akitsushima
1894. 5.23     Nav.College Student
1894. 6. 8     Crew, Akitsushima
1895. 3. 2     Crew, Akitsushima / Torp.Chief Eng, Akitsushima
1895.11.30     Chief Eng, Akagi
1896. 4. 1     Chief Eng, Akagi / DC, Akagi
1896. 7. 7     Chief Eng, Katsuragi / DC, Katsuragi
1897.10. 8     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Staff, B-Harbour, Sasebo ND
1898. 2.22 E/LCDR    
1898. 4. 5     BO, Tokiwa (Trip to UK)
1898.10. 3     DC, Tokiwa
1899. 7.16     Return
1899. 7.25     Eng.Inst, Nav.Academy
1899. 9.29 E/CMDR    
1900. 7. 4     Chief Eng, Chinen
1900.12. 6     Chief Eng, Chitose
1902. 1. 7     Wait
1902. 4.22     Staff, B-Eng, Yokosuka ND
1902. 9.13     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1903. 4.12     Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1903.11.10     TInsp, Yokosuka NYd
1905. 6.14     BO, Katori
1905. 8. 5 E/CAPT    
1906. 1.15     Chief Eng, Katori
1906. 1.26 CAPT/E    
1907.11.22     Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1908. 2.21     Chief Eng, Takeshiki GD / Staff, Takeshiki Repair Fac
1908. 6. 3     Chief Eng, Takeshiki GD / Staff, Repair Fac, Takeshiki GD
1909. 1.15     EO, Yokosuka NYd / Chief Eng, Satsuma
1909. 4.19     TInsp, Yokosuka NYd
1911. 7.11     Staff, NSC
1912. 7.12 RADM/E   Chief Eng, Maizuru ND
1913. 4. 1     Att, NSC
1913.12. 1     Chief, B-EngConst, Kure NYd
1916. 7. 1     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1917. 6. 1 VADM/E   Wait
1918. 6. 1 Resv    
1922. 9.24     died (56)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Yasujiro Shizuoka
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1861. 9.11     born
    4th Medal
3rd Medal
 
1876. 1.14     Eng.Cadet, Nav.Academy
1878. 9. 7     Crew, Fuso
1879. 4.17     Return
1879. 7.     Graduate from Nav.Academy
1879. 8. 9 E/MID    
1879.10. 1     Crew, Fuso
1882. 1.26     Crew, Tsukuba
1882. 6. 7 E/MID    
1882.11. 4 E/SUBLT    
1885. 6.20 E/LTJG    
1885. 6.27     Work in Yokosuka Barracks
1885. 7.20     BO, Naniwa
1885. 9.15     Trip to UK
1885.11.20     Crew, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 7.13 E/LT    
1888. 4.19     Eng.Inst, Nav.Academy
1890. 3.22     Chief Eng, Tsukuba
1891.12.14     Chief Eng, Musashi
1892. 5.20     Inst, Nav.College
1892.12.21 E/LCDR   Inst, Nav.College / Member, S1, B1, DoN
1893. 5.20     Inst, Nav.College / Staff, S1, B-NA, DoN
1894. 8.14     Chief Eng, Saikyo-maru
1894. 9.24     Chief Eng, Kongo
1894.10.20     Chief Eng, Fuso
1895. 9.10     Chief Eng, Hashidate
1896. 3.25     BO, Fuji (Trip to UK)
1896.11.21     Chief Eng, Fuji
1897.10. 8 E/CAPT    
1897.10.31     Return
1897.12.28     Chief, S-Eng, B-NA, DoN
1899. 9.29     Chief, S-Eng, B-NA, DoN / Staff, Temp.B-Const, DoN
1900. 5.20     Chief, B2, NEC / Staff, NSC
1901. 3. 5     Chief Eng, Readiness Fleet
1903.12.28     Chief Eng, 1F / Chief Eng, GF
1904. 9. 1 E/GEN    
1905. 6.14     Chief Eng, GF / Chief Eng, 1F
1905.11. 4     Dir, Eng.Academy
1906. 1.26 RADM/E    
1908. 8.28     Chief, B4, NSC
1910. 9.16 VADM/E    
1910.12. 1     Wait
1911.12. 1 Resv    
1913. 6.16     died (51)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYoshida, Teiichi Shiga
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1852. 8. 8     born
1871. 8. 2     Cadet, Nav.Academy
1873. 3. 4     Crew, Tsukuba
1875.10. 9 E/MID   Work in Nav.Academy
1875.10.15     Work in Yokosuka detach, Nav.Academy
1876. 8.31 E/MID    
1877. 6. 8 E/SUBLT    
1877. 9.15     Crew, Tsukuba
1880. 8.12 E/LTJG    
1883. 2. 6 E/LT    
1884.12. 4     Chief Eng, Tsukuba
1885. 1.15     Work in Naval Engineer Command
1885. 3.23     Member, B-Eng
1885. 9.15     BO, Takachiho (Trip to UK)
1886. 6.30     Chief Eng, Takachiho (acting)
1886. 7. 3     Return
1886. 9. 9     Staff, B-Eng
1887. 1.26     Member, Shipbuilding Committee
1887. 3. 2     Member, Shipbuilding Committee / Staff, B-Adj, GS-N
1887. 7.12     Member, Shipbuilding Committee / Vice Secretary, AdmCommittee / Staff, B-Adj, GS-N
1887. 7.18     Chief Inst, Eng.Academy (acting)
1887.10.25 E/LCDR    
1887.10.27     Chief Inst, Eng.Academy
1888.10. 8     Inst, Nav.College
1891. 8.28     Chief Eng, Chiyoda
1892. 7.26     Chief Eng, Itsukushima
1893. 6.23     Dir, Eng.Academy (acting)
1893.12. 6 E/CAPT   Dir, Eng.Academy
1894. 6.19     Dir, Eng.Academy / Chief Eng, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka ND
1894. 7.25     Dir, Eng.Academy
1897.12.28     Chief Eng, Readiness Fleet
1899. 6.17     Chief, B-Eng, Sasebo ND
1900. 5.22 E/GEN    
1902. 5.24     Chief, B-Eng, Yokosuka ND
1903.11.10     Chief Eng, Yokosuka ND
1905.12.12     Wait
1906. 1.26 RADM/E    
1906.11. 8 VADM/E    
1906.12.12     Susp
1907. 2.24 Resv    
1914. 3. 1 Resv 2    
1917. 8. 8 Ret    
1923. 8. 7     died (70)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYuchi, Teikan Kagoshima Study in USA
Vice-admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1849.10. 8     born
    4th Medal  
1872. 2.18     11th grade Staff, Ministry of Armed Forces
1872. 3.29     Trip to USA
1881.10.31     Return
1881.12.22 E/LTJG    
1882. 1.21     Member, Tokai ND
1882. 4.13     Crew, Jingei
1882. 6. 2     Temp.Crew, Fuso
1882. 6.27     left the ship
1882. 9. 8 E/LT    
1883. 9.10     Crew, Tsukushi
1884.10.15     Chief Eng, Tsukushi
1885. 3. 5     Work in Naval Engineer Command
1885. 5. 4     BO, Naniwa (Trip to UK)
1885. 6.20 E/LCDR    
1885.11.20     Chief Eng, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 8. 7     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka ND
1888. 4.27     Chief Eng, Fuso
1890. 5.13     Chief Eng, Takachiho
1890. 9.17 E/CAPT   Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1892.12.20     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1893.12.20     Chief Eng, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka ND
1894. 6.19     Chief Eng, Readiness Fleet
1894. 9.21     Chief Eng, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure ND
1897. 4. 1     Chief, S-Eng, B-NA, DoN
1897.12.28 E/GEN   Dir, Eng.Academy
1903.12.28     Chief, B2, NEC
1904. 2. 1 E/GEN1    
1904. 5. 2     Wait
1904.10.28     Susp
1905. 3.25     Chief, B2, NEC
1905. 4. 5     Chief, B2, NEC / Member, JGS
1905.12.20     Chief, B2, NEC
1906. 1.26 VADM/E    
1906. 4.28 Resv    
1906. 5.17     Senator
1914. 3. 1 Resv 2    
1914.10. 8 Ret    
1924.12.20 VADM    
1927. 1.29     died (79)

