Graduates of Naval Academy class 50th

TOP page People TOP

Vice-admiral Matsumura, Kanji
Rear admirals Ankyu, Eitaro Awanohara, Hitoshi
Emi, Tetsushiro Fukami, Morio
Hashimoto, Uroku Horinouchi, Miyoshi
Ikeda, Akira Iwagami, Jiichi
Izumi, Fukujiro Kajiwara, Masami
Kikkawa, Kiyoshi Kotaki, Hisao
Kumon, Shigenori Maekawa, Shinichiro
Miya, Yujiro Oka, Iwao
Ono, Itaru Ozaki, Toshiharu
Sanada, Yuji Shiwa, Kotora
Sugi, Toma Tamura, Saburo
Tanii, Tamotsu Uchino, Shinichi
Wakatsuki, Ryuzo Yano, Kanji
Captains Amano, Moritaka Doi, Yoshiji
Fujio, Katsuo Fujita, Hiroshi
Fujita, Kikuichi Hidaka, Shinsaku
Horiuchi, Toyoaki Imazato, Yoshimitsu
Inoue, Kenichi Ishihara, Uichi
Kawasaki, Matsuhei Kawase, Kaoru
Koyama, Tadashi Kushihiki, Masao
Makiuchi, Tadao Matsuki, Michiyo
Matsunaga, Keisuke Mita, Kunio
Miyata, Yujiro Murota, Yoshinobu
Nagai, Sumitaka Nagaishi, Masataka
Nakamura, Takeo Nakano, Minoru
Negi, Junichi Okamura, Motoharu
Omae, Toshikazu Sato, Tsuyoshi
Seto, Kikuta Shiba, Katsuo
Shibata, Bunzo Shintani, Kiichi
Suzuki, Masakane Takasaki, Yoshihiko
Takase, Goro Takashima, Takanori
Terai, Kunizo Terasaki, Ryuji
Terashima, Masayoshi Todoroki, Mansaku
Tonaki, Shutei Tsukida, Osamu
Ukita, Hideie Wachi, Kozo
Watanabe, Yoshio Yoshida, Hidemi
Yoshida, MasayoshiMatsumura, Kanji Yamaguchi Naval Academy 50th (182/272)
Vice-admiral

Date Rank Other title Job
1899.11. 5     born
1922. 6. 1 MID   Crew, Izumo
1923. 2.12     Crew, Hosho
1923. 9.16 SUBLT    
1923.12. 1     Gun.School Bas.Course
1925.12. 1 LTJG   Member, 17sg
1926.12. 1     Crew, Ro-15
1927.12. 1 LT   Torp.School Adv.Course
1928.12.10     Chief Nav, I-54 / DC, I-54
1930.12. 1     Crew, Ro-62
1932. 9.24     Crew, Ro-66
1933. 4.10     Chief Torp, I-5 / DC, I-5
1935. 2.28     CO-Sub, Ro-65
1935.11.15 LCDR    
1937. 3.20     Sub.School A-Course
1937. 7.31     CO-Sub, Ro-66
1937.12. 1     CO-Sub, Ro-61
1938.11.15     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1939.11.30     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Torp.School / Inst, Nav.School
1940.11.15 CMDR    
1941.10.31     CO-Sub, I-21
1942. 3.16     Inst, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd / Inst, Torp.School / Inst, Nav.School / Inst, Eng.School / Inst, Const.School
1942. 4.15     Inst, Sub.School / Staff, B-Rsch, Sub.School / Staff, B-Sub, Kure NYd
1944. 3.24     Inst, Sub.School / Staff, B-Rsch, Sub.School
1944. 5. 1 CAPT    
1944. 9.12     CO, 24sg
1944.11.18 VADM
(Double promotion)
  KIA (45)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAnkyu, Eitaro Fukui Naval Academy 50th (95/272)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1901. 6. 5     born
1922. 6. 1 MID   Crew, Izumo
1922.10.14     Crew, Aso
1924. 4. 1 SUBLT   Crew, Hosho
1924. 7. 4     Gun.School Bas.Course
1924.12.10     Torp.School Bas.Course
1925. 4.20     Crew, Nisshin
1925.12. 1 LTJG    
1926.12. 1     Crew, Ro-59
1927.12. 1     Member, Kure ND
1927.12.28     DC, Ondo
1928.12. 1     Member, Yokosuka ND
1928.12.10 LT   Torp.School Adv.Course
1929.11.30     Sub.School B-Course
1930. 4. 1     Crew, Ro-65
1931. 2. 5     Chief Torp, I-22 / DC, I-22
1932. 3.26     Chief Torp, I-56 / DC, I-56
1932. 6.27     Chief Torp, I-57 / DC, I-57
1934.11.15     Adj, Sub.School / Inst, Sub.School
1935.11.15 LCDR    
1936.12. 1     CO-Sub, I-23
1938. 3.19     Sub.School A-Course
1938. 7.30     CO-Sub, I-53
1939.11.20     Staff, B-Sub, Kure NYd / TInsp, B-Shipbuild, Kure NYd / TInsp, B-Torp, Kure NYd
1940.11.15 CMDR    
1941. 8.25     CO-Sub, I-1
1942.10.31     Member, Kure ND
1942.11.17     Assist Staff, 6F
1942.12. 5     CEO, I-38
1943. 1.31     CO-Sub, I-38
1944. 2.15     Inst, Sub.School / Staff, B-Rsch, Sub.School
1944. 3. 6     CO-Sub, I-38
1944. 3.15     Member, Kure ND
1944. 5. 1 CAPT    
1944. 5.20     Inst, Sub.School / Staff, B-Rsch, Sub.School
1945. 3.15     CO, 33sg / CO-Sub, Ro-64
1945. 4.12 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviationsAwanohara, Hitoshi Nagano Naval Academy 50th (153/272)
Rear admiral

