JMSDF Submarines

TOP page INDEX JMSDF Vessels


Submarineex-USS Gato class Kuroshio
SubmarineOyashio Oyashio
SubmarinesHayashio class Hayashio Wakashio
SubmarinesNatsushio class Natsushio Fuyushio
SubmarineOshio Oshio
SubmarinesAsashio class Asashio Harushio Michishio Arashio
SubmarinesUzushio class Uzushio Makishio Isoshio Narushio Kuroshio
Takashio Yaeshio
SubmarinesYushio class Yushio Mochishio Setoshio Okishio Nadashio
Hamashio Akishio Takeshio Yukishio Sachishio
SubmarinesHarushio class Harushio Natsushio Hayashio Arashio Wakashio
Fuyushio Asashio
SubmarinesOyashio class Oyashio Michishio Uzushio Makishio Isoshio
Narushio Kuroshio Takashio Yaeshio Setoshio
Mochishio
Training submarineHarushio class Asashio
SubmarinesSoryu class Soryu Unryu Hakuryu Kenryu Zuiryu
Kokuryu Jinryu


TOP page

Copyright © Hiroshi Nishida (Misohito), 2003.