TOP of this page Table of Job abbreviationsFujii, Terugoro Hyogo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867. 6.22     born
    5th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Naniwa
1888. 3. 8     Crew, flagship, Readiness Flotilla
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888. 9.18     Eng.Inst, Nav.Academy (acting)
1889. 8. 2     Crew, Tsukushi
1890. 5.13     Crew, Jingei
1891. 3. 3     Inst, Eng.Academy (acting) / Staff, Eng.Academy (acting)
1891. 4.13     Crew, Itsukushima / BO, Itsukushima (Trip to Fr)
1892. 5.21     Return
1892.12.21     Torp.Chief Eng, Jingei (acting) / Inst, Jingei (acting)
1893. 7.11     Chief Eng, B-Atk, Kure TG (acting)
1893. 9.26     Chief Eng, B-Atk, Kure TG (acting) / Torp.Chief Eng, B-Atk, Kure TG (acting)
1893.12. 6 E/LT   Chief Eng, B-Atk, Kure TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Kure TG
1894. 5.23     Staff, S-EngConst, B-Shipbuild, Yokosuka ND
1894. 6. 6     EO, Fuso
1894. 6.19     Crew, Fuso / Torp.Chief Eng, Fuso
1895.10.14     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1896. 1.31     Study in UK
1896. 9.25     Study in Univ. of Glasgow
1898.10. 1 E/LCDR    
1899. 6.17     Order of Return
1900. 7. 4     Inst, Nav.College / Staff, NSC / Staff, NEC
1901. 5.31     Staff, S-EngConst, Kure SBYd
1901. 8. 6     Staff, S-EngConst, Kure SBYd / Inst, Nav.College
1901.10. 1 E/CMDR    
1903. 7. 7     Staff, S-EngConst, Yokosuka SBYd / Inst, Eng.Academy / Inst, Nav.College
1903.11.10     Staff, B-EngConst, Yokosuka NYd / Inst, Eng.Academy / Inst, Nav.College
1904. 3.23     SVC (Trip to UK)
1905. 8. 5 E/CAPT    
1906. 1.26 CAPT/E    
1908. 3. 6     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1908. 9.14     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd / Staff, NSC
1909. 2.25     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd
1910. 3.24     Chief, B-EngConst, Yokosuka NYd / SVC (Trip to UK)
1910. 8.16     Order of Return
1910.12. 1 RADM/E   Chief, B4, NSC
1914. 2.17     Wait
1914. 9.14 Dismissed renounce titles  

TOP of this page Table of Job abbreviationsFukami, Shosaburo Tokyo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1855. 8. 4     born
1877. 6. 8 E/SUBLT    
1878. 9.18     Crew, Raiden
1879. 3. 1     Crew, Kongo
1880. 8.12 E/LTJG    
1883.11. 5 E/LT    
1884. 5.12     Crew, Tsukushi
1885. 9.29     Chief Eng, Tenryu
1885.12.25     Crew, Fuso
1887.12. 7     Chief Eng, Musashi
1888.10. 8     Staff, S-Warrant.Officer, B-NA, DoN
1889. 5. 2     Susp
1889. 5.20     Crew, Naniwa
1889. 7.29     Chief Eng, Tsukushi (acting)
1890. 1.24     Inst, Eng.Academy
1890. 9.17     Chief Eng, Yokosuka TG
1891. 4. 6 E/LCDR   Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1891.10. 8     SM, Eng.TrainingCenter
1897.10. 8 E/CAPT    
1897.12.28     Chief Eng, Fuji
1898. 8.20     Chief, B-Eng, Kure ND
1902. 5.24     Chief, B-Eng, Sasebo ND
1904. 3.30     Staff, NSC (B4) / Staff, NEC
1905.11. 2 E/GEN   Att, NSC
1905.12.12     Wait
1906. 1.26 RADM/E    
1906. 5.20     died (50)

TOP of this page Table of Job abbreviationsGejo, Otomaru Yamagata
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1861. 9.27     born
    4th Medal  
1873.12.17     Cadet, Nav.Academy
1881. 7.16 E/MID    
1881. 7.26     Crew, Tsukuba
1883. 4. 5     Crew, Fuso
1883. 8.25     Work in Yokosuka Torp. Barracks
1884. 3. 5     Crew, Fuso
1885. 6.20 E/SUBLT    
1885. 7.22     Crew, Moshun
1886. 2.23     Eng.Inst, Eng.Academy / VChief Trainer, Eng.Academy (acting)
1886. 3.15     Eng.Inst, Eng.Academy / VChief Trainer, Eng.Academy (acting) / Bas.Inst, Eng.Academy
1887. 7.29     Inst, Eng.Academy (acting) / Chief Trainer, Eng.Academy (acting)
1887. 9. 2     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1887.10.27     Work in NF, Nagaura TC
1887.12.24 E/LT    
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Eng.Inst, Nav.Academy
1890. 7.17     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1891. 7.23     Chief Eng, Kongo
1891.11. 4     Chief Eng, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1891.11.20     Chief Eng, Jingei / Torp.Chief Eng, Jingei / Inst, Jingei
1892.12.21     Chief Eng, Katsuragi
1893. 6.23     Chief Eng, Tsukushi
1894.12. 5     Chief Eng, Ryojun TLG
1895. 8.20     Adj, Eng.Academy
1895.12.27     Chief Eng, Saien
1896. 2.20 E/LCDR   Chief Eng, Naniwa
1896. 4.15     Chief Eng, Akitsushima
1897. 6.23     BO, Takasago (Trip to UK)
1897.12. 1 E/CMDR    
1897.12.10     Chief Eng, Takasago
1898. 8.14     Return
1899. 9.29     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1902. 5.24 E/CAPT   Chief Eng, B-Resv, Kure
1903. 7. 7     Staff, B-Shipping, Kure ND (handling)
1904. 2.24     Member, Kure ND
1904. 8.15     Chief Eng, 3F
1905.12.12     Chief Eng, Yokosuka ND
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 9.28     Chief, B3, NEC
1908. 8.28 RADM/E    
1910.12. 1     Dir, Eng.Academy
1911.12. 1     Wait
1912.12. 1 Resv    
1917. 9.27 Resv 2    
1920. 2.28     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHara, Sanekazu Tokyo
Engineer general

Date Rank Other title Job
1850. 3. 8     born
    4th Medal  
1871. 8. 2     Cadet, Nav.Academy
1873. 3. 4     Crew, Tsukuba
1875.10. 9 E/MID   Work in Nav.Academy
1876. 8.31 E/MID    
1877. 1.16     Crew, Tsukuba
1877. 6. 8 E/SUBLT    
1877.12.28     Crew, Daiich Tone-maru
1878. 5.17     Member, Nav.Academy
1879. 1. 7     Work in Eng.Academy
1879.12.22     resigned
1880. 8.12 E/LTJG    
1880. 9. 7     Work in Eng.Academy
1883.11. 5 E/LT    
1884. 2. 4     Work in B-Ship, DoN / Work in Yokosuka
1884.12.20     Chief Eng, Tenryu
1885. 9.29     Chief Eng, Fuso
1885.12.25     Work in Naval Engineer Command
1886. 1.29     Wait
1886. 2. 6     Staff, S-Warrant.Officer, B-NA, DoN
1887.10. 8     Chief Inst, Eng.Academy
1889. 5.29     Inst, Eng.Academy
1890. 1.10     Chief Eng, Chiyoda / BO, Chiyoda (Trip to UK)
1891. 4.11     Return
1891. 8.28     Work in S1, B1, DoN / Inst, Nav.College
1891. 9.17     Work in S1, B1, DoN
1892.12.20     Chief Eng, Naniwa
1893. 6.23     Chief Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Resv, Sasebo ND
1894. 6.20 E/CAPT    
1895. 2.16     Chief Eng, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure ND
1895. 9.21     Chief Eng, Readiness Fleet
1897.12.28     SM, Eng.TrainingCenter
1900. 5.20     Wait
1901. 5.20     Susp
1902. 5.28 E/GEN
Resv
   
