Escort vessels

TOP page INDEX Vessels


EscortsShimushu class Shimushu Kunashiri Hachijo Ishigaki
EscortsEtorofu class Etorofu Matsuwa Sado Oki Mutsure
Iki Tsushima Wakamiya Hirado Fukue
Amakusa Manju Kanju Kasado
EscortsMikura class Mikura Miyake Awaji Nomi Kurahashi
Yashiro Chiburi Kusagaki
EscortsUkuru class Ukuru Hiburi Daito Shonan Kume
Ikuna Shisaka Sakito Mokuto Habuto
Okinawa Amami Aguni Shinnan Yaku
Chikubu Kozu Hodaka Ikara Ikuno
Inagi Habushi Ojika Kanawa Uku
Takane Kuga Shiga Io
EscortsC type CD-1 CD-3 CD-5 CD-7 CD-9
CD-11 CD-13 CD-15 CD-17 CD-19
CD-21 CD-23 CD-25 CD-27 CD-29
CD-31 CD-33 CD-35 CD-37 CD-39
CD-41 CD-43 CD-45 CD-47 CD-49
CD-51 CD-53 CD-55 CD-57 CD-59
CD-61 CD-63 CD-65 CD-67 CD-69
CD-71 CD-73 CD-75 CD-77 CD-79
CD-81 CD-85 CD-87 CD-95 CD-205
CD-207 CD-213 CD-215 CD-217 CD-219
CD-221 CD-225 CD-227
EscortsD type CD-2 CD-4 CD-6 CD-8 CD-10
CD-12 CD-14 CD-16 CD-18 CD-20
CD-22 CD-24 CD-26 CD-28 CD-30
CD-32 CD-34 CD-36 CD-38 CD-40
CD-42 CD-44 CD-46 CD-48 CD-50
CD-52 CD-54 CD-56 CD-60 CD-64
CD-66 CD-68 CD-72 CD-74 CD-76
CD-82 CD-84 CD-102 CD-104 CD-106
CD-112 CD-118 CD-124 CD-126 CD-130
CD-132 CD-134 CD-138 CD-144 CD-150
CD-154 CD-156 CD-158 CD-160 CD-186
CD-190 CD-192 CD-194 CD-196 CD-198
CD-200 CD-202 CD-204
Patrol boatsPB-1 class PB-1 PB-2
Patrol boatsPB-31 class PB-31 PB-32 PB-33 PB-34 PB-35
PB-36 PB-37 PB-38 PB-39
Patrol boatPB-46
Patrol boatPB-101
Patrol boatPB-102
Patrol boatPB-103
Patrol boatPB-104
Patrol boatPB-105
Patrol boatPB-106
Patrol boatPB-107
Patrol boatPB-108
Patrol boatPB-109
Auxiliary patrol boatsPBa-1 class PBa-1 PBa-2 PBa-3 PBa-25 PBa-26
PBa-31 PBa-37 PBa-54 PBa-84 PBa-90
PBa-134 PBa-135 PBa-136 PBa-137 PBa-138
PBa-152 PBa-153 PBa-163 PBa-164 PBa-165
PBa-166 PBa-173 PBa-174 PBa-175 PBa-179
PBa-191 PBa-192
MinesweepersW-1 class W-1 W-2 W-3 W-4
MinesweepersW-5 class W-5 W-6
MinesweepersW-13 class W-13 W-14 W-15 W-16
MinesweepersW-17 class W-17 W-18
MinesweepersW-7 class W-7 W-8 W-9 W-10 W-11
W-12
MinesweepersW-19 class W-19 W-20 W-21 W-22 W-23
W-24 W-25 W-26 W-27 W-28
W-29 W-30 W-33 W-34 W-38
W-39 W-41
MinesweepersW-101 class W-101 W-102
Auxiliary minesweepersWa-1 class Wa-1 Wa-2 Wa-3 Wa-4 Wa-5
Wa-6 Wa-7 Wa-8 Wa-9 Wa-10
Wa-11 Wa-12 Wa-13 Wa-14 Wa-15
Wa-16 Wa-17 Wa-18 Wa-19 Wa-20
Wa-21 Wa-22
Auxiliary minesweepersWa-101 class Wa-101 Wa-102 Wa-103 Wa-105
Auxiliary minesweepersWa-104 class Wa-104 Wa-106 Wa-107
Submarine chasersCH-1 class CH-1 CH-2
Submarine chaserCH-3
Submarine chasersCH-4 class CH-4 CH-5 CH-6 CH-7 CH-8
CH-9 CH-10 CH-11 CH-12
Submarine chasersCH-13 class CH-13 CH-14 CH-15 CH-16 CH-17
CH-18 CH-19 CH-20 CH-21 CH-22
CH-23 CH-24 CH-25 CH-26 CH-27
Submarine chasersCH-28 class CH-28 CH-29 CH-30 CH-31 CH-32
