Graduates of Naval Academy class 54th

TOP page People TOP

Rear admiral Fukumura, Toshiaki
Captain Asada, Shiroku Funaki, Tadao
Ikeda, Shusaku Nakamura, Shozo
Sakinaga, Yoshiro
Commander Daimatsu, Shozo Doi, Kazuo
Iguchi, Kaneo Imai, Shujiro
Inoue, Iwao Kameda, Tadashi
Kano, Seinosuke Kawamura, Furao
Muroi, Suteji Nakajima, Chikataka
Nakayama, Sadayoshi Oishi, Soji
Sugita, Toshizo Takahashi, Shoichi
Tanioka, Heihachiro Terai, Yoshimori
Yamaguchi, Moriyoshi
Lieutenant Kashima, Hagimaro
Lieutenant Junior grade Mikami, TakuFukumura, Toshiaki Kumamoto Naval Academy 54th (41/68)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1905.10. 2     born
    5th Medal  
1926. 3.27 MID   Crew, Izumo
1927. 1.20     Crew, Mutsu
1927.10. 1 SUBLT    
1927.10.30     Torp.School Trainee
1928. 1.10     Kasumigaura fg Trainee
1928. 1.29     Torp.School Trainee
1928. 3. 9     Gun.School Trainee
1928. 6. 1     Crew, Jingei
1928.12.10     Crew, Yura
1929. 5.15     Member, 27sg
1929.11.30 LTJG   Assist Staff, 1st Expeditionary Fleet
1930. 4. 1     Crew, Kirishima
1930.11.10     Crew, Izumo
1931. 9. 1     Member, 5dg
1931.11. 2     Crew, Namikaze
1932. 2. 5     Assist Staff, 3F
1932.10. 1     Member, Shanghai lg / Assist Staff, 3F
1932.11. 1     Member, Yokosuka ND
1932.12. 1 LT   Ope.TrainingShip Nav.Course
1933. 5.25     Chief Nav, I-62 / DC, I-62
1935. 4.10     EO, I-71
1935.12.24     Chief Nav, I-71 / DC, I-71
1936. 4.20     Chief Nav, I-69 / DC, I-69
1936.12. 1     Chief Nav, I-1 / DC, I-1
1937.12. 1     Chief Nav, Nojima
1938. 6.15     Chief Nav, Komahashi / DC, Komahashi
1938.11.15 LCDR    
1939.11.15     CO-Sub, Ro-34
1940.11. 5     Staff, 3Ss
1941. 4.10     Staff, 6F
1942.11.15     Member, Kure ND
1942.11.20     CO-Sub, I-159
1943. 2.15     Assist Staff, 8Ss
1943. 2.23     CO-Sub, I-27
1943.11. 1 CMDR    
1944. 5.15 RADM
(Double promotion)
  KIA (38)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.