1906. 1.26 RADM/E    
1910. 3. 8 Resv 2    
1914. 3. 1 Ret    
1923. 3.23     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHida, Hamagoro Shizuoka
Engineer general

Date Rank Other title Job
1830. 1.28     born
1870. 4.24     Att, Ministry of Interior issue
1870. 7.22     Chief of Civil enginnering (Work in Yokosuka)
1870.10.22     Deputy Dir in Ministry of Engineering
1871. 8.15     Chief, Shipbuilding office / Chief, Constuction office
1871.10.22     Trip to Europe, USA
1873. 2. 5     4th grade officer, Ministry of Engineering
1873. 5.14     Dir in Ministry of Engineering
1873. 5.29     Dir in DoN / Dir, B-Ship, DoN
1874. 4. 4 RADM    
1876. 2.17     Dir in DoN
1876. 7.26     Member, Yokosuka SB
1876. 9.12 resigned    
1882.12.27 E/GEN    
1885.12.23     Dir, Supply bureau, Ministry of Imperial Household / Chief, Maintenance office, Ministry of Imperial Household
1886. 7.12 T/GEN    
1887. 5. 3     Dir, Supply bureau, Ministry of Imperial Household
1888. 3. 8     resigned
1888.10.11     Dir, Supply bureau, Ministry of Imperial Household
1888.12.24 Resv    
1889. 4.28     died (59)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHidejima, Kumaroku Saga
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1865. 3.18     born
    5th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Takachiho
1888. 3. 8     Crew, Kaimon
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888. 9.18     Crew, Banjo
1889. 9.19     Crew, Fuso
1891. 4.16     Crew, Katsuragi
1891.11.20     Crew, Jingei
1892. 5.30     Eng.Inst, Nav.Academy (acting)
1892. 6.29     Eng.Inst, Nav.Academy (acting) / Trainer, Nav.Academy (acting)
1892.12.21 E/LT   Eng.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1894. 6. 6     EO, Hiei
1894. 6. 8     Crew, Hiei / Torp.Chief Eng, Hiei
1895.10.14     Crew, Fuso / Torp.Chief Eng, Fuso
1895.11.30     Chief Eng, Hosho
1896. 1.20     Chief Eng, Soko
1896. 4. 1     Chief Eng, Soko / DC, Soko
1896. 7. 7     Chief Eng, Amagi / DC, Amagi
1896.10.28     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1898. 2.22 E/LCDR    
1898. 6. 9     BO, Kasagi (Trip to USA)
1898. 8. 6     DC, Kasagi
1899. 5.16     Return
1899. 6.17     Chief Eng, Akashi / DC, Akashi
1899. 9.29 E/CMDR   Chief Eng, Akashi
1900. 9.13     Chief Eng, Naniwa
1901. 1.25     Staff, B-Eng, Sasebo ND / Staff, B-Shipping, Sasebo ND
1902. 6.11     Chief Eng, Yakumo
1902. 9. 6     Wait
1902.12.18     Eng.Inst, Nav.Academy
1903. 9.26     Chief Eng, Ominato TC / Staff, Repair Fac, Ominato
1905. 2.12     Chief Eng, Nikko-maru
1905. 6.14     Chief Eng, Tokiwa
1905.11. 4     Chief Eng, Fuji
1906. 1.26 CMDR/E    
1907. 2.20     EO, Kure NYd
1907. 9.28 CAPT/E   Chief Eng, Ikoma
1909. 2. 3     Chief Eng, Sasebo Res.Fleet
1911.12. 1     Chief Eng, Yokosuka Res.Fleet
1912.12. 1     Chief Eng, 2F
1913.12. 1     Chief Eng, 1F
1914.12. 1 RADM/E    
1915.11. 1     Chief Eng, 1F / Chief Eng, GF
1915.12.13     Wait
1916.12. 1 Resv    
1921. 3.18 Resv 2    
1924.12.20 RADM    
1934.10.19     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsHirabe, Teiichi Miyazaki
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1865.11.11     born
    4th Medal  
1885. 7.16 E/MID   Graduate from Eng.Academy
1885. 7.22     Crew, Kasuga
1885. 9.25     Crew, Kongo
1886. 4.12     Crew, Tsukushi
1886. 7.13 E/MID    
1886.10. 8 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Katsuragi
1886.12.23     Crew, Hiei
1887. 9.24     Crew, Banjo
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Crew, Kongo
1889. 6.11     Crew, Takachiho / Torp.Chief Eng, Takachiho
1889. 8.28 E/LT    
1891. 8.16     Torp.Chief Eng, Naniwa
1891. 8.24     Crew, Naniwa / Torp.Chief Eng, Naniwa
1891.11.20     Staff, B-Arms, Yokosuka ND
1892.12.21     Crew, Itsukushima / Torp.Chief Eng, Itsukushima
1893. 6.23     Chief Eng, Akagi
1895. 2.22     Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG / Chief Eng, B-Lay, Tsuhima TG
1895.12.27     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1896. 9.26     Inst, Engineering WTC / DC, Engineering WTC
1897.10. 8     Inst, Eng.TrainingCenter / DC, Eng.TrainingCenter
1897.12. 1 E/LCDR    
1898. 3.11     BO, Chitose (Trip to USA)
1898. 6.28 E/CMDR    
1898.10.27     Chief Eng, Chitose
1899. 4.20     Return
1899. 6.18     Staff, B-Eng, Yokosuka ND
1900. 5.20     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka / Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1900. 6.23     Chief Eng, Matsushima
1901. 2. 4     Chief Eng, Adzuma
1903. 5.16     Chief Eng, Mikasa
1905. 1.12 E/CAPT    
1905. 9.25     Member, Sasebo ND
1905.12.12     SM, Eng.TrainingCenter
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 4.22     SM, Eng.School
1907.12.10     Chief Eng, 2F
1908.12.10     Chief Eng, Kure Res.Fleet
1909.12. 1     Chief Eng, Ryojun ND
1910. 1.15     Chief Eng, Ryojun ND / Dir, Ryojun NF
1911.12. 1 RADM/E   Chief Eng, Sasebo ND
1912.12. 1     Wait
1913. 5.31 Resv    
1924.12.20 RADM    
1926.11.11 Ret    
1928.10. 4     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsIto, Shigeji Nagano
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1862. 3.10     born
1873.10.27     Prep.Cadet, Nav.Academy
1876. 9.30     Cadet, Nav.Academy
1882. 7. 8     Graduate from Eng.Academy
1882. 7.18 E/MID    
1882.10. 2     Crew, Kasuga
1883. 9.12     Crew, Tsukushi
1885. 8.11 E/SUBLT    
1885. 9. 9     Work in Yokosuka Barracks
1885. 9.15     BO, Naniwa (Trip to UK)
1885. 9.16     resigned Work in Yokosuka Barracks
1885.11.20     Crew, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 6.30     Crew, Takachiho
1887. 3.14     Crew, Katsuragi
1887. 9. 2     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1888.10. 6 E/LT    
1888.11.18     Inst, Eng.Academy
1889. 5.20     Crew, Jingei
1890. 5.13     Crew, Katsuragi
1890. 6. 9     Chief Eng, Hosho
1891. 7.23     Chief Eng, Akagi
1893. 6.23     Chief Eng, Kasuga / Chief Eng, B-Lay, Tsushima TG / Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG
1894. 2. 2     Chief Eng, Kasuga / Chief Eng, B-Lay, Tsushima TG / Torp.Chief Eng, B-Lay, Tsushima TG / Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG
1894. 6.27     Chief Eng, Kasuga / Chief Eng, B-Lay, Tsushima TG / Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG / Torp.Chief Eng, B-Atk, Tsushima TG
1894.10.20     Chief Eng, Saikyo-maru
1894.12.23     Chief Eng, Yamato
1895. 6.26     Staff, B-Insp, Ord.Arsnl
1895.10.19     Staff, B-Prod, Ord.Arsnl
1896.11. 2 E/LCDR   Chief Eng, Izumi
1897. 8.20     Wait
1897.10. 8     Chief Eng, Yokosuka SC
1897.12. 1 E/CMDR    
1899. 4.27     BO, Yakumo (Trip to Ger)
1899.12.25     Chief Eng, Yakumo
1900. 8.30     Return
1902. 3.12     Chief Eng, Asahi
1903. 2.21     Wait
1903. 4.12     Staff, B-Shipping, Kure ND
1903. 7. 7     Chief Inst, Eng.Academy
1903. 9.26 E/CAPT    
1904. 1.27     Chief Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1905. 6.14     Chief Eng, 4F
1905.12.20     Chief Eng, 2F
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 2.15     Nav.College Sel.Course
1908. 2.21     SM, Eng.School
1909.12. 1 RADM/E    
1911.12. 1     Wait
1912.12. 1 Resv    
1918. 3.10 Resv 2    
1923. 3.10 Ret    
1924.12.20 RADM    
1940. 1.11     died (77)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMiyake, Kozo Okayama
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1863. 7. 5     born
    4th Medal  
1877. 1.16     Cadet, preliminary course, Nav.Academy
1878. 1. 8     Cadet, Eng.Course
1882. 7. 8     Graduate from Eng.Academy
1882. 7.18 E/MID    
1882. 7.27     Crew, Kongo
1884. 8.11 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Jingei
1888. 2.20     Crew, Naniwa
1888. 2.28     Crew, Naniwa / Torp.Chief Eng, Naniwa
1888.10. 6 E/LT    
1890. 1.29     VChief, S3, B2, DoN
1892.12.21     Crew, Chiyoda / Torp.Chief Eng, Chiyoda
1893. 3.27     BO, Yoshino (Trip to UK)
1893. 6. 7     Crew, Yoshino / Torp.Chief Eng, Yoshino
1894. 3. 6     Return
1894. 3.15     Chief Eng, B-Atk, Yokosuka TG / Chief Eng, B-Lay, Yokosuka TG
1894. 7.28     Chief Eng, B-Atk, Yokosuka TG
1895. 2.20     Crew, Izumi
1895. 6.18     Chief Eng, Hiei
1895.10.14     Chief Eng, Hiei / Torp.Chief Eng, Hiei
1895.11.27     Adj, Eng.Academy
1896. 4. 1 E/LCDR   Chief Eng, Takeshiki GD
1897. 6.10     Chief Eng, Akitsushima
1897.12. 1 E/CMDR    
1899. 2. 2     Chief Eng, Itsukushima
1899.10.13     Chief Eng, Matsushima
1900. 6.23     Chief Eng, Shikishima
1902.10.18     Inst, Eng.TrainingCenter
1904. 1.10     Chief Eng, Adzuma
1905. 1.12 E/CAPT    
1905.11. 4     Chief Eng, B-Resv, Maizuru
1906. 1.26 CAPT/E    
1908. 7.28     Chief Eng, B-Resv, Maizuru / Chief Eng, Tango
1908. 8.28     Chief Eng, Maizuru ND
1908.12.10     Chief Eng, Ryojun ND
1909. 2. 3     Wait
1910. 2. 3     Susp
1912. 2. 3 RADM/E
Resv
   
