JMSDF Amphibious warfare vehicles

TOP page INDEX JMSDF Vessels


Patrol craftex-US LSSL type Yuri Kiku Hagi Ran Fuji
Bara Sumire Aoi Keshi Ayame
Akane Fuyo Nogiku Yamagiku Hamagiku
Isogiku Shiragiku Iwagiku Azami Kaido
Rindo Tsutsuji Himawari Hiiragi Ajisai
Ezogiku Hinagiku Sawagiku Tsuta Hasu
Shida Suiren Yamabuki Renge Sekichiku
Oniyuri Yamayuri Suzuran Hamayu Shobu
Kanna Botan Himeyuri Sasayuri Susuki
Karukaya Kikyo Keito Suisen Yaguruma
Asagao Nadeshiko Hinageshi
Landing craftex-US LCM type LCM-1001 LCM-1002 LCM-1003 LCM-1004 LCM-1005
LCM-1006 LCM-1007 LCM-1008 LCM-1009 LCM-1010
LCM-1011 LCM-1012 LCM-1013 LCM-1014 LCM-1015
LCM-1016 LCM-1017 LCM-1018 LCM-1019 LCM-1020
LCM-1021 LCM-1022 LCM-1023 LCM-1024 LCM-1025
LCM-1026 LCM-1027 LCM-1028 LCM-1029 LCM-1030
LCM-1031 LCM-1032 LCM-1033 LCM-1034 LCM-1035
LCM-1036 LCM-1037 LCM-1038 LCM-1039 LCM-1040
LCM-1041 LCM-1042
Landing craftex-US LCU type LCU-2001 LCU-2002 LCU-2003 LCU-2004 LCU-2005
LCU-2006
Landing craftex-US LSM type LSM-3001
Landing shipsex-US LST type Osumi Shimokita Shiretoko
Landing shipsAtsumi class Atsumi Motobu Nemuro
Landing shipsMiura class Miura Ojika Satsuma
Landing shipsYura class Yura Noto
Landing craftLCU-1 class LCU-1 LCU-2
Landing shipsOsumi class Osumi Shimokita Kunisaki
Landing craftLCAC-1 class LCAC-1 LCAC-2 LCAC-3 LCAC-4 LCAC-5
LCAC-6


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.