Deck officers, in the cradle era

TOP page People TOP


In the cradle era

Emperors  Imperial family  Admirals of the Fleet  Admirals  Vice-admirals  Rear admirals  Captains and lower ranksEmperors Emperor Meiji
Emperor Taisho
Emperor Showa

Imperial family
Admirals of the Fleet Prince Hiroyasu, Fushimi Prince Takehito, Arisugawa
Prince Yorihito, Higashifushimi
Rear admiral Prince Hirotsune, Kacho
Captain Prince Kikumaro, Yamashina

Admirals of the Fleet Inoue, Yoshika Ito, Sukeyuki
Saigo, Tsugumichi Togo, Heihachiro

Admirals Kabayama, Sukenori Kawamura, Sumiyoshi
Samejima, Kazunori Shibayama, Yahachi
Uryu, Sotokichi

Vice-admirals Abo, Kiyoyasu Aiura, Norimichi
Akamatsu, Noriyoshi Arai, Aritsura
Arichi, Shinanojo Enomoto, Takeaki
Inoue, Yoshitomo Ito, Sukemaro
Ito, Toshiyoshi Kimotsuki, Kaneyuki
Kurooka, Tate Maki, Nagayoshi
Matsumura, Junzo Miura, Isao
Mochihara, Heiji Nakamuta, Kuranosuke
Nashiba, Tokioki Nire, Kagenori
Onomoto, Tomomichi Taketomi, Kunikane
Tsuboi, Kozo Tsunoda, Hidematsu

Rear admirals Arikawa, Sadashiro Fukushima, Takanori
Funaki, Rentaro Ijuin, Kanehiro
Isobe, Kaneyoshi Kodama, Toshikuni
Matsumura, Masanaga Motoyama, Susumu
Nomura, Tadashi Oda, Toru
Ogata, Koreyoshi Ota, Morizane
Sakai, Tadatoshi Sato, Shizuo
Serata, Tasuku Sugi, Morimichi
Takagi, Eijiro Takino, Naotoshi
Tanaka, Tsunatsune Tokuhisa, Takenobu
Yamazaki, Kagenori Yanagi, Narayoshi
Yoshijima, Tokiyasu

Captains Akatsuka, Genroku Hatta, Yujiro
Hattori, Senzo Ijichi, Koichi
Izuki, Ichiro Kashiwabara, Nagashige

Lieutenent commanders Katsu, Koroku Sugano, Kakubei

Lieutenants Seki, Bumpei Sone, Toshitora

Top of this page

TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.