1915. 6. 5 Resv 2    
1920. 7. 5 Ret    
1924.12.20 RADM    
1929. 6.15     died (55)

TOP of this page Table of Job abbreviationsMizutani, Yoshihiko Aichi
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1866.12.28     born
    4th Medal  
1885. 7.16 E/MID   Graduate from Eng.Academy
1885. 7.27     Crew, Kongo
1886. 7.13 E/MID    
1886.10. 8 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Hiei
1886.12.23     Crew, Naniwa
1887. 5. 5     Crew, Kongo
1887. 7. 6     Crew, Naniwa
1887. 9. 2     Crew, Katsuragi
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Inst, Jingei (acting)
1889. 8.28 E/LT    
1889. 8.29     Inst, Jingei
1889.12.27     Torp.Chief Eng, Jingei
1891. 3. 3     Crew, Takao / Torp.Chief Eng, Takao
1891.11.20     Crew, Naniwa / Torp.Chief Eng, Naniwa
1892. 5.30     Crew, Naniwa
1893. 6.21     Study in UK
1896. 7.28     Order of Return
1897.12. 1 E/LCDR   Chief Eng, Suma
1897.12.27 E/CMDR    
1898. 7. 8     Inst, Nav.College / Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1900. 5.20     Inst, Nav.College / Staff, S-Eng, B-NA, DoN / Staff, NEC (B2) / Staff, NSC (B4)
1900. 7. 4     Staff, NSC
1901. 5.31     Staff, S-EngConst, Yokosuka SBYd / Inst, Eng.Academy
1901. 7.16     Staff, S-EngConst, Yokosuka SBYd / Inst, Eng.Academy / Inst, Nav.College
1903. 7. 7     Chief, S-EngConst, Kure SBYd (acting) / Inst, Nav.College
1903. 9.26 E/CAPT   Chief, S-EngConst, Kure SBYd / Inst, Nav.College
1903.11.10     Chief, B-EngConst, Kure NYd / Inst, Nav.College
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 4. 6     Chief, B-EngConst, Kure NYd / Inst, Nav.College / SVC (Trip to UK, USA)
1907.11. 7     Order of Return
1908. 2. 8     Chief, B-EngConst, Kure NYd / Inst, Nav.College
1908. 8. 6     Chief, B-EngConst, Kure NYd
1910.12. 1 RADM/E    
1912. 6.29     Wait
1913. 2.10 Resv    
1915. 2. 9   Eng.Dr  
1922.12.28 Resv 2    
1924.12.20 RADM    
1927.12.28 Ret    
1943. 8.20     Job assistant, NSC

