Paymaster section officers

TOP page People TOP


Until 1897 1898-1907 1908 or later Graduates of Paymaster AcademyPaymaster section (until 1897)

Originally deck officer, cradle era
Paymaster General Honshuku, Takumei

Paymaster section, cradle era
Vice-admirals (paymaster) Aihara, Masukatsu Fukunaga, Kichinosuke
Rear admirals (paymaster) Arima, Sumiyuki Doi, Junnosuke
Hachisu, Toru Hasegawa, Sadao
Kamiyama, Masayoshi

1885 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Nakadai, Junkichi Shisa, Masaru
Rear admirals (paymaster) Mano, Hideo Nara, Masashi
Toriyama, Yoriji Yano, Jotaro

1886 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Akiyama, Tokichi Harada, Hiroshi
Murakami, Keijiro Sakura, Kotaro
Rear admirals (paymaster) Iwamura, Kaneyoshi Kato, Hachitaro
Toki, Yutaka Utsunomiya, Kanae

1887 commissioned
Rear admiral (paymaster) Fujita, Tsunetaka

1888 commissioned
Rear admiral (paymaster) Sagara, Kiyoshi

1889 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Shimizu, Usuke

1890 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Sano, Yuji
Rear admirals (paymaster) Sano, Renzaburo Yamazaki, Hikonoshin

1891 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Yamazaki, Hinata
Rear admiral (paymaster) Shimazaki, Renpei

1893 commissioned
Paymaster General Kawaguchi, Takesada

1895 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Fukamizu, Sadakichi
Rear admirals (paymaster) Aihara, Bunshiro Akiba, Kotaro

1896 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Hisano, Takumi

1897 commissioned
Rear admirals (paymaster) Saito, Yoshitaro Tokunaga, Akira
Toyoshima, Seitaro Uto, Heizo


Paymaster section (1898-1907)

1898 commissioned
Rear admirals (paymaster) Nakano, Shigaharu Yoshimura, Hiroshi

1899 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Maki, Mitsuyoshi Nagayasu, Shinjiro

1900 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Kashiwagi, Masafumi
Rear admirals (paymaster) Hattori, Masayuki Hayashi, Yoshiro
Iida, Kyutaro Tanamachi, Isokichi

1901 commissioned
Rear admiral (paymaster) Ishikura, Shunkan

1902 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Kato, Ryoichi

1903 commissioned
Rear admirals (paymaster) Hattori, Kunimitsu

1904 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Gyobu, Hitoshi
Rear admirals (paymaster) Kokubu, Ryokichi Ota, Ichiro

1905 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Iritani, Kiyonaga Tannawa, Toshio
Rear admiral (paymaster) Yokomi, Hoichi

1906 commissioned
Rear admirals (paymaster) Masuda, Jiro Serizawa, Masato

1907 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Murakami, Haruichi
Rear admiral (paymaster) Nagamiya, Niozo


Paymaster section (1908 or later)

1908 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Ikebe, Yasuo
Rear admirals (paymaster) Osada, Masayoshi Yoshimura, Umekichi

1909 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Takei, Daisuke
Rear admirals (paymaster) Kumao, Sakae Miwa, Hiroshi
Captain (paymaster) Suzuki, Hiroshi

1910 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Hirai, Hiroshi Sasaki, Juzo
Takahashi, Shiro
Rear admirals (paymaster) Kawada, Kosaburo Motomatsu, Naoto

1911 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Araki, Hikosuke Otsuka, Takeo
Suzuki, Toru
Rear admirals (paymaster) Ikeda, Heisaku Kuwakubo, Toshitsugu
Nanri, Masaji

1912 commissioned
Vice-admirals (paymaster) Honda, Masuzo Kanaya, Takaichi
Mogi, Tomokazu
Rear admiral (paymaster) Takamatsu, Chozo

1913 commissioned
Vice-admiral (paymaster) Hisatake, Kaizo
Rear admirals (paymaster) Ishiguro, Toshiyoshi Kano, Kinzaburo


Graduates of Naval Paymaster Academy

Graduates of Naval Paymaster Academy class 1st
Vice-admirals (paymaster) Kataoka, Kakutaro Konno, Itsuya
Yamamoto, Ushinosuke
Rear admirals (paymaster) Arakawa, Shin Kuwahara, Ken
Sano, Yoshisue Yoshimura, Takeo

Graduates of Naval Paymaster Academy class 2nd
Vice-admirals (paymaster) Morishima, Taneo Shirakami, Kimitaro
Yokoo, Iwao Yonehana, Tokutaro
Rear admirals (paymaster) Korekawa, Junosuke Suzuki, Tsuneji
Watanabe, Sasuke

Graduates of Naval Paymaster Academy class 3rd
Vice-admirals (paymaster) Nakamura, Teisuke Nishino, Sadaichi
Tamemoto, Hiroatsu Yamamoto, Kameji
Rear admirals (paymaster) Hayakawa, Teikichi Inui, Toshitaka
Kato, Nobuo Kawamura, Ko
Kuratomi, Tomogoro Yamaguchi, Hajime
Yoshikawa, Sunao

Graduates of Naval Paymaster Academy class 4th
Vice-admiral (paymaster) Omatsuzawa, Bunpei
Rear admirals (paymaster) Adachi, Matahiko Aiura, Jiro
Iwasaki, Mitsu Kidera, Kanji
Kuwabara, Hideo Miyakawa, Goro
Oka, Yasuzo

Graduates of Naval Paymaster Academy class 5th
Rear admirals (paymaster) Inaoka, Arata Iwanari, Yoshimitsu
Kitamura, Motoharu Kitazaki, Kitaru
Nagano, Masatoshi Shimazu, Izuo
Suzuki, Hisashi Torii, Shinichi

Graduates of Naval Paymaster Academy class 6th
Rear admirals (paymaster) Araki, Shinichi Igawa, Kazuo
Kiyofuji, Katsuji Maida, Chikaji
Miyamoto, Masamitsu Nanbu, Chuzo
Shimazu, Soji Tomatsu, Nobuzo
Tsutsumi, Kyoji

Graduates of Naval Paymaster Academy class 7th
Rear admirals (paymaster) Nakagaki, Sengoro Tokita, Gonzo

Graduates of Naval Paymaster Academy class 8th
Rear admiral (paymaster) Furukawa, Kaneyoshi
Captains (paymaster) Hatsumi, Eigoro Taira, Tokiji
Yamaoki, Hoichi

Graduates of Naval Paymaster Academy class 9th
Captains (paymaster) Matsunoya, Takesaburo Oku, Sanji

Graduates of Naval Paymaster Academy class 10th
Rear admiral (paymaster) Matsuoka, Kaichi
Captain (paymaster) Osuga, Sadao

Graduates of Naval Paymaster Academy class 11th
Rear admirals (paymaster) Usui, Shozo Yamamoto, Tohei

Graduate of Naval Paymaster Academy class 13th
Rear admiral (paymaster) Yukifuji, Nobuo

TOP of this page

TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2002.