Date Rank Other title Job
1900.12.11     born
    4th Medal  
1922. 6. 1 MID   Crew, Asama
1923. 2.12     Crew, Hyuga
1923. 9.20 SUBLT    
1923.12. 1     Gun.School Bas.Course
1924. 4. 1     Torp.School Bas.Course
1924. 7. 4     Crew, Yahagi
1924.12. 1     Member, Yokosuka ND
1924.12.16     Member, Yokosuka fg
1925. 6. 1     Member, Kasumigaura fg
1925. 7.15     Kasumigaura fg Airship.Course
1925.12. 1 LTJG    
1926. 5. 1     Assist Staff, GF
1926. 5. 5     Assist Staff, GF / Member, Yokosuka fg
1927. 5.14     Member, Kasumigaura fg
1927.12. 1 LT   Member, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1929.11.30     Kasumigaura fg Exp.Course
1930. 6. 1     Training fg Exp.Course
1930.12. 1     DC, Kasumigaura fg / Inst, Kasumigaura fg
1931. 6. 1     Att, NAC (B-Adm)
1932.11.15     DC, Kamoi
1933. 1. 4     DC, Notoro
1933. 5.20     Crew, Ashigara
1933. 9. 9     Crew, Aoba
1934. 2. 1     DC, Aoba
1934.11. 1     Inst, Yokosuka fg / DC, Yokosuka fg
1935.10.31     DC, Kure SC / Inst, Kure SC
1935.11.15 LCDR    
1936.11.16     Inst, Nav.Academy / Member, Kure fg
1937. 4. 1     Inst, Nav.Academy / Trainer, Nav.Academy / Member, Kure fg
1937.12. 1     Member, Kure fg
1937.12.15     Chief Air, Kure fg / EO, Chitose
1938. 1. 8     Chief Air, Kure fg
1938. 7.30     Chief Air, Kagu-maru
1938.12.15     Inst, Yokosuka fg
1939.10.15     Assist Staff, 2Cfg
1939.11.16     Chief Air, 13fg
1940.11.15 CMDR   Chief Air, Omura fg / Inst, Omura fg
1941.11.17     Chief Air, Kisarazu fg
1942. 4. 1     Chief Air, Shinchiku fg
1942.11. 1     Att, NAC
1942.11.25     Staff, NAC / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-Read, DoN / Staff, B-Trans, DoN
1943. 6.25     Staff, NAC / Staff, B-NA, DoN / Staff, B-Read, DoN / Staff, NTpC
1944. 1. 1     CO, 1021fg
1944. 5. 1 CAPT    
1944. 8. 2 RADM   KIA (43)

TOP of this page Table of Job abbreviations


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003