TOP of this page Table of Job abbreviationsMurata, Aikichi Tokyo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867.10.25     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Naniwa
1888. 3. 8     Crew, Katsuragi
1888. 9.17 E/SUBLT    
1888.11.18     Crew, Nisshin
1891. 8.16     Member, B-Lay, Yokosuka TG
1892. 9.27     Crew, Tsukushi
1892.12.21 E/LT    
1893.12.19     Student, Torp.TrainingCenter
1894. 5.23     Crew, Hashidate / Torp.Chief Eng, Hashidate
1895. 9.21     Crew, Matsushima / Torp.Chief Eng, Matsushima
1896. 2.27     Chief Eng, Oshima
1896. 4. 1     Chief Eng, Oshima / DC, Oshima
1897.12. 1     Chief Eng, Kaimon / DC, Kaimon
1898. 1.21     Chief Eng, Toyohashi (acting) / DC, Toyohashi (acting)
1898. 3.19     Chief Eng, Tatsuta (acting) / DC, Tatsuta (acting)
1898. 6.28 E/LCDR   Chief Eng, Tatsuta / DC, Tatsuta
1899. 2. 1     Chief Eng, Sasebo TC
1899. 9.29     Chief Eng, Hiei / DC, Hiei
1899.10.10     Chief Eng, Chiyoda / DC, Chiyoda
1901. 4.10     Chief Eng, Chiyoda
1901. 9.10     Chief Eng, Chiyoda / DC, Chiyoda
1901.12.17     Chief Eng, Kure TC
1902.10. 6 E/CMDR   Chief Eng, Itsukushima
1903. 9.26     Chief Eng, Yakumo
1905.11. 4     Member, B-Resv, Maizuru
1905.12.12     Chief Eng, Tango
1906. 1.26 CMDR/E    
1906. 2. 2     Chief Eng, Tango / Chief Eng, Aso
1906.10.16     Chief Eng, Shikishima / Chief Eng, Mikasa
1907. 9.28 CAPT/E   Chief Eng, Shikishima
1907.11.22     Chief Eng, Katori
1908. 7.31     Chief Eng, Hizen
1908.12.10     Chief Eng, Hizen / Chief Eng, Tsugaru
1909. 4. 1     EO, Yokosuka NYd
1909. 4.19     Chief Eng, Satsuma / EO, Yokosuka NYd
1910. 4. 1     Chief Eng, Satsuma
1910. 5.28     EO, Yokosuka NYd / TInsp, Yokosuka NYd
1911. 1.18     EO, Yokosuka NYd
1911.11. 1     Chief Eng, Kawachi / EO, Yokosuka NYd
1912. 4. 1     Chief Eng, Yokosuka TC
1912. 9. 6     Chief Eng, Yokosuka TC / EO, Yokosuka NYd
1912.12. 1     EO, Yokosuka NYd
1913. 1.29     TInsp, Yokosuka NYd / EO, Yokosuka NYd
1913. 4. 1     EO, Yokosuka NYd
1913. 9.20     EO, Yokosuka NYd / Chief Eng, Hiei
1914. 2.19     TInsp, Yokosuka NYd
1914.12. 1 RADM/E   Wait
1915.12. 1 Resv    
1917. 7.27     died (49)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNagamine, Yoshimitsu Shizuoka
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1857. 8. 8     born
1872. 9. 1     Cadet, Nav.Academy
1873.10. 1     Eng.Cadet
1880. 5.19 E/MID    
1880. 6.23     Crew, Jingei
1881.11.19     Graduate from Eng.Academy
1882. 6. 7 E/MID    
1882. 8.12     Crew, Ryujo
1883.11. 2 E/SUBLT    
1884. 2.18     Crew, Fuso
1884. 9.15     BO, Naniwa (Trip to UK)
1884.11.20     Crew, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886.12.21 E/LT    
1888. 3.10     Inst, Eng.Academy / Chief Trainer, Eng.Academy
1889. 5.29     Chief Trainer, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy
1890. 5.13     Crew, Jingei
1891. 3. 3     Eng.Inst, Nav.Academy
1891.11.20     Chief Eng, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1892. 6. 3     Chief Eng, Kongo
1893. 6.23     Chief Eng, Musashi
1893.12.20     Chief Eng, Takao
1894.12.23 E/LCDR   Chief Eng, Saikyo-maru
1895. 2.20     Chief Eng, Izumi
1896. 7. 7     Chief Eng, Hashidate
1897.12. 1 E/CMDR    
1898.11. 2     Chief Eng, Yoshino
1899. 5. 1     BO, Adzuma (Trip to Fr)
1900. 3.14     Chief Eng, Adzuma
1900.10.29     Return
1900.12. 6     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1901. 5.31     Staff, NSC (B4)
1901. 7. 3 E/CAPT    
1902.11. 8     Chief Eng, B-Resv, Maizuru
1903. 7. 7     Wait
1903. 9.26     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1903.12.31     Dir, Eng.Academy
1905.11. 4     Chief Eng, 1F / Chief Eng, GF
1905.12.12     Chief Eng, 1F
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 9.28     Chief Eng, Maizuru ND
1908. 8.28 RADM/E   Dir, Eng.Academy
1910.12. 1     Wait
1911.12. 1 Resv    
1914. 3. 1 Resv 2    
1918. 8. 8 Ret    
1921. 2. 7     died (63)

TOP of this page Table of Job abbreviationsNakajima, Ichiemon Tokyo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1867. 9.11     born
    4th Medal  
1887. 7.12 E/MID   Crew, Naniwa
1888. 3. 8     Crew, Tenryu
1888. 6.14     Crew, Tsukushi
1888. 9.17 E/SUBLT    
1889. 5.20     Crew, Musashi
1891. 3. 3     Crew, Naniwa
1891. 4.13     Inst, Eng.Academy (acting) / Staff, Eng.Academy (acting)
1892. 1.19     Crew, Yamato
1892. 8.27     Crew, Takachiho
1892.12.21 E/LT   Crew, Takao
1893. 5. 5     Crew, Jingei
1893.10.27     Wait
1893.11.24     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1895. 8.23     Crew, Kohei / Torp.Chief Eng, Kohei
1895.12.27     Chief Eng, Soko
1896. 1.20     Chief Eng, Hosho
1896. 4. 1     Chief Eng, Hosho / DC, Hosho
1896. 7. 7     Chief Eng, Soko / DC, Soko
1897. 4. 1     Chief Eng, Kaimon / DC, Kaimon
1897.12. 1     Chief Eng, Takao (acting) / DC, Takao
1898. 3.11     Inst, Eng.TrainingCenter / DC, Eng.TrainingCenter
1898. 4.15     DC, Yashima (acting)
1898. 6.28 E/LCDR   DC, Yashima
1899. 3.22     Chief Eng, Kure TC
1899.10.13     Chief Eng, Miyako / DC, Miyako
1901.10. 1 E/CMDR   Chief Eng, Maizuru SC
1902. 8.16     Chief Eng, Hashidate
1903. 9.26     Chief Eng, Iwate
1905.12.12     Chief Eng, Sagami
1905.12.25     Chief Eng, Sagami / Chief Eng, Asahi
1906. 1.26 CMDR/E    
1906. 3. 8     Chief Eng, Asahi
1906. 9.28 CAPT/E    
1907. 3.29     EO, Yokosuka NYd
1907. 8.28     Chief Eng, Kashima
1908.12.10     Chief Eng, Maizuru Res.Fleet
1911.12. 1     Chief Eng, 2F
1912.12. 1     Chief Eng, 1F
1913.12. 1 RADM/E   SM, Eng.School
1914. 4. 1     Wait
1915. 3.31 Resv    
1923. 9.11 Resv 2    
1924.12.20 RADM    
1928. 9.11 Ret    
1934. 8. 1     died (66)

TOP of this page Table of Job abbreviationsOki, Tadashi Tottori
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1861. 2. 5     born
    4th Medal  
1874.10.20     Cadet, Nav.Academy
1882. 7.18 E/MID    
1882. 7.27     Crew, Nisshin
1885. 8.11 E/SUBLT    
1885. 9.29     Crew, Tsukushi
1885.12.25     Crew, Tenryu
1888. 2.20     Crew, Tsukushi
1888.10. 6 E/LT    
1889. 5.20     Crew, Jingei
1890. 5.13     Chief Eng, Sasebo TG
1893. 3.13     Crew, Chiyoda / Torp.Chief Eng, Chiyoda
1893. 6.23     Chief Eng, Kaimon
1894. 2. 2     BO, Tatsuta (Trip to UK)
1894. 6. 5     Chief Eng, Tatsuta
1894. 7.13     resigned
1894. 8. 2     Order of Return
1894. 9.21     Chief Eng, Maya
1895. 4.11     Chief Eng, Oshima
1895. 7.29     Inst, Torp.TrainingCenter
1895.12.27     Chief Eng, Hiei / Torp.Chief Eng, Hiei
1896. 4. 1     Chief Eng, Sasebo TC
1896.10.24 E/LCDR    
1897.10. 8     Chief Eng, Chiyoda
1897.12. 1 E/CMDR    
1899. 9.29     Chief Eng, Takasago
1900. 5.15     Chief Eng, Takeshiki GD
1900. 5.20     Chief Eng, Takeshiki GD / Staff, Repair Fac, Takeshiki GD
1902. 7.25     Chief Eng, Takeshiki GD / Staff, Takeshiki Repair Fac
1905. 1.12 E/CAPT   Chief Eng, Takeshiki GD / Staff, Repair Fac, Takeshiki GD
1905.12.12     Chief Eng, Ryojun ND
1906. 1.26 CAPT/E    
1908. 2.21     Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1908.12.10     Chief Eng, Sasebo Res.Fleet
1909. 2. 3     Chief Eng, Ryojun ND
1909.12. 1     Wait
1910.12. 1     Susp
1911.12. 1 RADM/E
Resv
   
