Engineer officers, in the cradle era

TOP page People TOP


In the cradle era

Vice-admirals  Rear admirals  Captains and lower ranks  Converted to other sectionsVice-admirals Date, Tadakichi Funabashi, Zenya
Ichikawa, Kiyojiro Irisawa, Toshio
Kamo, Iwao Kisaki, Kosuke
Miyahara, Jiro Nakajima, Yosohachi
Takeda, Hideo Yamada, Einosuke
Yamamoto, Yasujiro Yoshida, Teiichi
Yuchi, Teikan

Rear admirals Fujii, Terugoro Fukami, Shosaburo
Gejo, Otomaru Hara, Sanekazu
Hida, Hamagoro Hidejima, Kumaroku
Hirabe, Teiichi Ito, Shigeji
Miyake, Kozo Mizutani, Yoshihiko
Murata, Aikichi Nagamine, Yoshimitsu
Nakajima, Ichiemon Oki, Tadashi
Sato, Kametaro Seki, Shigetada
Shigehisa, Atsuyuki Tanabe, Ototetsu
Tomioka, Nobujiro Watanabe, Kinzo
Yagi, Yoshitame Yamamoto, Naonori
Yamazaki, Tsurunosuke Yokoyama, Masayasu

Engineer Captain Saito, Toshimasa

Constructor General Oki, Harukichi
Ordnance Generals Taneda, Uhachiro
Kodama, Toshikata Odate, Genzaburo
Sawa, Kannojo Seto, Kikujiro

Top of this page

TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.