CH-33 CH-34 CH-35 CH-36 CH-37
CH-38 CH-39 CH-40 CH-41 CH-42
CH-43 CH-44 CH-45 CH-46 CH-47
CH-48 CH-49 CH-50 CH-51 CH-52
CH-53 CH-54 CH-55 CH-56 CH-57
CH-58 CH-60 CH-61 CH-63
Auxiliary Sub. chasersCHa-251 class CHa-251 CHa-252 CHa-253
Auxiliary Sub. chasersCHa-1 class CHa-1 CHa-2 CHa-3 CHa-4 CHa-5
CHa-6 CHa-7 CHa-8 CHa-9 CHa-10
CHa-11 CHa-12 CHa-13 CHa-14 CHa-15
CHa-16 CHa-17 CHa-18 CHa-19 CHa-20
CHa-21 CHa-22 CHa-23 CHa-24 CHa-25
CHa-26 CHa-27 CHa-28 CHa-29 CHa-30
CHa-31 CHa-32 CHa-33 CHa-34 CHa-35
CHa-36 CHa-37 CHa-38 CHa-39 CHa-40
CHa-41 CHa-42 CHa-43 CHa-44 CHa-45
CHa-46 CHa-47 CHa-48 CHa-49 CHa-50
CHa-51 CHa-52 CHa-53 CHa-54 CHa-55
CHa-56 CHa-57 CHa-58 CHa-59 CHa-60
CHa-61 CHa-62 CHa-63 CHa-64 CHa-65
CHa-66 CHa-67 CHa-68 CHa-69 CHa-70
CHa-71 CHa-72 CHa-73 CHa-74 CHa-75
CHa-76 CHa-77 CHa-78 CHa-79 CHa-80
CHa-81 CHa-82 CHa-83 CHa-84 CHa-85
CHa-86 CHa-87 CHa-88 CHa-89 CHa-90
CHa-91 CHa-92 CHa-93 CHa-94 CHa-95
CHa-96 CHa-97 CHa-98 CHa-99 CHa-100
CHa-151 CHa-152 CHa-153 CHa-154 CHa-155
CHa-156 CHa-157 CHa-158 CHa-159 CHa-160
CHa-161 CHa-162 CHa-163 CHa-164 CHa-165
CHa-166 CHa-167 CHa-168 CHa-169 CHa-170
CHa-171 CHa-172 CHa-173 CHa-174 CHa-175
CHa-176 CHa-177 CHa-178 CHa-179 CHa-180
CHa-181 CHa-182 CHa-183 CHa-184 CHa-185
CHa-186 CHa-187 CHa-188 CHa-189 CHa-190
CHa-191 CHa-192 CHa-193 CHa-194 CHa-195
CHa-196 CHa-197 CHa-198 CHa-199 CHa-200
CHa-201 CHa-202 CHa-203 CHa-204 CHa-205
CHa-206 CHa-207 CHa-208 CHa-209 CHa-210
CHa-211 CHa-212 CHa-213 CHa-214 CHa-215
CHa-216 CHa-217 CHa-218 CHa-219 CHa-220
CHa-221 CHa-222 CHa-223 CHa-224 CHa-225
CHa-226 CHa-227 CHa-228 CHa-229 CHa-230
CHa-231 CHa-232 CHa-233 CHa-234 CHa-235
CHa-236 CHa-237 CHa-238 CHa-239 CHa-240
CHa-241 CHa-242 CHa-243 CHa-244 CHa-245
CHa-246 CHa-247 CHa-248 CHa-249 CHa-250
Auxiliary Sub. chaserCHa-101
Auxiliary Sub. chasersCHa-102 class CHa-102 CHa-104 CHa-109 CHa-110 CHa-118
Auxiliary Sub. chasersCHa-103 class CHa-103 CHa-105 CHa-106 CHa-107 CHa-114
CHa-115
Auxiliary Sub. chaserCHa-111
Auxiliary Sub. chasersCHa-112 class CHa-112 CHa-113 CHa-116
Auxiliary Sub. chaserCHa-117
MinelayersTsubame class Tsubame Kamome
MinelayersNatsushima class Natsushima Nasami
MinelayerSarushima
MinelayersSokuten class Sokuten Shirakami Naryu Kyosai Ukishima
Hirashima Hoko Ishizaki Takashima Saishu
Niizaki Yurijima Nuwajima Maejima
MinelayersAjiro class Ajiro
MinelayersKamishima class Kamishima
Auxiliary minelayersSokuten class Sokuten Toshima Kuroshima Ashizaki Katoku
Ento Kurokami Katashima Enoshima Ninoshima
Kurosaki Washizaki
Auxiliary minelayersMa-1 class Ma-1 Ma-2 Ma-3 Ma-4
Auxiliary minelayerMa-101
Escort boatsA type
Escort boatsB type


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2001.