1914. 3. 1 Resv 2    
1918. 2. 5 Ret    
1924.12.20 RADM    
1932. 9. 5     died (71)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSato, Kametaro Gunma
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1859. 2.20     born
    4th Medal  
1874.10.20     Prep.Cadet, Nav.Academy
1878. 1. 8     Eng.Cadet
1882. 7. 8     Graduate from Eng.Academy
1882. 7.18 E/MID    
1882. 8.18     Crew, Moshun
1884. 3.22     Work in Yokosuka Barracks
1884. 4.28     Crew, Kongo
1885. 8.11 E/SUBLT    
1885. 9. 9     Work in Yokosuka Barracks
1885. 9.15     BO, Naniwa (Trip to UK)
1885.11.20     Crew, Naniwa
1886. 6.26     Return
1886. 9.13     Crew, Katsuragi
1886.10.11     Crew, Jingei
1888. 2.20     Crew, Kongo
1888. 2.28     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1888. 7. 3     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo / Inst, Eng.Academy
1888.10. 6 E/LT    
1888.11.14     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1889. 5.20     Inst, Eng.Academy
1890. 1.29     Chief Trainer, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy
1890.10.20     Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1891. 8.16     Crew, Hiei / Torp.Chief Eng, Hiei
1891. 8.28     Crew, Takachiho
1891. 9.17     Crew, Takachiho / Torp.Chief Eng, Takachiho
1891.11.20     Chief Eng, Chokai
1894. 2. 2     Chief Eng, Kaimon
1894. 4.23     Chief Eng, Amagi
1894. 7.13     Crew, Yamashiro-maru
1894. 7.17     Crew, Omi-maru
1895. 8.27     Inst, Engineering WTC / Staff, Engineering WTC
1896. 8.13     Chief Eng, Fuso (acting)
1896.10.24 E/LCDR   Chief Eng, Fuso
1897. 4. 1     Chief Eng, Yokosuka TC
1897. 8.20     Chief Eng, Izumi
1897.10. 8     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Harbour, Yokosuka ND
1897.12. 1 E/CMDR    
1898. 3.11     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Harbour, Yokosuka ND / Chief Eng, Izumi
1898. 3.19     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Harbour, Yokosuka ND
1899. 3.22     BO, Yakumo (Trip to Ger)
1899. 4.27     Wait
1899. 8.16     Chief Eng, Izumo
1899.11.10     Wait
1900. 6.23     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1900. 9.11     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Shipping, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1900.12. 6     Staff, B-Eng, Yokosuka ND / Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1902. 4.22     Staff, B-Shipping, Yokosuka ND
1902. 9.13     Chief Eng, Hatsuse
1902.12. 9 E/CAPT   Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1903. 9.26     Chief Eng, Hatsuse
1904. 5.24     Member, Sasebo ND
1904. 7.12     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka / Member, Yokosuka ND
1905. 1. 7     SM, Eng.TrainingCenter
1905. 3.15     SM, Eng.TrainingCenter / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1905.11. 4     SM, Eng.TrainingCenter
1905.12.12     Chief Eng, Maizuru ND
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 9.28     Chief Eng, Ryojun ND
1908.12.10 RADM/E   Chief Eng, Sasebo ND
1909.12. 1     Wait
1910.12. 1     Susp
1911. 4.17 Resv    
1913. 7.26     died (54)

TOP of this page Table of Job abbreviationsSeki, Shigetada Kanagawa
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1863.11.22     born
    4th Medal  
1878. 8.25     Cadet, Nav.Academy
1883. 7.10 E/MID    
1883. 8.11     Crew, Fuso
1884. 4.21     Att, NOS
1884. 4.24     Trip to UK
1886. 4. 7 E/SUBLT    
1887. 5.17     Att, GS-N
1888. 5.14     Att, GSN
1889. 3.24     Return
1889. 4.15     Crew, Takao
1889. 6.27     Chief Eng, Takao (acting)
1889. 8.28 E/LT    
1889. 8.29     Chief Eng, Takao
1890. 2.28     Crew, Takao
1890. 6.21     Chief Eng, Yamato
1891. 1. 7     Eng.Inst, Nav.Academy
1893. 9.11     Eng.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1893.12.20     Chief Eng, Musashi
1896. 1.15     Chief Eng, Takao / Torp.Chief Eng, Takao
1897. 4. 1 E/LCDR   Inst, Nav.College
1897.12. 1 E/CMDR    
1898. 7. 8     Chief Eng, Suma
1899. 5. 1     Chief Eng, Yoshino
1900.10.23     Chief Eng, Asama
1903. 4.12     Chief Eng, Asahi
1905. 1.12 E/CAPT    
1905.12.12     Chief Eng, Ryojun ND
1906. 1.26 CAPT/E    
1907. 9.28     Chief Eng, B-Resv, Kure
1908.12.10     Chief Eng, Maizuru ND
1911. 6. 5 RADM/E    
1912. 7.12     Wait
1913. 3.31 Resv    
1919.11.22 Resv 2    
1924.11.22 Ret    
1924.12.20 RADM    
1945. 3.12     died (82)

TOP of this page Table of Job abbreviationsShigehisa, Atsuyuki Kagoshima
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1853. 1.28     born
1871. 9.25     Cadet, Nav.Academy
1875.10. 9 E/MID    
1875.10.15     Crew, Ryujo
1876. 8.31 E/MID    
1877. 6. 8 E/SUBLT    
1880. 8.12 E/LTJG    
1881. 9.22     Crew, Hosho
1883. 1.28     Member, B-Ship, DoN (EO)
1883. 1.29     Work in Yokosuka (S-Eng)
1883.11. 5 E/LT    
1883.11.30     Crew, Kaimon
1884.10.15     Chief Eng, Kaimon
1885.12.25     Member, B-Ship, DoN
1886. 1.29     Wait
1886. 2. 5     Work in Yokosuka ND
1886. 2.10     Chief Eng, Tenryu
1886. 8. 7     Chief Eng, Naniwa (acting)
1887.10.25 E/LCDR    
1887.10.27     Chief Eng.Inst, Nav.Academy
1888. 6.16     Eng.Inst, Nav.Academy
1891. 8.28     Chief Eng, Naniwa
1892.12.20     Chief Eng, Res, Kure
1893. 1.26 E/CAPT    
1893. 5.20     Chief Eng, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure ND
1895. 3.16     Chief Eng, West Fleet
1895.11.16     Chief Eng, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka ND
1897. 1.29     Chief, B-Eng, Yokosuka ND
1898. 1.24     Chairman, Coal Committee
1901. 7. 5 E/GEN    
1902. 5.24     Chief, B-Eng, Kure ND
1903.11.10     Chief Eng, Kure ND
1904. 8.15     Chief Eng, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure
1905.11. 4     Chief Eng, Kure ND
1905.12.12     Wait
1906. 1.26 RADM/E    
1906.12.12     Susp
1907. 2.14 Resv    
1913. 1.28 Resv 2    
1914. 3. 1 Ret    
1924.12.20 RADM    
1926. 8. 5     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTanabe, Ototetsu Ishikawa
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1860. 7.28     born
    4th Medal  
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1876. 9.30     Cadet, Eng.Course
1881. 7.16 E/MID    
1881. 7.27     Crew, Jingei
1881.11.19     Graduate
1882. 6. 7 E/MID    
1883. 3. 5     Work in B-Ship, DoN (EO)
1883. 3. 6     Work in Yokosuka
1883.11.30     Crew, Kaimon
1885. 6.20 E/SUBLT    
1886. 4.20     Inst, Eng.Academy / VChief Trainer, Eng.Academy (acting)
1887. 7.29     Crew, Hiei
1887.12.24 E/LT    
1888. 2.20     Crew, Musashi
1888. 6. 1     Crew, Tenryu
1888. 6.23     Eng.Inst, Nav.Academy / Crew, Tenryu
1888.10. 8     Eng.Inst, Nav.Academy
1889. 5.20     Crew, Jingei
1890. 5.13     Chief Eng, Banjo
1890. 9.17     Chief Eng, Katsuragi
1892.12.21     VChief, S3, B2, DoN
1893. 5.20     Staff, S2, B-Act, DoN
1894. 9.26     Chief Eng, Yamato
1894.12.23     Chief Eng, Takao
1895. 6.18 E/LCDR   Inst, Nav.College / Staff, S1, B-NA, DoN
1896. 1.31     Inst, Nav.College / Staff, S1, B-NA, DoN / Staff, S1, B-Act, DoN
1896.10.28     Job assistant, teacher, High School of Mercantile Marine
1897. 3. 1     resigned Job assistant
1897. 4. 1     Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1897.12. 1 E/CMDR   BO, Asama (Trip to UK)
1898. 6.24     Chief Eng, Asama
1899. 5.17     Return
1899.12.18     Chief Inst, Eng.Academy
1900. 6. 1 E/CAPT    
1903. 7. 7     Chief, B-Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1903.11.10     Chief Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1904. 2.13     Chief Eng, Sasebo ND
1905.12.12     Chief Eng, Kure ND
1906. 1.26 CAPT/E    
1906. 5. 7     Chief Eng, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure
1907. 3. 8     Chief Eng, Kure ND
1907. 3.13 RADM/E    
1908.12.10     Wait
1909.12.10 Resv    
1916. 7.28 Resv    
1921. 7.28 Ret    
1924.12.20 RADM    
1932.12. 3     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsTomioka, Nobujiro Nagano
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1865.12. 2     born
    4th Medal  
1885. 7.16 E/MID   Graduate from Eng.Academy
1885. 7.26     Crew, Hiei
1886. 7.13 E/MID    
1886. 8.12     Crew, Takachiho
1886.10. 8 E/SUBLT    
1886.10.11     Crew, Amagi
1887. 2.16     Crew, Kongo
1888. 2.20     Crew, Jingei
1889. 5.20     Crew, Kongo / Torp.Chief Eng, Kongo
1889. 8.28 E/LT    
1890. 7.17     Eng.Inst, Nav.Academy
1893. 6.23     Eng.Inst, Nav.Academy / Chief Eng, Hosho
1893.12.20     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy
1894. 2. 2     Staff, B-Insp, Ord.Arsnl
1895. 6.26     Crew, Yoshino
1895. 7.29     Chief Eng, Oshima
1895.11.15     Chief Eng, Tenryu
1896. 4. 1     Chief Eng, Tenryu / DC, Tenryu
1896.11. 6     BO, Fuji (Trip to UK)
1896.11.21     DC, Fuji
1897.10.31     Return
1897.12. 1 E/LCDR   Chief Eng, Sasebo TC
1898. 6.28 E/CMDR    
1898.10. 1     Staff, B-Eng, Kure ND / Staff, B-Harbour, Kure ND
1899. 6.12     Staff, B-Eng, Kure ND
1900. 5.20     Staff, B-Eng, Kure ND / Staff, B-Shipping, Kure ND
1900. 5.24     Staff, B-Eng, Kure ND / Staff, B-Shipping, Kure ND / Chief Eng, B-Resv, Kure
1900.10.23     Staff, B-Eng, Kure ND / Staff, B-Shipping, Kure ND
1901.10. 1     Chief Eng, Fuji
1905. 1.12 E/CAPT    
1905.11. 4     Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1906. 1.26 CAPT/E    
1908.12.10     Chief Eng, Yokosuka Res.Fleet
1909.12. 1     Chief Eng, Sasebo ND
1910.12. 1     Chief Eng, 1F
1911.12. 1 RADM/E   Chief Eng, Yokosuka ND
1912.12. 1     Wait
1913. 5.31 Resv    
1921.12. 2 Resv 2    
1924.12.20 RADM    
1926.12. 2 Ret    
1928. 1. 2     died (62)

TOP of this page Table of Job abbreviationsWatanabe, Kinzo Tokyo
Engineer general

Date Rank Other title Job
1840.11.13     born
1872. 2.15 3rd engineer of construction   Work in Yokosuka (Department of Industry)
1872.10.19 C/LTJG    
1873.11.18 C/LT    
1874.10.14     Inst, Nav.Academy
1874.10.15     Work in Yokosuka detach, Nav.Academy
1876. 1.13     Work in Yokosuka detach, Nav.Academy / Work in Yokosuka SB
1876. 2.10     Chief, S-Mech, SBYd
1876. 3.17 C/CMDR   Inst, Nav.Academy
1876. 4.20     Member, Yokosuka SB
1876. 8.31 T/CMDR    
1876. 9.16     Member, Yokosuka SB / Work in Yokosuka detach, Nav.Academy
1876.10.13     Member, Yokosuka SB / Chief, Yokosuka detach, Nav.Academy (acting)
1878.11.21 E/CMDR    
1878.11.25     Chief, S-Shipbuild, Yokosuka SB / Chief, Yokosuka detach, Nav.Academy (acting)
1879.12. 5 T/CMDR    
1879.12. 8     Chief, Yokosuka detach, Nav.Academy (acting)
1880. 1.26 T/CAPT    
1880.11.30     VChief, Yokosuka SB
1883.12.15 T/CAPT   VChief, Yokosuka SB
1884.12.15     Chief, B-Insp, Yokosuka SB
1886. 2.24     Chief, S-Mech, Yokosuka SB
1886. 5. 8 Navy Engineer 1   Chief, S-Mech, Yokosuka SB / Staff, B-Buying, DoN
1886. 5.24     VChief, B-Shipbuild, Yokosuka ND / VChief, Yokosuka SB / Chief, S-Mech, Yokosuka SB
1886.11. 9 T/CAPT    
1886.11.11     VChief, B-Shipbuild, Yokosuka ND / Chief, S-Mech, B-Shipbuild, Yokosuka ND / VChief, Yokosuka SB / Chief, S-Mech, Yokosuka SB / Staff, B-Buying, DoN
1888. 2. 3     VChief, B-Shipbuild, Yokosuka ND / Chief, S-Mech, B-Shipbuild, Yokosuka ND / VChief, Yokosuka SB / Chief, S-Mech, Yokosuka SB
1889. 5.29     Susp
1891. 7.23 T/GEN
Resv
   
1896. 4. 1 E/GEN    
1900.11. 1 Resv 2    
1905.11. 1 Ret    
1906. 1.26 RADM/E    
1913.12. 3     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYagi, Yoshitame Tokyo
Engineer general

Date Rank Other title Job
1845.10. 1     born
1872. 2. 2     14th grade officer
1872. 4. 4     Crew, Tsukuba
1872. 5.22 SUBLT    
1873. 9.18 E/SUBLT    
1874. 6.12     Work in Nav.Academy
1874. 9.25 E/LTJG    
1877.12.15 E/LT    
1879. 9. 2     Crew, Fuso
1882. 9. 8 E/LCDR    
1884. 1.14     Assist Staff, Mid Fleet
1885. 4.28     Temp.Crew, Tsukushi
1885.12.28     Chief, B-Eng, Readiness Flotilla / Chief Eng, flagship
1887. 7.18     Dir, Eng.Academy (acting)
1887.10.25 E/CAPT    
1887.10.27     Dir, Eng.Academy
1889. 5.15     Chief Eng, Resv, Kure ND
1889. 5.29     Dir, Eng.Academy
1893. 6.23     Wait
1894. 6.24     Susp
1894. 7.25     Chief Eng, Yokosuka ND / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka ND
1895.11.16     Wait
1896.12. 5     Susp
1898. 5.16 E/GEN
Resv
   
1904. 2.22     died (58)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamamoto, Naonori Tokyo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1860. 3.20     born
    4th Medal  
1873.10.27     Cadet, Nav.Academy
1874. 3.     Eng.Cadet
1878. 8.11     Crew, Kongo
1879. 8. 9 E/MID    
1879. 9.18     Crew, Fuso
1881. 4. 1     Crew, Seiki
1881. 6. 7 E/MID    
1881.11. 4 E/SUBLT    
1883. 5. 1     Work in Eng.Academy
1883. 5. 3     Inst, Eng.Academy / Trainer, Eng.Academy (acting)
1885. 1.15     Crew, Raiden
1885. 6.20 E/LTJG    
1885. 9. 9     Work in Yokosuka Barracks
1885. 9.15     BO, Takachiho (Trip to UK)
1886. 6.30     Crew, Takachiho
1886. 7. 3     Return
1886.12.21 E/LT    
1887.11.18     Work in Onohama SB
1889. 8.12     Chief Eng, Akagi
1890. 5.13     Eng.Inst, Nav.Academy
1890. 6.21     Eng.Inst, Nav.Academy / Chief Eng, Tenryu
1890.11.26     Eng.Inst, Nav.Academy
1891. 1.16     Eng.Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy
1891.11.20     Chief Eng, B-Atk, Yokosuka TG
1893. 3.21     Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1893. 6.23     Chief Eng, Naniwa (acting)
1894. 1.10 E/LCDR   Chief Eng, Naniwa
1895.11.30     Chief Eng, Naniwa / Torp.Chief Eng, Naniwa
1896. 2.20     Chief Eng, Hashidate
1896. 7.24     BO, Yashima (Trip to UK)
1896.12.11     Chief Eng, Yashima
1897.11.30     Return
1897.12. 1 E/CMDR    
1897.12.27 E/CAPT    
1899. 3.22     Wait
1899. 6.12     Chief Eng, B-Harbour, Yokosuka ND
1900. 5.20     SM, Eng.TrainingCenter
1901. 3. 5     Chief, B2, NEC
1902.11. 8     Chief, B-Eng, Maizuru ND
1903. 7. 7     Chief, B-Eng, Maizuru ND / Chief Eng, Maizuru Res.Fleet
1903.11.10     Chief Eng, Maizuru ND / Chief Eng, B-Resv, Maizuru
1904. 7.12     Chief Eng, Maizuru ND
1905.11. 2 E/GEN    
1905.12.12     Wait
1906. 1.26 RADM/E    
1906.11.30 Resv    
1916. 3.20 Resv 2    
1921. 3.20 Ret    
1924.12.20 RADM    
1929. 9. 2     died (69)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYamazaki, Tsurunosuke Saga
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1860. 4. 4     born
    3rd Medal  
1877. 1.16     Cadet, preliminary course, Nav.Academy
1878. 1. 8     Cadet, Eng.Course
1882. 7. 8     Graduate from Eng.Academy
1882. 7.18 E/MID    
1882. 7.27     Crew, Amagi
1883. 9.22     Study in Eng.Academy
1884. 7.14     Crew, Kaimon
1885. 8.11 E/SUBLT    
1886. 9.13     Crew, Katsuragi
1886.10.11     Crew, Jingei
1888. 2.20     Crew, Hiei
1888. 2.28     Crew, Hiei / Torp.Chief Eng, Hiei
1888. 6.23     Eng.Inst, Nav.Academy (acting)
1888.10. 6 E/LT    
1888.10. 8     Eng.Inst, Nav.Academy
1889. 5.27     BO, Chiyoda (Trip to UK)
1890. 1.10     Torp.Chief Eng, Chiyoda
1891. 4.11     Return
1891. 6.11     Crew, Chiyoda / Torp.Chief Eng, Chiyoda
1892. 5.30     Chief Eng, Kaimon
1893. 6.23     Member, N2, NGS
1893.12.20     Member, N2, NGS / Inst, Nav.College
1894. 6. 8     Chief Eng, Hiei
1895. 6.18     Eng.Inst, Nav.Academy
1895.12.27 E/LCDR   EO, Chinen
1896. 7.20     Chief Eng, Chinen
1897.10. 8     Staff, B-Eng, Kure ND / Staff, B-Harbour, Kure ND
1897.12. 1 E/CMDR   Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1898.12.12     Inst, Nav.College / Staff, S-Eng, B-NA, DoN
1900. 5.20     Staff, NSC (B2)
1901. 2. 4     Chief Eng, Fuji
1901.10. 1 E/CAPT   Chief Eng, Resv, Kure ND / Staff, B-Shipping, Kure ND / Staff, B-Eng, Kure ND / Member, Kure ND
1902. 5.24     Chief, B-Eng, Maizuru ND
1902.11. 8     Staff, NSC
1903.12.28     Chief Eng, 2F
1905.12.12     Staff, NSC (B4)
1906. 1.26 CAPT/E    
1906. 5.22     Chief, B2, NEC / Staff, NSC
1906. 9.28     Chief, B2, NEC
1907. 9.23     Chief, B3, NEC
1907. 9.28     Chief Eng, Yokosuka ND
1907.12.10     Chief Eng, Yokosuka ND / SM, Eng.School
1908. 2.21     Chief Eng, Yokosuka ND
1908. 8.28 RADM/E    
1911. 6.15     Wait
1912. 6.15 Resv    
1914.11. 2     councilor, Veterans' association
1916. 4. 4 Resv 2    
1921. 4. 4 Ret    
1924.12.20 RADM    
1932.12. 8     died (72)

TOP of this page Table of Job abbreviationsYokoyama, Masayasu Tokyo
Rear admiral (engineer)

Date Rank Other title Job
1859.10.15     born
    4th Medal  
1872. 7.22     Prep.Cadet, Nav.Academy
1874. 7.     Cadet, Nav.Academy
1878. 9.     Crew, Hiei
1879. 4.17     Return
1880. 5.19 E/MID    
1880. 6.10     Crew, Raiden
1880.12. 4     Crew, Jingei
1882. 6. 7 E/MID    
1883. 2.20     Crew, Hiei
1883.11. 2 E/SUBLT    
1885.12. 6     Work in Nagaura TC
1886.12.21 E/LT    
1886.12.23     Work in Nagaura TC
1887.12.22     Crew, Tsukushi
1888.11.18     Crew, Takachiho
1890. 1.29     Chief Trainer, Eng.Academy / Inst, Eng.Academy
1890. 9.20     Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1891. 8.28     Crew, Matsushima
1891.12.14     BO, Matsushima (Trip to Fr)
1892.10.19     Return
1892.12.27     Inst, Eng.Academy / Staff, Eng.Academy
1893. 1.15     Chief Eng, Tsukushi
1893. 6.23     EO, Akitsushima
1893.12.19     Chief Eng, Akitsushima (acting)
1894. 1.10 E/LCDR   Chief Eng, Akitsushima
1895. 8.27     Chief, Engineering WTC
1897. 6. 7     Chief Eng, Yoshino
1897.12. 1 E/CMDR    
1898.11. 2     Chief Eng, Chinen
1899. 3.22     BO, Hatsuse (Trip to UK)
1900. 8. 1     Chief Eng, Hatsuse
1901. 4.15     Return
1901.10. 1 E/CAPT   SM, Eng.TrainingCenter
1903.12.28     SM, Eng.TrainingCenter / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka
1904. 2.24     SM, Eng.TrainingCenter / Chief Eng, B-Resv, Yokosuka / Member, Yokosuka ND
1904. 7.12     SM, Eng.TrainingCenter / Member, Yokosuka ND
1905. 1. 7     Chief Eng, Ryojun ND
1905.12.12     Chief Eng, Sasebo ND / Chief Eng, B-Resv, Sasebo
1906. 1.26 CAPT/E    
1907.11.22     Chief Eng, Sasebo ND
1908. 8.28 RADM/E    
1908.12.10     Chief Eng, Kure ND
1909.12. 1     Wait
1910.12. 1     Susp
1911. 4.17 Resv    
1915.10.15 Resv 2    
1920.10.15 Ret    
1924.12.20 RADM    
1933. 4.21     died (73)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003